Ν?ο PEUGEOT e-208: Το μ?λλον ε?ναι εδ?!

Διαβ?στηκε απ? 11824 αναγν?στε?

Η ηλεκτρικ? ?κδοση του ν?ου Peugeot 208 μα? περιμ?νει στην ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε για να μα? συνεπ?ρει με τον πρωτοποριακ? σχεδιασμ?, τι? κορυφα?ε? επιδ?σει? και φυσικ? τη… μηδενικ? καταν?λωση καυσ?μου!

 
 

Peugeot : Γιατ? το 208 τοποθετε?ται στην κορυφ? τη? κατηγορ?α?

Το μ?λλον τη? αυτοκ?νηση? ε?ναι ?δη εδ? και ?χει πλ?ον στιλ και…αριθμ?. Ποιο? ε?ναι αυτ??; Μα φυσικ?, 208! Η ν?α γενι? του γαλλικο? best seller μα?περιμ?νει να την ανακαλ?ψουμε στην Peugeot ΓΚΑΛΛΟ και περιλαμβ?νει μ?α ν?α, καινοτ?μα, ηλεκτρικ? ?κδοση, το e-208. Πρ?κειται για ?να 100% ηλεκτρικ? μοντ?λο το οπο?ο συνδυ?ζει ?λα τα κορυφα?α πλεονεκτ?ματα του συμβατικο? 208 με την προσθ?κη εν?? υπερσ?γχρονου ηλεκτροκινητ?ρα. Ποιοι ε?ναι ?μω? οι λ?γοι για του? οπο?ου? αξ?ζει να τοποθετ?σετε ?να τ?τοιο premiumμοντ?λο στην κορυφ? των προτιμ?σε?ν σα?; Α? του? δο?με αναλυτικ? στο κε?μενο που ακολουθε?:
?
Τα 5 top πλεονεκτ?ματα του?PEUGEOT e-208
 1. Οι εντυπωσιακ?? του επιδ?σει?
Οι αριθμο? μιλο?ν απ? μ?νοι του?! Το ν?ο ηλεκτροκ?νητο μοτ?ρ τη? PEUGEOT αποδ?δει 100 kW, δηλαδ?136 ?ππου?.Η δε επιτ?χυνσ? 0-100 πραγματοποιε?ται σε μ?λι? 8,1 δε?τερα. Το μεγαλ?τερο ωστ?σο πλεον?κτημα του e-208 δεν ε?ναι ?λλο απ? την ροπ? των 260Nm.Το γεγον?? ?τι οι ?πποι του μοντ?λου ε?ναι ?μεσα διαθ?σιμοι με το π?τημα του γκαζιο?, δ?νει μια ?λλη δι?σταση τ?σο στην επιτ?χυνση απ? στ?ση ?σο και κατ? την δι?ρκεια τη? οδ?γηση?.
 1. Τα 3 διαφορετικ? στιλ οδ?γηση?
Αγαπ?τε τη? οικολογικ?? επιδ?σει? ? την sport οδ?γηση; ?ποιο και αν ε?ναι το οδηγικ? σα? προφ?λ, το PEUGEOT e-208 φτι?χτηκε για να απαντ? σε κ?θε σα? αν?γκη. Γι αυτ?, διαθ?τει τρει? επιλογ?? λειτουργ?α?, αν?λογα με τον τ?πο οδ?γηση? που επιθυμε?τε:
 • Eco για μ?γιστη αυτονομ?α,
 • Normal?για ?νεση στι? καθημεριν?? μετακιν?σει?,
 • Sport?για υψηλ?? επιδ?σει?.
Φυσικ?, η λειτουργ?α του ηλεκτροκινητ?ρα ε?ναι π?ντα αθ?ρυβη, μετατρ?ποντα? την καμπ?να του αυτοκιν?του σε μ?α πραγματικ? κ?ψουλα ?νεση? και ησυχ?α?.
 1. H?υψηλ? αυτονομ?α του
?να ακ?μα απ? τα πλεονεκτ?ματα του Peugeot e-208 ε?ναι η αυτονομ?α του. Η μπαταρ?α 50kWh του ηλεκτροκινητ?ρατου προσφ?ρει την δυνατ?τητα να κινηθε? ?ω? και 340 χιλι?μετρα*χωρ?? να χρειαστε? καμ?α φ?ρτιση.Η φ?ρτισ? του μπορε? να πραγματοποιηθε?:
