5 φωτογραφ?ε? ?

SKODA και ηλεκτροκινητικ?τητα: οι διαφορ?? μεταξ? iV και e-TEC

30/9/2020

Η SKODA προσεγγ?ζει την ηλεκτροκινητικ?τητα με στρατηγικ? προσ?λωση και με δι?φορου? τρ?που?, αν?μεσ? του? και δ?ο ξεχωριστ?? τεχνολογ?ε?. Με τι? ονομασ?ε? iV και e-TEC περιγρ?φει τι? υλοποι?σει? τη? για αμιγ?? ηλεκτρικ? και plug-in υβριδικ? και ?πια υβριδικ? (mild hybrid) οχ?ματα, αντ?στοιχα.

 
 
Η μετ?βαση στην ηλεκτροκινητικ?τητα βρ?σκεται σε πλ?ρη εξ?λιξη στη SKODA. Η τσ?χικη αυτοκινητοβιομηχαν?α, μ?λο? του Volkswagen Group, ακολουθε? πολλο?? διαφορετικο?? τεχνολογικο?? δρ?μου?, συμπεριλαμβανομ?νων των iV και e-TEC, ?που iV και e-TEC οι δ?ο διαφορετικ?? διακριτικ?? ονομασ?ε? για τι? τεχνολογ?ε? ηλεκτροκινητικ?τητα? που ακολουθε? η SKODA AUTO.? Και τα δ?ο σχετικ? σ?ματα στα μοντ?λα SKODA ε?ναι συν?νυμα τη? πρ?σινη? μετακ?νηση? και τη? ηλεκτροκ?νηση?. Αλλ? οι τεχνολογ?ε? που εμπλ?κονται ε?ναι πολ? διαφορετικ??.

Η βασικ? διαφορ? ε?ναι αρκετ? απλ?: η ονομασ?α iV, την οπο?α η SKODA παρουσ?ασε στον κ?σμο το 2019, ?ταν λ?νσαρε τα CITIGOe iV, SUPERB iV και OCTAVIA iV, ? πιο πρ?σφατα με το πρ?το ηλεκτρικ? SUV τη? μ?ρκα?, το ENYAQ iV, χρησιμοποιε?ται για πλ?ρω? ηλεκτρικ? και plug-in υβριδικ? οχ?ματα. Με απλ? λ?για, αυτ? ε?ναι αυτοκ?νητα τα οπο?α ο χρ?στη? μπορε?, ? σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, πρ?πει να συνδεθε? σε μια ηλεκτρικ? πρ?ζα, για να φορτ?σει τι? μπαταρ?ε? του οχ?ματο?.

Η πρεμι?ρα τη? ονομασ?α? e-TEC ?ρθε με την τ?ταρτη γενι? του best-seller τη? SKODA, τη? OCTAVIA. Εδ? εφαρμ?ζεται η τεχνολογ?α του ?πιου-υβριδικο? (mild hybrid) συστ?ματο?, ?που ?να? ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? με σχετικ? μικρ? μπαταρ?α συμπληρ?νει ?ναν κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση?. ?να βασικ? χαρακτηριστικ? των ?πιων υβριδικ?ν ε?ναι ?τι δεν μπορο?ν να φορτιστο?ν απ? μια ηλεκτρικ? πρ?ζα. Με απλ? λ?για, αυτ? σημα?νει ?τι το e-TEC αντιπροσωπε?ει το βασικ? επ?πεδο εξηλεκτρισμο?, εν? η κατηγορ?α iV περι?χει αυτοκ?νητα με υψηλ?τερο επ?πεδο εξηλεκτρισμο?, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? πλ?ρω? ηλεκτρικ?? κ?νηση?. Η οικογ?νεια e-TEC περιλαμβ?νει επ? του παρ?ντο? δ?ο εκδ?σει? τη? OCTAVIA, με διαφορετικ? κινητ?ρα. Η οικογ?νεια iV ε?ναι μεγαλ?τερη, με τα ηλεκτρικ? μοντ?λα ENYAQ iV και CITIGOe iV και τα υβριδικ? SUPERB iV, OCTAVIA iV και OCTAVIA RS iV.?

Σε αντ?θεση με τα αυτοκ?νητα iV, τα μοντ?λα e-TEC χρησιμοποιο?ν τεχνολογ?α 48 Volts. Το τμ?μα που αφορ? τον κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση?? βασ?ζεται σε τυποποιημ?νου? κινητ?ρε? αυτοκιν?των. Σε αντ?θεση με τα τελευτα?α, ωστ?σο, ο εναλλ?κτη? αντικαθ?σταται απ? ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα που λειτουργε? και ω? γενν?τρια και μια μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου 48 V. Ο ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? συνδ?εται με τη κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? μ?σω ιμ?ντα κ?νηση?, μ?σω του οπο?ου μπορε? ε?τε να ενισχ?σει την απ?δοση του κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση?? ε?τε να ανακτ?σει εν?ργεια και να την αποθηκε?σει στη μπαταρ?α.

