4 φωτογραφ?ε? ?

Το Hyundai RM20e με 810 ?λογα ?χει... ξεφ?γει [video]

16/10/2020

Εξωφρενικ? ροπ? στα 960 κιλ? και λιγ?τερα απ? τρ?α δευτερ?λεπτα για επιτ?χυνση 0-100 χρει?ζεται το ν?ο Hyundai RM20e, ?να hatchback μοντ?λο ηλεκτροκ?νηση? που δεν απαρνε?ται τον χαρακτ?ρα του supercar των εκπληκτικ?ν αποδ?σεων.

 
 
Το Hyundai RM20e αποτελε? την ν?α προσπ?θεια νοτιοκορεατικο? κατασκευαστ? και τη? κροατικ?? Rimac για να συνδυ?σει τον ηλεκτροκινητ?ρα με την απ?δοση εν?? supercar. Τα τελευτα?α χρ?νια ε?ναι φανερ? η επιθυμ?α τη? Hyundai να επενδ?σει στον συγκεκριμ?νο στυλ με τα μοντ?λα Veloster να αποτελο?ν το πιο απτ? παρ?δειγμα. Στην ?κδοση Hyundai RM19 τη? προηγο?μενη? χρονι?? δ?σποζε το εντυπωσιακ? αμ?ξωμα και ?να? turbo κινητ?ρα? touring car. Η εμφ?νιση του RM20e τη? ν?α? τεχνολογ?α? (η ορολογ?α ?20? επιλ?γεται ακριβ?? για τον συγκεκριμ?νο σκοπ?) φ?ρνει στην επιφ?νεια ?να αυτοκ?νητο πιο διακριτικ? και ?συχο, τ?σο οπτικ? ?σο και ηχητικ?. Στην θ?ση τη? πορτοκαλ? και μπλε απ?χρωση? εισ?γεται το κυρ?αρχο μα?ρο με σημαντικ?? αισθητικ?? επεμβ?σει? γκρι χρ?ματο?.
?
Α? μιλ?σουμε και για την τεχνολογ?α τη? πλατφ?ρμα? του ν?ου Hyundai RM20e, μια? και ε?ναι το ποιοτικ? χαρακτηριστικ? που την καθιστ? μοναδικ?. Η παρουσ?α ηλεκτροκινητ?ρα αποδ?δει ισχ? 810 ?λογα διοχετε?ει ισχ? αποκλειστικ? στου? π?σω τροχο??, για επιτ?χυνση 0-100 σε λιγ?τερο απ? τρ?α δευτερ?λεπτα και στα πρ?τα 200 χλμ/?ρα σε χρ?νο κ?τω απ? δ?κα δε?τερα (9,88").Στου? δημ?σιου? δρ?μου? η ταχ?τητα περιορ?ζεται ηλεκτρονικ? στα 250χλμ/ωρα, εν? η τρομακτικ? ροπ? φτ?νει στα 960 Nm! Ξεχωρ?ζουν οι 6π?στονε? και 4πιστονε? δαγκ?νε? στα φρ?να, οι 19 και 20 ιντσ?ν ζ?ντε? στου? εμπρ?? και π?σω τροχο?? αντ?στοιχα και τα ελαστικ? διαστ?σεων 265/35 και 305/30 που προσφ?ρουν μ?α επιθετικ? και ελκυστικ? εμφ?νιση
?
?Το RM20e συνδυ?ζει επ?πεδα απ?δοση?, ισορροπ?α?, φρεναρ?σματο? και πρ?σφυση? που μοι?ζουν με αγωνιστικ? αυτοκ?νητο, διατηρ?ντα? παρ?λληλα την ησυχ?α, την ανταπ?κριση και την ικαν?τητα του που χαρακτηρ?ζει την εμπειρ?α εν?? καθημερινο? οδηγο?. Το πρωτ?τυπο RM20e σηματοδοτε? με σαφ? τρ?πο τι? μελλοντικ?? προσδοκ?ε? τη? μ?ρκα? Ν τη? Hyundai στον τομ?α τη? ηλεκτροκ?νηση?, προσδ?δοντα? επιδ?σει? αν?λογε? με αυτ?? εν?? supercar? τον?ζει ο Εκτελεστικ?? Αντιπρ?εδρο? του Hyundai Motor Group.
?
Εκ του αποτελ?σματο?, μ?λλον τα καταφ?ρνει. Εσ? τι πιστε?ετε;?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频