8 φωτογραφ?ε? ?

Renault eWAYS: Ν?α εποχ? μετακιν?σεων με μηδενικ?? εκπομπ?? ρ?πων

16/10/2020

Τα Renault eWays, ε?ναι μια ?νευ προηγουμ?νου διαδικτυακ? εκδ?λωση, ανοικτ? για ?λου?, αφιερωμ?νη στι? ηλεκτρικ?? μετακιν?σει? του σ?μερα και του α?ριο. Tο Groupe Renault δηλ?νει την αφοσ?ωσ? του στο μηδενισμ? του αποτυπ?ματο? ?νθρακα μ?χρι το 2050, παρουσι?ζοντα?, σ?μερα, δ?ο ν?α, ηλεκτρικ? μοντ?λα το Renault Megane eVision και το Dacia Spring Electric. Το πρ?το ?ιναι ?να δυναμικ? χ?τσμπακ με συμπαγε?? διαστ?σει? που αν?κει σε μια ν?α γενι? ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των και το δε?τερο φ?ρνει την επαν?σταση στη Dacia, καθ?? μιλ?με για το πιο προσιτ? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο που θα κυκλοφορε? στην Ευρ?πη.

 
 
Πριν απ? 10 χρ?νια, η Renault παρουσ?ασε το ZOE 1η? γενι??. Σ?μερα, 350.000 ηλεκτρικ? οχ?ματα Renault κυκλοφορο?ν στου? δρ?μου? ?λου του κ?σμου, με 8 διαφορετικ? μοντ?λα.


Επιπροσθ?τω? τη? ηλεκτρικ?? τη? γκ?μα?, η Renault προσφ?ρει και μια πλ?ρη γκ?μα υβριδικ?ν και plug-in υβριδικ?ν εκδ?σεων του Clio, του Captur, του ν?ου Megane και του ν?ου Megane Sports Tourer, με την υβριδικ? και plug-in υβριδικ? τεχνολογ?α E-TECH, η οπο?α, τ?ρα, εξοπλ?ζει και το ν?ο?Renault Arkana.? ?

Σ?μερα, το Groupe Renault προχωρ? ακ?μα πιο μπροστ?. Δεσμε?εται να μηδεν?σει τι? εκπομπ?? ρ?πων, μ?χρι το 2050 στην Ευρ?πη, εν? μ?χρι το 2030, στοχε?ει να περιορ?σει τι? εκπομπ?? ρ?πων, στο 50% τη? επ?δοση? που ε?χε το 2010.

Μ?χρι το 2022, ?λα τα ν?α μοντ?λα του Groupe Renault που θα πωλο?νται, θα ?χουν τουλ?χιστον μ?α ηλεκτρικ? ? εξηλεκτρισμ?νη ?κδοση, σε μ?α αγορ?, που, σε 5 χρ?νια απ? σ?μερα, το 50% των αυτοκιν?των που θα πωλο?νται θα ε?ναι ε?τε ηλεκτρικ?, ε?τε υβριδικ?.?


Με αφορμ? τα Renault eWays, που θα διεξαχθο?ν απ? τι? 15-27 Οκτωβρ?ου, το Groupe Renault μοιρ?ζεται το ?ραμ? του για τη μετ?βαση στην εποχ? τη? κινητικ?τητα? μηδενικ?ν εκπομπ?ν ρ?πων, με την παρουσ?αση ν?ων προ??ντων και τεχνολογι?ν, αλλ? και με συνεδρ?ε? και ομιλ?ε? που ε?ναι διαθ?σιμε? στην ψηφιακ? πλατφ?ρμα:

https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/eways/

Πρ?κειται για ?να ορ?σημο για το Groupe Renault, το οπο?ο τοποθετε?ται ω? ?να? πολ? σημαντικ?? πα?κτη? στην κο?ρσα τη? βι?σιμη? κινητικ?τητα?, αλλ? και του οικοσυστ?ματο? που την περιβ?λλει, τ?σο σ?μερα, ?σο και τα επ?μενα χρ?νια.


Renault Mégane eVision, ?να ν?ο, ηλεκτρικ? χ?τσμπακ με συμπαγε?? διαστ?σει??

