3 φωτογραφ?ε? ?

Οι Γερμανο? βρ?βευσαν Ιαπωνικ? ω? το αυτοκ?νητο τη? χρονι??!

18/11/2020

Στην Γερμαν?α αναγν?ρισαν την ανωτερ?τητα τη? Honda και βρ?βευσαν για πρ?τη φορ? ω? ?Γερμανικ? Αυτοκ?νητο τη? Χρονι???, ?να Ιαπωνικ? μοντ?λο.

 
 
Τα βραβε?α Car of the Year στην Γερμαν?α, ε?ναι ?να? απ? του? πιο σημαντικο?? θεσμο?? στον χ?ρο τη? αυτοκ?νηση?. Για να μπορε?? να π?ρει? μ?ρο? σε αυτ? την ψηφοφορ?α, θα πρ?πει να ε?σαι ?να? απ? του? κορυφα?ου? δημοσιογρ?φου? αυτοκιν?του στην χ?ρα.?

Σε μια χ?ρα σαν την Γερμαν?α με βαθι? ιστορ?α στην κατασκευ? αυτοκιν?των, με βιομηχαν?ε? κολοσσο??, ε?ναι τερ?στιο επ?τευγμα να καταφ?ρνει να κλ?ψει το στ?μμα ?να Ιαπωνικ? μοντ?λο.?Η επιτροπ? δημοσιογρ?φων, κ?νει test σε ?λα τα ν?α μοντ?λα, και τα βαθμολογε? αν?λογα με τη χρηστικ?τητα, τα χαρακτηριστικ? οδ?γηση?, το αντ?κτυπ? του? στην αγορ? και το επ?πεδο καινοτομ?α? του?.Χωρ?ζονται σε π?ντε κατηγορ?ε? (Compact, Premium, Luxury, New Energy, Performance) και οι νικητ?? κ?θε κατηγορ?α?, διεκδικο?ν τον τ?τλο του Γερμανικο? αυτοκιν?του τη? χρονι??. Τον τ?τλο του ?Γερμανικο? Αυτοκιν?του τη? Χρονι?? για το 2021? κ?ρδισε το ηλεκτρικ? Honda e, ?ντα? το πρ?το Ιαπωνικ? αυτοκ?νητο που κατ?φερε κ?τι τ?τοιο εν? παρ?λληλα κ?ρδισε το τ?τλο στην κατηγορ?α New Energy.Ο?Πρ?εδρο? τη? Honda Motor Europe, Katsuhisa Okuda, δ?λωσε συγκινημ?νο? και περ?φανο? που κ?ρδισαν το Γερμανικ? Αυτοκ?νητο τη? Χρονι??, και δ?λωσε πω? το Honda e, ε?ναι το τ?λειο πρ?το β?μα για να γ?νει πρ?ξη η δ?σμευση τη? Ιαπωνικ?? βιομηχαν?α?, πω? θα?εξηλεκτρ?σει το 100% των ευρωπα?κ?ν mainstream μοντ?λων τη? γκ?μα? τη? ?ω? το 2022.


?

Tags: HONDA E

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频