2 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Nissan Navara στα τ?λη τη? χρονι??

Διαβ?στηκε απ? 1067 αναγν?στε? - 26/10/2020

Με μοντ?ρνο σχεδιασμ?, LED φ?τα, 190 ?ππου? και πιθαν? ?κδοση off-road, η Nissan ετοιμ?ζεται να ανανε?σει το πολ? δημοφιλ?? Navara πριν το τ?λο? του ?του?.

 
 
Το Nissan Navara (? Nissan Frontier ?πω? ονομ?ζεται σε ορισμ?νε? χ?ρε?) θα αναβαθμιστε? λ?αν συντ?μω?, και σ?μφωνα με τι? φωτογραφ?ε? που δι?ρρευσαν θα ?χει ?κρω? μοντ?ρνα και δυναμικ? εμφ?νιση.
Στο μπροστ? μ?ρο?, τα φ?τα πλ?ον ε?ναι τεχνολογ?α? LED και ?χουν sport σχεδιασμ?, με το εσωτερικ? του? να ε?ναι μα?ρο, εν? οι γραμμ?? του? δ?νουν οπτικ? με τα νε?ρα του προφυλακτ?ρα και τη γρ?λια, η οπο?α διαθ?τει εμφ?νιση χρωμ?ου, ?χει τραπεζοειδ?? σχ?μα και κατεβα?νει λ?γο πιο χαμηλ? σε σχ?ση με τ?ρα, εν? το πλα?σι? τη? συνεχ?ζεται και στο καπ?, ?που αναγρ?φεται η ονομασ?α του μοντ?λου, αποπν?οντα? α?ρα Αμερικ?νικων κατασκευ?ν.

?σον αφορ? την π?σω ?ψη, η π?ρτα τη? καρ?τσα? διατηρε? το κεκλιμ?νο –α λα ducktail – τελε?ωμα του προκατ?χου τη?, λεπτομ?ρεια που δ?νει sport χαρακτ?ρα στο pick-up τη? Nissan, εν? στο κ?τω μ?ρο? τη? φιλοξενε?ται το λογ?τυπο του μοντ?λου, με τα π?σω φαν?ρια να ?χουν αποκτ?σει και αυτ? LED στοιχε?α, κ?τι που εκμοντερν?ζει αρκετ? το ?χημα.
?


Εκτ?? αυτο?, υπ?ρχει ανοιχτ? το ενδεχ?μενο εμφ?νιση? κ?ποια? off-road εκδοχ??, η οπο?α θα περιλαμβ?νει ελαφρ?? ψηλ?τερη αν?ρτηση, προστατευτικ? bull-bar στον εμπρ?? προφυλακτ?ρα και πλαστικ? στοιχε?α που θα αντικαταστ?σουν τι? χρωμιωμ?νε? λεπτομ?ρειε? των υπ?λοιπων εκδ?σεων και θα συνδυ?ζονται με πλαστικ? προστατευτικ? στου? θ?λου? των τροχ?ν

Στι? αγορ?? εκτ?? ΗΠΑ, ?πω? και η δικ? μα?, το αυτοκ?νητο αναμ?νεται να ?ρθει με turbo diesel κινητ?ρα απ?δοση? 190 ?ππων και 450Nm ροπ??, εν? η Αμερικ?νικη αγορ? θα ?χει V6 βενζινοκινητ?ρα 3800 κυβικ?ν.

Το Nissan Navara ε?ναι ?να πολ? δημοφιλ?? pick-up στη χ?ρα μα?, και οι ενδιαφερ?μενοι θα χρειαστε? να κ?νουν πολ? λ?γη υπομον?, αφο? αναμ?νουμε την παρουσ?αση του ν?ου μοντ?λου πριν τελει?σει το 2020.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频