Η Seat κ?νει την ?κπληξη και μπα?νει πριν την μαμ? VW στην μικρ? κατηγορ?α των SUV.

Για την διχρωμ?α υπολογ?στε 450-550 ευρ? αν?λογα το χρ?μα επιλογ??.

Εντυπωσιακ? τα φ?τα ημ?ρα με τεχνολογ?α LED που ε?ναι ταυτ?χρονα και φλα?!

Οι 17?ρε? αν?κουν στον ?ξτρα εξοπλισμ?.

Δοκιμ?: Seat Arona 1,0 TSi 115 Ps

Διαβ?στηκε απ? 7223 αναγν?στε? - 26/3/2018

Π?ραμε στα χ?ρια μα? το ?ρτι αφιχθ?ν μοντ?λο στην Ελλ?δα και σα? μεταφ?ρουμε και την παραμικρ? λεπτομ?ρεια. Το μικρ? SUV τη? Seat βασ?ζεται στην καινο?ργια πλατφ?ρμα του ομ?λου VW, MQB A0 ?πω? και το Ibiza το οπο?ο ?χει θ?σει τι? β?σει? για το ν?ο Arona.

 
 
Η μικρ? κατηγορ?α των SUVs ?χει π?ρει πραγματικ? φωτι?. Αξ?ζει να αναφ?ρουμε πω? μ?σα σε λ?γου? μ?νε? ?χουν ??ρθει στην Ελλ?δα το Kia Stonic, το Citroen C3 Aircross , το ανανεωμ?νο Renault Captur και φυσικ? το Seat Arona. ?σω? ε?ναι η πιο ανταγωνιστικ? κατηγορ?α και αναμ?νεται σε λ?γα χρ?νια να ε?ναι η κορυφα?α σε πωλ?σει?. ?χι ?δικα, προσφ?ρουν καλ?τερου? χ?ρου? απ? τα αυτοκ?νητα τη? μικρ? κατηγορ?α?, ?χουν α?σθηση SUV εν? ε?ναι σημαντικ? φθην?τερα απ? τα μικρομεσα?α. Λ?γω μεγ?λου χ?ρου αποσκευ?ν μπορο?ν με ?νεση να πα?ξουν το ρ?λο του οικογενειακο?, εν? χ?ρη στι? μαζεμ?νε? εξωτερικ?? διαστ?σει? δεν θα κουρ?σουν εντ?? π?λεω? .

Σχεδ?αση: Μικρ? Ateca
Το Arona ε?ναι ?φορ?α?? ?λων αυτ?ν των θετικ?ν χαρακτηριστικ?ν και δεν θα ?ταν υπερβολ? να ?λ?γαμε πω? ?χει την πιο SUV σχεδ?αση σε σχ?ση με τον ανταγωνισμ?. Το μακρ? καπ? για τα δεδομ?να τη? κατηγορ?α? ?και οι ?ντονε? ακμ?? και γωνι?? συνθ?τουν ?να ?μορφο σ?νολο. Στο μπροστιν? μ?ρο? η σχεδ?αση παραπ?μπει απευθε?α? σε ?Ibiza, η κυψελοειδ?? μ?σκα και τα φωτιστικ? σ?ματα με αρκετ?? γων?ε? ?δημιουργο?ν μια εντυπωσιακ? εικ?να που τραβ?ει τα βλ?μματα. ?ξια μνε?α? ε?ναι τα εντυπωσιακ? φ?τα ημ?ρα? με τεχνολογ?α LED που ?ταυτ?χρονα γ?νονται και φλα?. Ψαρωτικ? το χαρακτ?ρισε μια παρ?α φοιτητ?ν που μα? σταμ?τησε και μα? ρ?τησε για το ν?ο Arona. Στο π?σω μ?ρο? το μικρ? SUV παραπ?μπει περισσ?τερο στο μεγαλ?τερο Ateca, ?ντα? ?μορφο και χωρ?? σχεδιαστικ?? ακρ?τητε?. ?Η διχρωμ?α του αυτοκιν?του δοκιμ??, του δ?νει ακ?μα πιο νεανικ? χαρακτ?ρα αλλ? κοστ?ζει ?ξτρα.
Το Arona με τον 1,0 TSi των 115 ?ππων ξεκιν?ει απ? τι? 16,500 ευρ? στην ?κδοση Style εν? η Xcllence τη? δοκιμ?? τιμ?ται 18,500 ευρ?, χωρ?? να υπολογ?ζεται η χρ?ωση τη? διχρωμ?α?. Υπολογ?στε 450-550 ευρ? αν?λογα την επιλογ? χρωμ?των.?

Χ?ροι επιβατ?ν-αποσκευ?ν: Πραγματικ? SUV
To Arona δ?νει την γν?ριμη πλ?ον α?σθηση ευρυχωρ?α? που προσφ?ρουν ?λα τα μοντ?λα που ?χουν ?χτιστε?? π?νω σε αυτ?ν την πλατφ?ρμα. ?πω? το Ibiza και το Polo ε?ναι απ? τα πιο ευρ?χωρα τη? κατηγορ?α? του? ?τσι και το Arona διεκδικε? το τ?τλο του πιο ευρ?χωρου μικρο? SUV. Μπροστ? οι επιβ?τε? ?χουν πολ? α?ρα προ? ?λε? τι? κατευθ?νσει? εν? οι υψηλ? θ?ση οδ?γηση? προσφ?ρει καλ? περιμετρικ? ορατ?τητα. Οι π?σω επιβ?τε? ?χουν αρκετ? χ?ρο για τα γ?νατα και του ?μου? του? εν? ?ακ?μα και οι πολ? ψηλο? δεν πρ?κειται αν διαμαρτυρηθο?ν για το ?ψο? τη? καμπ?να?. Για τι? αποσκευ?? υπολογ?στε 400 λ?τρα και πλ?ρω? εκμεταλλε?σιμο σχ?μα.?
?

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频