Εδ?, ο ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? αυξ?νει τη συνολικ? απ?δοση κατ? αρκετ? kW, κυρ?ω? σε χαμηλ?τερε? στροφ??, για παρ?δειγμα σε εκκ?νηση απ? στ?ση. Τα αυτοκ?νητα με τεχνολογ?α e-TEC δεν μπορο?ν να προσφ?ρουν πλ?ρω? ηλεκτρικ? κ?νηση, αλλ?, ?πω? και τα αυτοκ?νητα iV, μπορο?ν να ταξιδε?ουν σε υψηλ?τερε? ταχ?τητε? με τον κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? απενεργοποιημ?νο. Εκε?νη τη στιγμ? οι ?ποιε? απαιτ?σει? για τα ηλεκτρικ? κυκλ?ματα του αυτοκιν?του καλ?πτονται απ? ηλεκτρικ? εν?ργεια απ? τη μπαταρ?α 48 V η οπο?α φροντ?ζει για ?λε? τι? βοηθητικ?? λειτουργ?ε?, ?πω? το υδραυλικ? τιμ?νι. Χ?ρη στον ηλεκτροκινητ?ρα, η επακ?λουθη γρ?γορη επανεκκ?νηση του κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? ε?ναι σχεδ?ν απαρατ?ρητη για του? χρ?στε?.

Το αποτ?λεσμα ε?ναι η μειωμ?νη καταν?λωση καυσ?μου και συνεπ?? η με?ωση των εκπομπ?ν CO2 χωρ?? συμβιβασμο?? στη μ?γιστη απ?δοση, σε αντ?θεση με τα συμβατικ? συστ?ματα κινητ?ρων χωρ?? την τεχνολογ?α e-TEC. Στην περ?πτωση τη? OCTAVIA, υπ?ρχουν δ?ο εκδ?σει? e-TEC, των 81 kW, με κινητ?ρα 1.0 TSI e-TEC και των 110 kW, με κινητ?ρα 1.5 TSI e-TEC.

Μ?νο τα μοντ?λα iV προσφ?ρουν ?να πλ?ρω? ηλεκτρικ? κινητ?ριο σ?στημα. Διαφ?ρουν απ? τα e-TEC στο ?τι οι ηλεκτρικο? κινητ?ρε? του? ε?ναι πολ? πιο ισχυρο?, παρ?χοντα? απ?δοση που ε?ναι συγκρ?σιμη με του? τυπικο?? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?. Και δεν ?χει σημασ?α αν ε?ναι ?να plug-in υβριδικ? ? ?να αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο. Η ν?α OCTAVIA iV, για παρ?δειγμα, συνδυ?ζει ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 85 kW με ?ναν κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? 110 kW 1.4 TSI. Σε αυτ?ν την περ?πτωση ο ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? βρ?σκεται μεταξ? του κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? και του κιβωτ?ου ταχυτ?των, οπ?τε συμβ?λλει ?μεσα στην α?ξηση τη? απ?δοση? στην ?ξοδο του στροφαλοφ?ρου ?ξονα. Η συνολικ? συνδυασμ?νη ισχ?? αυτο? του συστ?ματο? ε?ναι 150 kW. Η μπαταρ?α 13 kW επαρκε? για 55 χιλι?μετρα καθαρ? ηλεκτρικ?? οδ?γηση?, σ?μφωνα με το WLTP.?

Οι μπαταρ?ε? των μοντ?λων iV μπορο?ν να φορτιστο?ν ε?τε απ? ηλεκτρικ?? πρ?ζε? του οικιακο? δικτ?ου ε?τε απ? σταθμο?? φ?ρτιση? ?, ?πω? και στα ?πια υβριδικ?, με αν?κτηση εν?ργεια?, που σημα?νει αποθ?κευση τη? εν?ργεια? που παρ?γεται κατ? το φρεν?ρισμα. Κατ? τη δι?ρκεια τη? αν?κτηση?, ο ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? λειτουργε? ω? γενν?τρια και μετατρ?πει τη μηχανικ? εν?ργεια σε ηλεκτρικ?, η οπο?α κατ?πιον αποθηκε?εται στη μπαταρ?α. Αυτ? η εν?ργεια μπορε? στη συν?χεια ε?τε να χρησιμοποιηθε? κατ? την επιτ?χυνση, προσφ?ροντα? καλ?τερε? επιδ?σει?, ε?τε σε καθαρ? ηλεκτρικ? λειτουργ?α του οχ?ματο?, ?ταν κ?τι τ?τοιο ε?ναι η προτ?μηση του οδηγο?.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频