Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Peugeot 2008

Διαβ?στηκε απ? 29078 αναγν?στε? - 9/12/2019

Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Peugeot 2008, την premium επιλογ? τη? Peugeot, που θα συναρπ?σει του? φιλου? των SUV αλλ? και τη? Γαλλικ?? βιομηχαν?α?.

 
 
Το μ?γεθο? δεν ?χει να κ?νει με την πολυτ?λεια και οι οδηγο? των MINI το γνωρ?ζουν πολ? καλ? αυτ?. Απ? τι? αρχ?? τη? ν?α? χρονι?? θα ισχ?σει το ?διο με οδηγο?? των Peugeot 2008, που θα απολαμβ?νουν σ?στημα πλο?γηση?, προβολε?? LED, αυτ?ματο σ?στημα στ?θμευση? και πανοραμικ?, συρ?μενη οροφ?, εν? κατ?πιν παραγγελ?α? το εσωτερικ? μπορε? να ?χει alcantara ? δερμ?τινα και θερμαιν?μενα καθ?σματα με λειτουργ?α μασ?ζ. Πραγματικ? πολυτ?λεια.Β?βαια, το ν?ο Peugeot 2008 ε?ναι σε θ?ση να δε?ξει πλ?ον και το μ?γεθ?? του, χ?ρη στο μεταξ?νιο των 2,60 m (6 cm περισσ?τερα σε σχ?ση με του 208 σε ?να μ?κο? κατ? 25 cm μεγαλ?τερο) και αυξημ?νο μ?κο? κατ? 16 cm σε σ?γκριση με το προηγο?μενο μοντ?λο. Δεν υπ?ρχει αμφιβολ?α, το ν?ο Peugeot 2008 ?χει τ?ρα τη σωστ? μορφ?! Και μ?α ματι? αξ?ζει, επ?ση?, για του? φ?λου? τη? Opel, καθ?? το επ?μενο Mokka θα χρησιμοποι?σει την ?δια β?ση.
?

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频