4 φωτογραφ?ε? ?

Ora Futurist Concept: ?να ηλεκτρικ? Mustang απ? Κ?να;

30/9/2020

Το ρετρ? ηλεκτρικ? σεντ?ν εκ Κ?να? ορμ?μενο, που μπορε? να μπει σε παραγωγ?.

 
 
Το 2020 ε?ναι η χρονι? που ακυρ?θηκαν ?λε? οι μεγ?λε? εκθ?σει? και event, συμπεριλαμβανομ?νων και αυτ?ν τη? Αυτοκ?νηση?. Εκτ?? απ? μ?α. Σ?μφωνα με την κινεζικ? πρωτε?ουσα, ο κωρονο??? βρ?σκεται υπ? ?λεγχο, και η Διεθν?? ?κθεση του Πεκ?νου 2020 συμβα?νει τ?ρα. Προφαν?? και οι συμμετοχ?? απ? τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ε?ναι μειωμ?νε?, αλλ? αυτ? βο?θησε το θαλασσ? ρετρ? σεντ?ν να ξεχωρ?σει απ? το – ομολογουμ?νω? μικρ?τερο- πλ?θο?.
?
Ε?ναι τη? εταιρε?α? Great Wall Motors, και συγκεκριμ?να τη? Ora, του τμ?ματο? που ?χει αποκλειστικ? ηλεκτρικ? οχ?ματα. H Ora, ε?ναι ακ?μα φρ?σκια, μια? και λανσαρ?στηκε το 2018 με το πρ?το τη? μοντ?λο, το κ?μπακτ crossover iQ, με το πιο γωνι?δε? μικρ? Adora να ακολουθε? την επ?μενη χρονι?. Το φετιν? τη? σεντ?ν ?μω?, δεν μοι?ζει με τα αδ?ρφια του. Ονομ?ζεται Futurist Concept, και δεν χωρ?ει αμφισβ?τηση πω? μπροστ? μοι?ζει αρκετ? με ?να ?λλο ηλεκτρικ? ?χημα, το Mustang Mach-E τη? Ford. Ε?ναι ?γνωστο αν αυτ? η ομοι?τητα ?ταν τυχα?α ? εσκεμμ?νη, αλλ? το σ?νολο ε?ναι σ?γουρα λ?γο παρ?ξενο, μια? και το υπ?λοιπο του οχ?ματο? ακολουθε? μια πιο ρετρ? γραμμ?.


?
Στο προφ?λ, φα?νονται κλασσικ?? Βρετανικ?? και Ιαπωνικ?? επιρρο??, το οπο?ο δεν ε?ναι απαρα?τητα κ?τι κακ?, και το εσωτερικ? του ε?ναι αποκλειστικ? ρετρ?, με το ταμπλ? να φα?νεται ?τι βγ?κε απ? τα τ?λη τη? δεκαετ?α? του `50, εξαιρ?ντα? βεβα?ω? την οθ?νη που δεσπ?ζει σαν να αιωρε?ται στη μ?ση.
?
Δεν ?χουμε ακ?μα κ?ποιε? πληροφορ?ε? για του? κινητ?ρε? που θα κινο?ν το Futurist. Μπορο?με να εικ?σουμε ?τι θα ε?ναι αμιγ?? ηλεκτρικ?, σαν τα υπ?λοιπα μοντ?λα τη? Ora, αλλ? μπορε? στο τ?λο? να κυκλοφορ?σει ω? plug-in υβριδικ?, ? ακ?μα και με κανονικο?? κινητ?ρε? βενζ?νη? ? πετρελα?ου. Αν γ?νει το τελευτα?ο, τ?τε το πιθαν?τερο ε?ναι πω? δεν θα κυκλοφορ?σει ω? Ora, αλλ? το σημαντικ? ε?ναι πω? η Great Wall δε?χνει αποφασισμ?νη να προχωρ?σει το Futurist σε παραγωγ?. Σ?μφωνα με πηγ??, το συγκεκριμ?νο πρωτ?τυπο πλησι?ζει αρκετ? το στ?διο τη? παραγωγ??, αλλ? με τ?σα πρωτ?τυπα στην κινεζικ? αγορ?, ε?ναι ασαφ?? το τι ακριβ?? σημα?νει το ?πλησι?ζει αρκετ??.


?
?πω? και να ?χει, το Futurist ε?ναι ?να ?μορφο ?χημα το οπο?ο θα μπορο?σε να κ?νει επιτυχ?α και σαν ?να προσιτ? ηλεκτρικ? ?χημα με χαρακτ?ρα. Θα παρακολουθο?με με περι?ργεια, π?? θα προχωρ?σει στου? επ?μενου? μ?νε?, αν ?χι χρ?νια.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频