4 φωτογραφ?ε? ?

Πρ?τη ?γε?ση? για την επιβλητικ? Extra-Large BMW X8

8/10/2020

Η Extra-Large BMW X8 ?ρχεται ω? το απ?λυτο crossover τη? εταιρε?α? με στ?χο ικανοποι?σει εκε?νου? που αναζητο?ν ?να αυτοκρατορικ? και ισχυρ? αυτοκ?νητο.

 
 
Μικρ? ?γε?ση? για το ν?ο μοντ?λο Extra-Large BMW X8 ?δωσε ο γερμανικ?? κολοσσ??. ?να πολυτελ?? αυτοκ?νητο το οπο?ο θα λειτουργ?σει ω? ναυαρχ?δα στην κατηγορ?α των crossover για την BMW, που κιν?θηκε με ?ξονα σχεδιασμο? το Χ7, δ?χω? π?ντω? να παραλε?ψει σημαντικ?? τροποποι?σει?.

?πω? ?ταν αναμεν?μενο, το αισθητ? καμουφλαρισμ?νο μοντ?λο που ?ρθε στην δημοσι?τητα διατηρε? ?κρυμμ?να? αρκετ? χαρακτηριστικ? τη? Extra-Large BMW X8. Ξεκ?θαρο π?ντω? ε?ναι το γεγον?? πω? σε σ?γκριση με το Χ7 ο πρ?βολο? του αυτοκιν?του μοι?ζει πιο επ?πεδο?. Αντ?στοιχα, και οι προβολε?? του ?χουν τοποθετηθε? σε χαμηλ?τερο ?ψο?, εν? το καπ? του οχ?ματο? στα σημε?α που εφ?πτεται με την ραφ? ?χει στρογγυλεμ?νε? ?κρε?.

Σε αντ?θεση με τα Χ4, Χ6 και Χ8 πηγ? για την Extra-Large BMW X8 δεν ε?ναι τα αυτοκ?νητα coupe. Β?ζοντα? στην ?δια κλ?μακα και το Χ7, η Extra-Large BMW X8 γ?ρνει λ?γο περισσ?τερο προ? το π?σω μ?ρο?, εν? εντοπ?ζουμε πιο στρογγυλεμ?νη σχεδ?αση για τα π?σω φτερ?. Το μεγαλ?τερο μ?ρο? τη? π?σω πλευρ?? η BMW επιλ?γει να το διατηρε? κρυφ?, εν? πληροφορ?ε? δεν μπορο?με να αντλ?σουμε ο?τε για το σχ?μα των π?σω φωτιστικ?ν σωμ?των.

?να αυτοκ?λλητο Ηybrid Test Vehicle στον προφυλακτ?ρα επιβεβαι?νει το σ?στημα λειτουργ?α? του κινητ?ρα στην Extra-Large BMW X8. Οι εκτιμ?σει? που γ?νονται κ?νουν λ?γο για παρ?μοια ρ?θμιση με το 745e μοντ?λο το οπο?ο διατηρε? παρ?λληλα ?ναν εξακ?λινδρο σε σειρ? κινητ?ρα και ηλεκτρικ? για μ?α συνολικ? ιπποδ?ναμη 394 αλ?γων (290 κιλοβ?τ).

Ταυτ?χρονα με το λανσ?ρισμα τη? Extra-Large BMW X8, ?χουν ξεκιν?σει οι διαδικασ?α? για την δημιουργ?α και τη? BMW X8 M. Εν?? αυτοκιν?του με διπλ? turbo κινητ?ρα 4,4 λ?τρων V8 σε συνδυασμ? με ?ναν ηλεκτρικ? για συνολικ? απ?δοση στα 750 ?λογα (559 κιλοβ?τ).

Στο εσωτερικ? τη?, τ?λο?, η Χ8 αναμ?νεται να προσφ?ρει δ?ο επιλογ?? χωροθ?τηση? καθισμ?των συνεπιβατ?ν, ε?τε με π?ντε συνολικ? θ?σει? ε?τε με τ?σσερι?, ?στε ?παντε? να φιλοξενο?νται με περισσ?τερη ?νεση.

Το πλ?νο τη? BMW θ?λει την ν?α Extra-Large BMW X8 να κυκλοφορε? στι? αγορ?? στα τ?λη του 2021 ω? αυτοκ?νητο που θα χρησιμοποιηθε? το 2022. Δεν αποκλε?εται, β?βαια, το μοντ?λο παραγωγ?? να ?χει αποκαλυπτ?ρια νωρ?τερα μ?σα στο επ?μενο χρονικ? δι?στημα για να μπορ?σουμε να εξ?γουμε πιο ασφαλ? συμπερ?σματα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频