Το πρ?το ?δε?γμα γραφ??? τη? Opel υπ? την σκ?πη του Group PSA ε?ναι το ν?ο Crossland X, που εμφανισιακ? ε?ναι μοντ?ρνο και προσελκ?ει ε?κολα τα βλ?μματα.

Ποι?τητα και συναρμογ? στα γν?ριμα ?Opel? επ?πεδα, με high-tech εμφ?νιση για το εσωτερικ?. Η εργονομ?α με στοιχε?α απ? Group PSA χρει?ζεται λ?γη εξοικε?ωση.

O κινητ?ρα? των 99 ?ππων δ?νει περισσ?τερη ?μφαση στην οικονομικ? και αθ?ρυβη λειτουργ?α, ει? β?ρο? ?μω? των επιδ?σεων που ?ιναι οριακ??.

Πολ? καλ? και υποδειγματικ? σταθερ? στο δρ?μο το Crossland, με χαρακτηριστικ? ευελιξ?α στο αστικ? πριβ?λλον.

Opel Crossland X 1,6 Ecotec D

Διαβ?στηκε απ? 1545 αναγν?στε? - 3/10/2017

Διαστα?ρωση δ?ο κ?σμων - Συνδυ?ζοντα? επιτυχημ?να στοιχε?α πολυχρηστικο? και Crossover, η Opel μετ? την εξαγορ? τη? απ? τoν ?μιλο PSA, παρουσι?ζει το Crossland X, την διαστα?ρωση των δ?ο κατηγορι?ν. Π?σο καλ? ε?ναι;

 
 
Το Crossland X ε?ναι το πρ?το δε?γμα γραφ?? τη? συνεργασ?α? τη? Opel με τον ?μιλο PSA, βασισμ?νο στην πλατφ?ρμα PF1. Πρ?κειται για ?να πολυχρηστικ? με crossover στοιχε?α αυτοκ?νητο (αστικ? crossover) το οπο?ο δεν προσφ?ρεται με 4κ?νηση, αντ?θετα με το πιο SUV, Μokka X. Η τιμ? του ξεκιν? απ? τα 19.900 ευρ? σε diesel εκδ?σει?, τιμ?? που βρ?σκονται στα επ?πεδα του ανταγωνισμο? και δικαιολογο?νται απ? τον πλο?σιο εξοπλισμ? αλλ? και το σ?στημα Opel OnStar.

Εμφ?νιση: Πολυμορφικ? crossover?
?να κρ?μα Adam και Mokka ε?ναι εμφανισιακ? το Crossland X, ιδια?τερα μοντ?ρνο στην εμφ?νισ? του. Το τρικ τη? αιωρο?μενη? οροφ?? κλ?βει την παρ?σταση, εν? το εμπρ?? μ?ρο? εμπν?ει τον απαρα?τητο δυναμισμ?. Την ταυτ?τητα crossover, η οπο?α σημει?νει τ?σο μεγ?λη επιτυχ?α τα τελευτα?α χρ?νια, με τα στοιχε?α πολυχρηστικ?τητα?, καταφ?ρνει να συνδυ?σει η Opel, με τι? σχεδιαστικ?? λεπτομ?ρειε? τη? κυρ?ω? στο π?σω μ?ρο?.?

Κινητ?ρα?-Επιδ?σει?: Ρ?θυμο? αλλ? οικονομικ??
O κινητ?ρα? ε?ναι ο γνωστ?? μα? απ? ?λλε? εφαρμογ?? του ομ?λου, 1.600?ρη? BlueHDi (Εcotec D εδ?) o oπο?ο? αποδ?δει 99 ?ππου? και 254 Nm ροπ??. Ο κινητ?ρα? αυτ?? παρ? το ελαφρ? αμ?ξωμα (1.289 κιλ?), αποδεικν?εται κ?πω? ρ?θυμο?, ειδικ? για τι? υπεραστικ?? αν?γκε? του μοντ?λου, αφο? στην περιοχ? κ?τω απ? τι? 2.000 σ.α.λ., ο οδηγ?? θα αναζητ? τον επιλογ?α, αν θελ?σει να κινηθε? γρ?γορα. Ωστ?σο, αυτ? η συμπεριφορ? οδηγε? στην χαμηλ? καταν?λωσ? του Crossland X, που κυμα?νεται στα 5,8 λ?τρα σε πραγματικ?? συνθ?κε?, εν? ο κινητ?ρα? ?χει ?να μεγ?λο ατο?, αυτ? τη? αθ?ρυβη? λειτουργ?α?.?

Eσωτερικ?: Eυχ?ριστο και ποιοτικ??
Χαρακτηριστικ? ?Opel? απ?...μ?σα ε?ναι το Crossland X, με την σχεδιαστικ? ταυτ?τητα, την high tech εικ?να, αλλ? και την υψηλ?τατη ποι?τητα που την χαρακτηρ?ζει. Το ταμπλ? ?χει στιβαρ? κατασκευ? και μαλακ? υλκ?, παρουσι?ζει πολ? υψηλ? επ?πεδο φινιρ?σματο?, εν? στην μ?ση δεσπ?ζει η ?γχρωμη οθ?νη αφ?? του συστ?ματο? infotainment IntelliLink, που προ?ρχεται απ? τα μοντ?λα του ομ?λου PSA. Η θ?ση οδ?γηση? ε?ναι ?νετη και ο οδηγ?? θα βρει ε?κολα την ιδανικ? θ?ση, εν? η εργονομ?α ?σω? απαιτ?σει λ?γο χρ?νο εξοικε?ωση?, επειδ? συνδυ?ζει στοιχε?α τ?σο απ? Opel ?σο και απ? PSA.?

Χ?ροι: Ευρ?χωρο και πρακτικ?
Υπερ?νω κριτικ?? για τα δεδομ?να τη? κατηγορ?α? ε?ναι οι χ?ροι του Crossland X, με πρακτικ?τητα που πραγματικ? ξεχωρ?ζει. Ενδιαφ?ρουσα λεπτομ?ρεια, το συρ?μενο π?σω κ?θισμα, το οπο?ο δεν θα στριμ?ξει του? επιβ?τε? ακ?μη και αν ρυθμιστε? τ?ρμα εμπρ??. Χ?ρη σε αυτ?, ο χ?ρο? αποσκευ?ν μπορε? να φτ?σει τα 520 λ?τρα, εν? στο εσωτερικ? υπ?ρχουν πολλ?? θ?κε? για μικροαντικε?μενα.?

Oδικ? συμπεριφορ?: Συμπαγ?? στο δρ?μο και ικαν? για περισσ?τερα?
Η υποδειγματικ? σταθερ?τητα ε?ναι το πρ?το στοιχε?ο που ξεχωρ?ζει, στον οδηγικ? χαρακτ?ρα του Crossland X. Οι σχετικ? σφιχτ?? αναρτ?σει? του εξασφαλ?ζουν ουδ?τερη συμπεριφορ? και περιορ?ζουν τι? κλ?σει? στι? στροφ??, απορροφ?ντα? συν?μα αποτελεσματικ? τι? οδικ?? ανωμαλ?ε?, που μ?νο αν ε?ναι ?ντονε? γ?νονται αισθητ??. Τιμ?νι και φρ?να συμμαχο?ν με τι? αναρτ?σει?, με καλ? α?σθηση στον οδηγ? και αποτελεσματικ? ισχ? αντ?στοιχα, εν? στην π?λη το μοντ?λο τη? Opel παρουσι?ζεται ιδια?τερα ευ?λικτο.?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频