3 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Jeep Grand Cherokee το 2022

Διαβ?στηκε απ? 1919 αναγν?στε? - 9/10/2020

Με συνδυασμ? δυναμισμο? και πολυτ?λεια?, η ?φιξη του ν?ου Jeep Grand Cherokee ?ρχεται σε λιγ?τερο απ? δ?ο χρ?νια, και ?πω? μα? δε?χνουν οι πρ?τε? ενδε?ξει? θα ε?ναι η καλ?τερη γενι? ?ω? τ?ρα.

 
 
?σο περιμ?νουμε την παρουσ?αση του ν?ου Grand Cherokee που ?χει στα σκαρι? η Jeep, μπορο?με να δημιουργ?σουμε μια εικ?να με β?ση φωτογραφ?ε? που κυκλοφ?ρησαν με αυτοκ?νητο να κυκλοφορε? καμουφλαρισμ?νο στου? δρ?μου?, αλλ? και ν?ε? εκ των ?σω πληροφορ?ε?. ?Σε αυτ? μα? βοηθ? και η παρουσ?αση του πρωτ?τυπου Jeep Grand Wagoneer, η οπο?α μα? δ?νει μια οπτικ? για τη σχεδιαστικ? κατε?θυνση τη? εταιρε?α?.

Το ν?ο Grand Cherokee μοι?ζει σχεδιαστικ? με το προαναφερθ?ν concept. Κατ αρχ??, η εμπρ?σθια γρ?λια ε?ναι στεν?τερη απ? ?σο περιμ?ναμε μ?χρι τ?ρα και δεν προεκτε?νεται στο χ?ρο του προφυλακτ?ρα. Στεν? ε?ναι επ?ση? και τα φαν?ρια, που προσδ?δουν ?ναν δυναμικ? χαρακτ?ρα.

Οι πλα?νο? αεραγωγο? του προφυλακτ?ρα ε?ναι επ?ση? μικρ?τεροι απ? την προηγο?μεν? εικ?να του οχ?ματο?, και ?χουν ενσωματωμ?να στο επ?νω μ?ρο? του? LED φ?τα, πιθαν?τατα DRL.
?
Στο πλ?ι, οι γραμμ?? των παραθ?ρων, τα οπο?α ?αγκαλι?ζονται? απ? μεταλλικ?? επενδ?σει? δ?νουν πολυτελ? εικ?να, κ?τι που αρμ?ζει σε αυτοκ?νητο τ?τοια? κλ?ση?.Μακρ?στενε? γραμμ?? ακολουθε? και η οπ?σθια ?ψη του αυτοκιν?του, με τα φαρδι? οριζ?ντια π?σω φ?τα να ?χουν μικρ? ?ψο?. Ε?ναι μεν φαρδι?, αλλ? δεν εν?νονται στη μ?ση, ?πω? αυτ? του Grand Wagoneer concept.
Αλλο στοιχε?ο που ?χει παρ?μοιε? γραμμ?? με το προαναφερθ?ν πρωτ?τυπο ε?ναι το κ?τω κομμ?τι του π?σω προφυλακτ?ρα (το οπο?ο ε?ναι απ? μα?ρο πλαστικ?, σχεδιαστικ? λεπτομ?ρεια που ?χουν ?λα σχεδ?ν τα εκτ?? δρ?μου αυτοκ?νητα και στι? τ?σσερι? πλευρ?? του?: Τα χαμηλ?τερα τμ?ματα του αμαξ?ματο? ε?ναι απ? ?βαφο πλαστικ? για να τον?ζουν τον σκληροτρ?χηλο χαρακτ?ρα του?).

Την εξωτερικ? εμφ?νιση κλε?νουν οι τονισμ?νε? τραπεζοειδε?? απολ?ξει? τη? εξ?τμιση?, οι οπο?ε? βγα?νουν απ? τον π?σω προφυλακτ?ρα, ?ντα? ?τσι προστατευμ?νε? απ? κ?θε σκληρ? τερ?ν.

Το εσωτερικ? του επερχ?μενου Jeep Grand Cherokee αποπν?ει πολυτ?λεια, ?πω? μπορο?με να δο?με και απ? τι? φωτογραφ?ε? του οχ?ματο? προπαραγωγ??, στο οπο?ο ε?δαμε επενδ?σει? ξ?λου στο ταμπλ?, κ?τι που φανταζ?μαστε πω? θα συνεχιστε? και στην ταπετσαρ?α των θυρ?ν. Ακ?μα και οι διακ?πτε?, και εν γ?νει το σχ?διο του ταμπλ?, δε?χνουν ποιοτικ? και περ?τεχνη σχεδ?αση, που θα κ?νουν του? επιβ?τε? να μην θ?λουν να τελει?σει το ταξ?δι.


?
Αναμ?νουμε την επ?σημη παρουσ?αση του ν?ου Jeep Grand Cherokee στο τ?λο? του τρ?χοντο? ?του? ? στι? αρχ?? του επ?μενου.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频