3 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Subaru Forester 1.8 turbo

26/10/2020

Η Ιαπωνικ? βιομηχαν?α τη? Subaru, με σκοπ? να δ?σει περισσ?τερε? επιλογ?? στο κοιν? τη?, εφοδι?ζει το Forester και με ?να ν?ο 1.8 boxer κινητ?ρα, με απ?δοση 177 ?ππων και 300 Νm ροπ??. Θα ?ρθει ?μω? στην Ευρ?πη?

 
 
Το Forester ?ταν π?ντα ?να σημε?ο αναφορ?? για την Ιαπωνικ? βιομηχαν?α τη? Subaru, και π?ντα θα λ?βει πρ?το, τι? αναβαθμ?σει? των μοντ?λων τη? φ?ρμα?. Η Subaru λοιπ?ν, προχ?ρησε στην εν?σχυση τη? παλ?τα? των κινητ?ρων που εφοδι?ζουν το μοντ?λο.Ο ν?ο??τετρακ?λινδρο? 1.800?ρη? turbo boxer κινητ?ρα? ?χει την κωδικ? ονομασ?α CB18, με απ?δοση 177 ?ππου? και 300 Νm ροπ??. Προσφ?ρεται στην ?κδοση Sport, με CVT κιβ?τιο και σ?στημα τετρακ?νηση?. Η Ιαπωνικ? βιομηχαν?α ανακο?νωσε πω? βελτιωμ?νη και πιο σφιχτ? ε?ναι και η αν?ρτηση στην ?κδοση. Παρ?λληλα, προχ?ρησε σε κ?ποιε? αλλαγ?? στην εξωτερικ? εμφ?νιση ?στε να προσφ?ρει πιο δυναμικ? παρουσ?α στο μοντ?λο. Οι πιο ουσιαστικ?? ε?ναι η μα?ρη μ?σκα και οι (επ?ση?) μα?ρε? 18αρε? ζ?ντε?, ?πω? επ?ση? και η εκτεταμ?νη χρ?ση δ?ρματο? στο εσωτερικ?.?Αρχικ? το Subaru Forester με τον 1.8 boxer turbo κινητ?ρα, θα διατεθε? στην Ιαπων?α. Οι πληροφορ?ε? δεν αναφ?ρουν, αν περιμ?νουμε να τον δο?με και στι? αγορ?? τη? Ευρ?πη?. ?μω?, δεν θα ?πρεπε? Η επιλογ? εν?? 1.8 turbo θα ?ταν προσιτ? για μεγαλ?τερο τμ?μα τη? αγορ?? και πιστε?ουμε πω? θα ?πρεπε να διατεθε? και στα μ?ρη μα?.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频