3 φωτογραφ?ε? ?

Tesla: Το ν?ο hatchback θα ε?ναι το πιο φθην? μοντ?λο μα?

30/11/2020

Αποκλειστικ? για την Ευρ?πη θα σχεδι?σει και θα παρ?ξει η Tesla, ?να πολ? προσιτ? οικονομικ? hatchback, ?στε να κερδ?σει την Ευρωπα?κ? αγορ?, με τα χαρακτηριστικ? του αλλ? και με την πολ? χαμηλ? τιμ? του.

 
 
?να απ? τα σοβαρ?τερα προβλ?ματα που αντιμετωπ?ζει το κοιν? που θ?λει να αγορ?σει ?να αυτοκ?νητο απ? την εταιρε?α του Elon Mask, ε?ναι η πολ? υψηλ? τιμ? απ?κτηση? του. Τα στελ?χη τη? βιομηχαν?α?, ?χουν ?δη κατανο?σει την αν?γκη για χαμηλ?τερε? τιμ??, αλλ? και εμπλουτισμ? τη? διαθ?σιμη? γκ?μα? μοντ?λων τη?.Αν και ε?μαστε ?δη στην αναμον? τη? παραγωγ?? του ν?ου τη? φορτηγο?, του ν?ου Roadster αλλ? και του ν?ου Cybertruck, ο Elon Musk ανακο?νωσε πω? η βιομηχαν?α του, ?χει ?δη κατ? νου, να σχεδι?σει και να παρ?ξει ?να hatchback μοντ?λο που θα διατεθε? αποκλειστικ? στην Ευρ?πη και θα καλ?ψει τι? αν?γκε? των πολιτ?ν.?Οι αν?γκε? των πολιτ?ν στην Ευρ?πη ε?ναι αρκετ? διαφορετικ?? απ? αυτ?? στην Αμερικ?, κι ?τσι η πρ?θεση τη? εταιρε?α? ε?ναι να κατασκευ?σει ?να compact μοντ?λο με χαμηλ? τιμ? απ?κτηση?, ?στε να ε?ναι προσιτ? σε μεγ?λο μερ?διο τη? αγορ??. Πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? το ν?ο hatchback, θα μπορο?σε να βασιστε? στο πλα?σιο του Model 3 και η παραγωγ? του να ξεκιν?σει απ? το ν?ο εργοστ?σιο τη? Tesla στο Βερολ?νο.


?

Tags: TESLA

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频