6 φωτογραφ?ε? ?

Skoda Fabia Next-Gen και VW Polo γ?νονται... γρ?φο?

7/10/2020

Το μοντ?λο Fabia Next-Gen τη? Skoda αποκαλ?φθηκε, β?ζοντ?? μα? σε δ?λημμα στο κατ? π?σο θα μοι?ζει με το Volkswagen Polo.

 
 
Το Skoda Fabia Next-Gen ε?ναι το επ?μενο project π?νω στο οπο?ο εργ?ζεται η εταιρε?α. Εξ?λλου, ε?χε γ?νει σχετικ? επ?σημη πληροφ?ρηση απ? τον CEO, Thomas Schäfer, ο οπο?ο? προσδι?ρισε την εμφ?νιση των supermini μοντ?λων στην αγορ? σε χρονικ? δι?στημα μ?σα στο 2021.

Εντ?λει, στην δημοσι?τητα ?ρθαν και οι πρ?τε? σχετικ?? φωτογραφ?ε? του Skoda Fabia Next-Gen, με την ?συντροφι?? β?βαια του απαρα?τητου καμουφλ?ζ, ειδικ? στον πρ?βολο του αυτοκιν?του. Β?βαια, εκε?νο που προκαλε? μεγαλ?τερη εντ?πωση ε?ναι η ?ντονη ομοι?τητα με το Volkswagen Polo, μια? και χρησιμοποιε?ται η πλατφ?ρμα του γερμανικο? μοντ?λου.

Η Skoda αποφ?σισε να καθιερ?σει την πλατφ?ρμα MQB A0 η οπο?α επιλεγ?ταν ευρ?ω? απ? τα VW Polo, SEAT Ibiza και Audi A1, προτ?μηση η οπο?α ενδεχομ?νω? να εξηγε? με τον πιο απλ? τρ?πο την... μυστικοπ?θεια. Κανε?? απ? την Skoda δεν θ?λει να αποκαλ?ψει τον σχεδιασμ? του ν?ου Fabia. ?Μπορ? να σα? πω ?δη ?τι δεν μπορ? να περιμ?νω να το επιλ?ξω στην αγορ?? τ?νιζε εξ?λλου σχετικ? ο Schäfer για το ν?ο προ??ν του.Π?ντω?, ?δη κυκλοφορο?ν οι πρ?τε? εκτιμ?σει? πω? το ν?ο Fabia τ?ταρτη? γενι?? θα κοσμε?ται με περισσ?τερο funky design. Σε κ?θε περ?πτωση, θεωρε?ται δεδομ?νο ?τι πηγ? ?μπνευση? θα αποτελ?σουν τα Scala, Kamiq και η ν?α Octavia.

Η επιλογ? τη? πλατφ?ρμα? MQB A0 συνεπ?γεται πω? το ν?ο Skoda Fabia θα μοιρ?ζεται σχεδ?ν αποκλειστικ? την ?δια τεχνολογικ? β?ση με τα Polo και Ibiza, με σημαντικ?? ομοι?τητε? στον τρ?πο λειτουργ?α? του κινητ?ρα, τα κιβ?τια ταχυτ?των και ?λλε? υπηρεσ?ε? που διακρ?νουν τα τρ?α hatchbacks αλλ? και το Audi A1. Επιπρ?σθετα, η διαφορετικ? αρχιτεκτονικ? οδηγε? στο τ?λο? και εν?? πιθανο? Fabia wagon.

Απ?λυτα ξεκ?θαρο συμπ?ρασμα, π?ντω?, στο κατ? π?σο τα Skoda Fabia Next-Gen και VW Polo θα ταιρι?ζουν δεν μπορε? να προκ?ψει. Αρκετο? υποστηρ?ζουν ?τι θα εξυπηρετε?ται μ?α βελτιωμ?νη ?κδοση του γερμανικο? μοντ?λου, ?λλοι τον?ζουν πω? οι τσ?χικε? πινακ?δε? και οι προσαρτημ?νοι στου? τροχο?? αισθητ?ρε? αποτελο?ν χαρακτηριστικ? τη? Fabia.?

Υπομον?. Οι απαντ?σει? σε κ?θε ερ?τημα θα δοθο?ν σε μερικο?? μ?νε?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频