2 φωτογραφ?ε? ?

Το Hyundai Elantra N ?εμφαν?ζεται? και εντυπωσι?ζει

29/9/2020

H αρχ? ?γινε με το αγωνιστικ? αυτοκ?νητο τη? εταιρε?α? και το προσεχ?? δι?στημα θα ακολουθ?σει και το επιβατηγ? μοντ?λο.

 
 
Το περ?φημο Elantra N τη? Hyundai?ε?ναι πλ?ον γεγον??, με το teaser β?ντεο που βρ?σκεται στον ?α?ρα? να δ?νει πολλ?? πληροφορ?ε? συγκριτικ? με τα ?σα λ?γα ε?χαν αποκαλυφθε? απ? πρ?τερε? φωτογραφ?ε?. Με ?να αυτοκ?νητο να χ?νεται στον ορ?ζοντα αλλ? και στιγμι?τυπα απ? αγ?νε? ταχυτ?των με πρωταγωνιστ? το Hyundai Elantra Ν ΤCR, στο φιν?λε, καμουφλαρισμ?νο εμφαν?ζεται το μοντ?λο Ν.
?
Αναμ?νεται το Elantra N Line να αποτελ?σει οδηγ? για το ν?ο αυτοκ?νητο που λανσ?ρεται και μ?χρι στιγμ?? μοναδικ? δεδομ?νο ε?ναι πω? η ισχ?? του θα αγγ?ζει τα 275 ?λογα, δυναμικ? που ενδεχομ?νω? να μην φαντ?ζει μεγ?λη στι? ημ?ρε? μα?, ωστ?σο ?χει την δικ? τη? αξ?α για ?να μοντ?λο μεγ?θου? του Elantra. Oι μπροστ? τροχο? θα ε?ναι εκε?νοι που θα δ?νουν την κ?νηση, ε?τε μ?σα απ? χειροκ?νητο κιβ?τιο ?ξι ταχυτ?των ε?τε απ? αυτ?ματο διπλ? συμπλ?κτη.
?
Η εταιρε?α δεν ?χει προβε? σε περαιτ?ρω πληροφορ?ε? ?σον αφορ? την ακριβ? ημερομην?α των αποκαλυπτηρ?ων, χωρ?? μ?λιστα να αποκλε?εται το μοντ?λο να βγει στην αγορ? ?ναν χρ?νο αργ?τερα, το 2022.?
?

Tags: HYUNDAI

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频