Η Renault παρουσι?ζει το πρωτ?τυπο Mégane eVision, εφευρ?σκοντα? απ? την αρχ? την ?ννοια του compact hatchback μοντ?λου, αυτ? τη φορ? συνδυ?ζοντα? στοιχε?α απ? κουπ? και απ? SUV αμαξ?ματα. Αυτ? το 100% ηλεκτρικ? πρωτ?τυπο, με την καινοτ?μα σχεδ?αση, βασ?ζεται στην ολοκα?νουρια πλατφ?ρμα CFM-EV, που ε?ναι αποκλειστικ? σχεδιασμ?νη να φιλοξενε? ηλεκτρικ? οχ?ματα. Πρ?κειται για ?να πλεον?κτημα που του επιτρ?πει να απελευθερωθε? απ? τι? παραδοσιακ?? διαστ?σει? και τι? ν?ρμε? τη? κατηγορ?α? και να τολμ?σει να προτε?νει ν?ε? γραμμ?? και ν?ε? αναλογ?ε?. Το αποτ?λεσμα ε?ναι ?να μοντ?λο χ?τσμπακ με περιορισμ?νε? εξωτερικ?? διαστ?σει?, αλλ? με κορυφα?α ευρυχωρ?α στο φιλ?ξενο εσωτερικ? του.? ?Πριν απ? 10 χρ?νια, η Renault ε?χε ?δη το ?ραμα να επενδ?σει στην ηλεκτροκ?νηση.?

Αυτ? η πολ?τιμη εμπειρ?α και γν?ση, σ?μερα, μα? επιτρ?πει να λανσ?ρουμε μια ολ?κληρη γενι? απ? ν?α ηλεκτρικ? μοντ?λα, το σ?μβολο των οπο?ων αποτελε? το Mégane eVision.?25 χρ?νια απ? το λανσ?ρισμ? του, ?να ν?ο κεφ?λαιο ανο?γει για το Megane.


Dacia Spring Electric, ηλεκτρικ? επαν?σταση (r-EV-olution) απ? την Dacia

H Dacia παρουσι?ζει αυτ? το trendy αυτοκ?νητο π?λη?, που θα κυκλοφορ?σει μ?σα στο 2021: το ν?ο Dacia Spring Electric. Μετ? τα Logan και Duster, το Spring Electric ε?ναι ?τοιμο να φ?ρει μ?α ακ?μα επαν?σταση στην αγορ?, καθιστ?ντα? την ηλεκτροκ?νηση προσιτ? σε ?λου?. Ε?τε πρ?κειται για ιδι?τε? οδηγο??, για κοιν? χρ?ση ? επαγγελματικ? χρ?ση, το DaciaSpring προσφ?ρει μια απλ?, αξι?πιστη και προσιτ? λ?ση.?

Εκτ?? απ? την επαναστατικ? SUV σχεδ?ασ? του, προσφ?ρει θ?σει? για 4 εν?λικε? επιβ?τε?, ?να πολ? φιλ?ξενο και ευρ?χωρο εσωτερικ?, ?να απλ? και αξι?πιστο ηλεκτρικ? σ?στημα κ?νηση?, καθ?? και ?να ιδανικ? επ?πεδο αυτονομ?α? που μπορε? να καλ?ψει πολλ?? αν?γκε?.?Το Spring Electric, ελαφρ? και με συμπαγε?? διαστ?σει?, μπορε? να καλ?ψει ?ω? 225 χλμ. στο μικτ? κ?κλο (WLTP), ? ?ω? 295 χλμ. στον αστικ? κ?κλο (WLTP), εξασφαλ?ζοντα? υψηλ? λειτουργικ?τητα τ?σο στην αστικ?, ?σο και στην περιαστικ? χρ?ση.??

Τρ?α ν?α, υβριδικ? μοντ?λα, συμπληρ?νουν την πλο?σια E-TECH γκ?μα τη? Renault

H Renault επεκτε?νει την υβριδικ? τη? γκ?μα,με την ?φιξη τρι?ν ν?ων μοντ?λων, που εξοπλ?ζονται με ν?α τεχνολογ?α. Τα ν?α Arkana E-TECH Hybrid, Captur E-TECH Hybrid και Megane hatchback E-TECH Plug-In Hybrid θα λανσαριστο?ν στην Ευρ?πη το πρ?το μισ? του 2021.?

Ω? πρωτοπ?ρο? και ηγ?τη? στην ηλεκτροκ?νηση, για π?νω απ? 10 χρ?νια, και με πολυετ? εμπειρ?α απ? την εμπλοκ? τη? με τη Formula 1, η Renault ?χει αποκτ?σει την τεχνογνωσ?α που τη? επιτρ?πει να προσφ?ρει δυναμικ? και αποτελεσματικ? υβριδικ? σ?νολα κ?νηση?, για μ?α διευρυμ?νη γκ?μα μοντ?λων, που βρ?σκονται στην καρδι? των αναγκ?ν τη? αγορ??.?

Παρ?λληλα, η εισαγωγ? τη? μικρο-υβριδικ?? (12V) τεχνολογ?α?, στα ν?α Arkana και Captur, ολοκληρ?νει τη γκ?μα, με την προσφορ? ?λων των πιθαν?ν επιπ?δων εξηλεκτρισμο?, που ε?ναι ικαν? να καλ?ψουν κ?θε αν?γκη, παραμ?νοντα? προσιτ? στο ευρ? κοιν?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频