 • Σε κοιν?οικιακ? πρ?ζα
 • Σε ειδικ? Wallbox
 • Σε δημ?σιο ταχυφορτιστ? που εξασφαλ?ζει 80% φ?ρτιση σε μ?λι? 30 λεπτ?.
Μ?λιστα, για τη μπαταρ?α του ηλεκτρικο? 208, η PEUGEOT ΓΚΑΛΛΟ προσφ?ρει εγγ?ηση 8 ετ?ν ? 160.000χλμ. για το 70% τη? χωρητικ?τητ?? τη?.
 1. Η eco φιλοσοφ?α του
Το ν?ο ηλεκτρικ? Peugeot e-208 αποτελε? μ?α πραγματικ? eco λ?ση, καθ?? δεν εκπ?μπει ρ?που?. Επιπλ?ον, προσφ?ρει ασ?γκριτα χαμηλ?τερο κ?στο? μετακ?νηση?, καθ?? δεν χρει?ζεται κα?σιμα. Ε?ναι επ?ση? αυτον?ητο να πο?με ?τι δεν επιβαρ?νεται με τ?λη κυκλοφορ?α?, εν? ?χει καθημεριν? πρ?σβαση στον δακτ?λιο τη? Αθ?να?.
 1. Η εντυπωσιακ? του εμφ?νιση
Αν?μεσα στα top πλεονεκτ?ματα του μοντ?λου περιλαμβ?νεται φυσικ? και ο ?κρω? πρωτοποριακ?? και εντυπωσιακ?? σχεδιασμ?? του. Τα εμπρ?? και π?σω φωτιστικ? του παραπ?μπουν στι? νυχι?? του λιονταριο?, η επιβλητικ? μ?σκα με το λιοντ?ρι τη? Peugeot και οι λαξεμ?νε? επιφ?νειε? του αμαξ?ματο? του προσδ?δουν μ?α α?σθηση ?στιβαρ??? γοητε?α?!
???????? +1.??? Το ν?ο τρισδι?στατο i-cockpit!
Στο εσωτερικ?, ηκορυφα?α ποι?τητα των υλικ?ν του γ?νεται ?μεσα αντιληπτ?. Το σημε?ο ?μω? που κλ?βει τα βλ?μματα δεν ε?ναι ?λλο απ? το 3D i-cockpit, το οπο?ο και παρουσι?ζει ψηφιακ? τι? ενδε?ξει? στον οδηγ? τ?σο σε μορφ? ολογρ?μματο? ?σο και σε 3D!


Αποκτ?στε το ν?ο Peugeot e-208 στην ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε.
Ανυπομονε?τε να κ?νετε δικ? σα? το ολοκα?νουργιο PEUGEOT e-208, το πρ?το αμιγ?? ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο τη? PEUGEOT; Το καινοτ?μο γαλλικ? μοντ?λο ε?ναι διαθ?σιμο για test drive και παραγγελ?α στην ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε..Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? εκδ?σει?, την διαθεσιμ?τητα και του? τρ?που? απ?κτησ?? του, επικοινων?στε σ?μερα με την PEUGEOT ΓΚΑΛΛΟ.??
?

Peugeot?ΓΚΑΛΛΟ
Κ?θετε? μον?δε? (Showroom – Συνεργε?ο – Φανοποιε?ο – Ανταλλακτικ?)
 • Αγ?α Παρασκευ?, Λ. Μεσογε?ων 421. Τηλ?φωνο: 210 60 18 400
 • Ν?α Χαλκηδ?να, Τσο?ντα 72 & Πεταλ? 39. Τηλ?φωνο: 210 25 33 002
https://gallo.peugeot-hellas.gr/
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频