14 φωτογραφ?ε? ?

Τo ID.4 διαθ?σιμο στην Ελλ?δα στι? εκδ?σει? ID.4 1ST και Max

1/10/2020

Το ID.4, το πρ?το αμιγ?? ηλεκτρικ? SUV τη? Volkswagen, ξεκιν?ει το πανευρωπα?κ? του λανσ?ρισμα με δ?ο ειδικ?? εκδ?σει?, διαθ?σιμε? και στην Ελλ?δα. Mε πολ? πλο?σιο επ?πεδο εξοπλισμο? και ιδια?τερα στοιχε?α design που τα ξεχωρ?ζουν απ? τι? ?λλε? εκδ?σει?, τα ID.4 1ST και ID.4 1ST Max ε?ναι ?μεσα διαθ?σιμα για παραγγελ?α και στη χ?ρα μα?.

 
 
Λ?γε? μ?λι? μ?ρε? μετ? την παγκ?σμια πρεμι?ρα του, το ID.4 ε?ναι διαθ?σιμο και στην Ελλ?δα! Μετ? το ID.3, το οπο?ο διατ?θεται για παραγγελ?α ?δη απ? το καλοκα?ρι και αναμ?νεται στη χ?ρα μα? τον Οκτ?βριο, το ID.4, το δε?τερο μοντ?λο στην οικογ?νεια ηλεκτρικ?ν μοντ?λων ID. και πρ?το αμιγ?? ηλεκτρικ? SUV τη? Volkswagen, ε?ναι επ?ση? ?μεσα διαθ?σιμο για παραγγελ?α στη χ?ρα μα?.

Πανευρωπα?κ?, το ID.4 ξεκιν? την εμπορικ? του καρι?ρα με το λανσ?ρισμα των ID.4 1ST και ID.4 1ST Max, δ?ο ειδικ?ν εκδ?σεων με πολ? πλο?σιο επ?πεδο εξοπλισμο? και ιδια?τερα σχεδιαστικ? στοιχε?α που του? προσδ?δουν μ?α μοναδικ?, στο ?ριο τη? συλλεκτικ??, ταυτ?τητα. Στ?χο? τη? Volkswagen, οι δ?ο ιδια?τερε? εκδ?σει? του ID.4 να σηματοδοτ?σουν το λανσ?ρισμα του πρ?του αμιγ?? ηλεκτρικο? SUV και πρ?του παγκ?σμιου ηλεκτρικο? αυτοκιν?του τη? μ?ρκα?.

?πω? ?λα τα ID. μοντ?λα, τα ιδια?τερα αεροδυναμικ? (Cd μ?λι? 0,28), μ?κου? 4,58 μ?τρων ID.4 1ST και ID.4 1ST Max ?χουν τον ηλεκτροκινητ?ρα τοποθετημ?νο στον π?σω ?ξονα. Για την περ?σταση, αυτ?? ?αποδ?δει ισχ? 150 kW (204 PS), με τη ροπ? των 310 Nm ?μεσα διαθ?σιμη απ? 0 σ.α.λ., χαρ?ζοντα? στο αυτοκ?νητο εντυπωσιακ?? επιδ?σει? (0-100 χλμ./?ρα σε 8,5 δευτερ?λεπτα, η μ?γιστη ταχ?τητα περιορ?ζεται στα 160 χλμ./?ρα). Τα ID.4 1ST και ID.4 1ST Max χρησιμοποιο?ν μπαταρ?α καθαρ?? χωρητικ?τητα? 77kWh, η οπο?α ζυγ?ζει 493 κιλ? και προσφ?ρει αυτονομ?α ?ω? 520 χλμ.

