2 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Honda Civic Sedan τo 2022

7/10/2020

Το λαοφιλ?? Ιαπωνικ? 4θυρο ?ρχεται αναβαθμισμ?νο για να κλ?ψει τη παρ?σταση. Διαβ?στε ?λε? τι? πληροφορ?ε? που ?χουν κυκλοφορ?σει για το επερχ?μενο μοντ?λο.

 
 
Οι πρ?τε? φωτογραφ?ε? που δι?ρρευσαν για το π?? πιθαν?ν μπορε? να μοι?ζει το ν?α? γενι?? Ηonda Civic Sedan ?ρθαν στο φω? τη? δημοσι?τητα? το τελευτα?ο δι?στημα. Το κ?ριο μ?λημα τη? Ιαπωνικ?? εταιρ?α? ?σον αφορ? το 11η? γενι?? Civic ε?ναι ουσιαστικ? η απλοπο?ηση τη? ?ντονα τσαλακωμ?νη? εμφ?νιση? του τρ?χοντο? μοντ?λου.?

Σε σχ?ση με το υπ?ρχον μοντ?λο το οπο?ο ?χει αψιδωτο?? προβολε??, οι ν?οι προβολε?? ε?ναι επ?πεδοι και η μ?σκα κ?τω απ? το σ?μα τη? Honda ε?ναι πιο στεν? και κυψελοειδ??. Φημολογε?ται ?τι τα φ?τα ομ?χλη? να βρ?σκονται στι? γων?ε? τη? κ?τω ?ψη?.To π?σω μ?ρο? του Civic Sedan αναδεικν?ει?την ηλιοροφ? του ν?ου 4θυρου και δ?νει μια αισθητικ? coupe. Σε αντ?θεση με το Civic hatchback ?χει 2 ξεχωριστ? π?σω φ?τα. Σ?μφωνα με τι? φωτογραφ?ε? που δι?ρρευσαν υποθ?τουμε πω? η δι?ταξη του ταμπλ? περιλαμβ?νει χ?ρο για μια οθ?νη ψυχαγωγ?α? στη κορυφ? τη? κεντρικ?? στο?βα?. Φ?με? θ?λουν του? σχεδιαστ?? τη? Ιαπωνικ?? εταιρ?α? να ενσωματ?νουν χειριστ?ρια HVAC κ?τω απ? το ταμπλ?.

Το ν?ο Civic θα κ?νει το ντεμπο?το του την ?νοιξη του 2021 και θα κυκλοφορ?σει στην αγορ? το 2022, με την Honda να επιβεβαι?νει ?τι θα υπ?ρχει μια παραλλαγ? τ?που Si στο ν?ο sedan που ?ρχεται.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频