5 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Isuzu MU-X, ? αλλι?? D-MAX SUV

Διαβ?στηκε απ? 1436 αναγν?στε? - 29/10/2020

Η Isuzu παρουσ?ασε το ν?ο MU-X SUV, το οπο?ο ναι μεν βασ?ζεται στο D-MAX, αλλ? χ?ρη στον εκλεπτυσμ?νο σχεδιασμ? του αποπν?ει α?ρα premium μοντ?λων, και θα διατ?θεται με κ?νηση στου? 2 και 4 τροχο??.

 
 
Η Isuzu παρουσ?ασε το ν?ο τη? SUV, με την ονομασ?α MU-X, το οπο?ο βασ?ζεται στο γνωστ? μα? D-MAX. Μ?λιστα, η εμπορικ? του δι?θεση θα ξεκιν?σει σ?ντομα, στι? 9 Νοεμβρ?ου, πρ?τα με την αγορ? τη? Τα?λ?νδη?, εν? θα ακολουθ?σει και σε ?λλε? χ?ρε? του κ?σμου.

Το ν?ο μοντ?λο μοιρ?ζεται τα μηχανικ? μ?ρη με το αδερφ? του pick-up, επομ?νω? οι επιλογ?? σε κινητ?ρε? ε?ναι οι ?διε? με αυτ?? του D-MAX, δηλαδ? ?να? turbo?diesel 1900 κυβικ?ν και ?να? μεγαλ?τερο?, επ?ση? turbo?diesel 3 λ?τρων.
Ο τετρακ?λινδρο? 1,9 turbo?diesel κινητ?ρα? με την κωδικ? ονομασ?α RZ4E, αποδ?δει 150 ?ππου? στι? 3500 στροφ?? και 350Nm στο φ?σμα των 1800-2600 στροφ?ν. Σε αυτ? την ?κδοση, η κ?νηση μεταφ?ρεται αποκλειστικ? στου? π?σω τροχο?? μ?σω δ?ο διαθ?σιμων κιβωτ?ων, εν?? χειροκ?νητου και εν?? αυτ?ματου, αμφ?τερων 6 σχ?σεων.?σοι αγοραστ?? επιθυμο?ν τετρακ?νηση, θα πρ?πει να επιλ?ξουν την μεγ?λη ?κδοση με τον τρ?λιτρο τετρακ?λινδρο turbo diesel κινητ?ρα με τον κωδικ? 4JJ3, ο οπο?ο? διαθ?τει 190 ?ππου? στι? 3600 στροφ?? με την ροπ? των 450Nm να ?ρχεται σε χαμηλ?τερο φ?σμα, μεταξ? 1600-2600 στροφ?ν.
Αυτ? η ?κδοση ?χει αποκλειστικ? αυτ?ματο κιβ?τιο 6 σχ?σεων και κ?νηση στου? τ?σσερι? τροχο??.
?
?σον αφορ? την εμφ?νιση του ν?ου Isuzu MU-X, το SUV διαθ?τει πιο μοντ?ρνα και ?πολιτικ?? εμφ?νιση σε σχ?ση με το pickup στο οπο?ο βασ?ζεται, εν? ε?ναι και πιο εκλεπτυσμ?νο σε σχ?ση με το MU-7, το μοντ?λο που ουσιαστικ? αντικαθιστ? και ?ταν διαθ?σιμο μ?νο σε χ?ρε? τη? νοτιοανατολικ?? Ασ?α?.
Σε αυτ? πα?ζει ρ?λο ο σχεδιασμ?? των φωτιστικ?ν σωμ?των, τ?σο μπροστ? ?σο και π?σω, καθ?? και οι πλα?ν?? γραμμ?? των παραθ?ρων, που μαζ? με τα ?ντονα νε?ρα γ?ρω απ? τα φτερ? χαρ?ζουν δυναμισμ? και α?ρα premium SUV αυτοκιν?του, κρ?βοντα? ?τσι τη συγγ?νεια με το D-MAX.Αντιθ?τω?, η συγγ?νεια αυτ? φα?νεται στο εσωτερικ?, το οπο?ο ε?ναι σχεδ?ν ?διο με το pickup τη? Isuzu. Μ?νο οι ακριβ?τερε? εκδ?σει? δε?χνουν πιο premium και πολυτελε??, χ?ρη στα μεγαλ?τερα επ?πεδα εξοπλισμο? που ?χουν. Ορισμ?να απ? τα στοιχε?α εξοπλισμο? ε?ναι ηλεκτρικ? χειρ?φρενο, ηλεκτρικ? π?ρτα αποσκευ?ν και εσωτερικ?? απαλ?? φωτισμ??, μεταξ? ?λλων.

Η Isuzu επ?ση? αναφ?ρει πω? η καμπ?να ε?ναι πιο ευρ?χωρη σε σχ?ση με το απερχ?μενο μοντ?λο, ειδικ? για του? επιβ?τε? στην τρ?τη σειρ? καθισμ?των, αφο? αυτ? ε?ναι αναδιπλο?μενα και εκτ?? αυτο? υπ?ρχει και περισσ?τερο? χ?ρο? για τα π?δια.
Βελτιωμ?νη ε?ναι επ?ση? τ?σο η σταθερ?τητα του αυτοκιν?του ?σο και η ποι?τητα κ?λιση?, εν? ?χει μειωθε? και ο εσωτερικ?? θ?ρυβο? στην καμπ?να.

Με την εταιρε?α να δηλ?νει πω? το ν?ο MU-X θα διατεθε? και σε ?λλε? χ?ρε? πλ?ον, περιμ?νουμε να μ?θουμε αν το αυτοκ?νητο θα ?ρθει και στην Ευρ?πη.
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频