Τα ID.4 1ST και ID.4 1ST Max ε?ναι διαθ?σιμα σε τ?σσερα ιδια?τερα εξωτερικ? χρ?ματα: Blue Dusk Metallic, Glacier White Metallic, Honey Yellow Metallic και Manganese Grey Metallic. Το πακ?το Exterior Style προσθ?τει μια σειρ? απ? ελκυστικ? εξωτερικ? χαρακτηριστικ?: η οροφ? και οι εξωτερικο? καθρ?φτε? ε?ναι βαμμ?νοι μα?ροι, εν? οι κολ?νε? C, η γραμμ? οροφ?? και οι ρ?γε? οροφ?? λ?μπουν σε ασ?μι. Αν?λογα με το χρ?μα, τα πρ?σθετα μ?ρη στο κ?τω μ?ρο? του αμαξ?ματο? ?ρχονται ε?τε σε Gray Tech ε?τε σε μα?ρο.
Ο πολ? πλο?σιο? και ιδια?τερο? εξοπλισμ?? του ID.4 1ST:
 • Ζ?ντε? αλουμιν?ου 20?? "Drammen"
 • Διχρωμ?α με μα?ρη οροφ?
 • Προβολε?? LED με λειτουργ?α φωτισμο? στροφ??
 • Εσωτερικ?? ατμοσφαιρικ?? φωτισμ??? (30 χρωμ?των)
 • Front Assist / Lane Assist
 • Κ?μερα οπισθοπορε?α? RearView
 • Predictive Adaptive Cruise Control (με "follow-to-stop") και Speed limiter
 • Σ?στημα πλο?γηση? "Discover Pro"
 • Δερμ?τινο πολυλειτουργικ? τιμ?νι, θερμαιν?μενο
 • Θερμαιν?μενα εμπρ?? καθ?σματα, ξεχωριστ? ρυθμιζ?μενα
 • ?Ηλεκτρονικ?? κλιματισμ?? Air Care Climatronic 2-ζων?ν
 • Υποβραχι?νια εμπρ?? καθισμ?των / Οδηγο? - Συνοδηγο?
Επιπλ?ον του εξοπλισμο? του και ID.4 1ST, το ID.4 1ST Max διαθ?τει:
Επιπρ?σθετα του ID.4 1ST
+ Ζ?ντε? αλουμιν?ου 21?? "Narvik"
+ Προβολε?? IQ. LED Matrix με δυναμικ? ρ?θμιση δ?σμη?
+ Π?σω φ?τα τεχνολογ?α? LED με δυναμικ? φωτισμ?
+ Πανοραμικ? γυ?λινη οροφ?
+ Εμπρ?? ηλεκτρικ? ρυθμιζ?μενα καθ?σματα με λειτουργ?α μν?μη? και πνευματικ? οσφυ?κ? υποστ?ριξη
+ Επαγωγικ? φ?ρτιση smartphone
+ Ασ?μμετρα αναδιπλο?μενο π?σω κ?θισμα με κεντρικ?? υποβραχι?νιο
+ Keyless Access - Σ?στημα κλειδ?ματο? / ξεκλειδ?ματο? και εκκ?νηση? κινητ?ρα χωρ?? κλειδ?
+ Area View - Σ?στημα παρακολο?θηση? περιβ?λλοντο? χ?ρου 360? μοιρ?ν
+ Head Up Display (Επαυξημ?νη? Πραγματικ?τητα?)
+ Travel Assist: Περιλαμβ?νει Lane Assist, Emergency Assist
+ Πακ?το Easy Open & Close για το χ?ρο των αποσκευ?ν

Η Kosmocar-Volkswagen ανακοιν?νει την ?μεση διαθεσιμ?τητα των ID.4 1ST και ID.4 1ST Max για παραγγελ?α, για περιορισμ?νο αριθμ? αυτοκιν?των, με τι? προτειν?μενε? τιμ?? λιανικ?? να ξεκινο?ν απ? 46.800 €. Αξ?ζει να σημειωθε? ?τι στην τιμ? αυτ? δεν ?χει συνυπολογιστε? το ποσ? επιδ?τηση? τη? καμπ?νια? ?Κινο?μαι Ηλεκτρικ?? και το οπο?ο φτ?νει ?ω? τα 6.000 €. Οι προτειν?μενε? τιμ?? λιανικ?? παρουσι?ζονται στον Π?νακα που ακολουθε?.
ID.3 1ST EDITION Ιπποδ?ναμη
(kW / PS)
Χωρητικ?τητα
Μπαταρ?α?
(kWh)
Αυτονομ?α
(χλμ.)
Βασικ? Τιμ?
προ φ?ρων
(€)
Λιανικ? τιμ?
(€)
Ποσ? επιδ?τηση? σ?μφωνα με το ?Κινο?μαι Ηλεκτρικ??
(€)
1ST 150 / 204 77 520 37.742 46.800 5.661
1ST Max 150 / 204 77 520 45.081 55.900 6.000
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频