?Προδ?δει? το design του Q4 E-Tron Sportback η Audi

9/10/2020

Ν?ε? αποκαλυπτικ?? φωτογραφ?ε? για το Audi Q4 E-Tron Sportback ?ρθαν στην δημοσι?τητα. Παρουσι?ζονται λεπτομ?ρειε? για το design του μοντ?λου αλλ? και ?να διαφορετικ?? ποι?τητα? σετ απ? ζ?ντε?.

 
 
Το Audi Q4 E-Tron Sportback ?χει βρεθε? στο μικροσκ?πιο του? τελευτα?ου? μ?νε?, μια? και μ?λι? τον περασμ?νο Σεπτ?μβριο κυκλοφ?ρησαν στιγμι?τυπα απ? το γερμανικ? αυτοκ?νητο. Μερικ?? ημ?ρε? αργ?τερα προκ?πτει ν?ο οπτικ? υλικ?, το οπο?ο ωστ?σο σε πρ?τη ματι? διαφ?ρει στο εξ?? δεδομ?νο. Στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση χρησιμοποι?θηκε σετ απ? ατσ?λινε? ζ?ντε?. Το συγκεκριμ?νο ε?δο?, ?λλωστε, εξυπηρετε? τι? δοκιμ?? που διεξ?γει η Audi μ?σω των αξιολογε? την συμπεριφορ? του ηλεκτρικο? crossover σε συνθ?κε? χαμηλ?ν θερμοκρασι?ν.

Η αυξημ?νη χρ?ση καμουφλ?ζ δεν επιτρ?πει περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε?, ?σον αφορ? το design του Audi Q4 E-Tron Sportback, αν και θεωρε?ται δεδομ?νο ?τι ο σκελετ??, οι προβολε?? και τα π?σω φ?τα ε?ναι εκε?να που θα εφαρμοστο?ν στην τελικ? παραγωγ? του αυτοκιν?του. Συγκριτικ? με το κανονικ? Q4 E-Tron, η version Sportback ?χει περισσ?τερο κεκλιμ?νη γραμμ? στην οροφ? του.?

Αναμεν?μενο ε?ναι πω? οι πιο ?ντονε? σχεδιαστικ?? λεπτομ?ρειε? θα αντικατασταθο?ν απ? ενδιαφ?ρουσε? τροποποι?σει?, ?πω? ο υπερβολικ? επιθετικ?? προφυλακτ?ρα?, αλλ? σε γενικ? πλα?σιο η ?κδοση θα παραμε?νει πιστ? στην φιλοσοφ?α που χαρακτηρ?ζει την Audi. Θεμ?λιο τη? αρχιτεκτονικ?? στο πρωτ?τυπο ?χημα θα ε?ναι σε μεγ?λο βαθμ? το Audi Q4 E-Tron Sportback Concept που παρουσι?στηκε τον Ιο?λιο του 2020. Σημαντικ?? διαφοροποι?σει?, π?ντω?, εντοπ?ζονται στην εμφ?νιση τoυ Audi Q4 E-Tron σε σχ?ση με το Volkswagen ID.4, ?να mainstream ηλεκτρικ? crossover το οπο?ο διακρ?νεται για την μοναδικ?τητ? του.

Σε επ?πεδο μεγ?θου?, το Q4 θεωρε?ται μεσα?α επιλογ? αν?μεσα στα Q3 και Q5. Το Q4 E-Tron Sportback θα κυκλοφορε? ω? EV με ?ναν ηλεκτρικ? κινητ?ρα ?θηση? στου? π?σω τροχο??. Οι πληροφορ?ε? απ? το περασμ?νο καλοκα?ρι ?καναν λ?γο για ηλεκτρικ? σ?στημα αποτελo?μενο απ? δ?ο ηλεκτροκινητ?ρε? με συνδυαστικ? απ?δοση 301 ?λογα, επιλογ? η οπο?α στην πορε?α δεν υλοποι?θηκε. Επομ?νω?, περιμ?νουμε να δο?με τι ακριβ?? θα ισχ?σει με την ιπποδ?ναμη του αυτοκιν?του.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频