5 φωτογραφ?ε? ?

Το επιβλητικ? Genesis G70 αποκτ? wagon ?κδοση

30/11/2020

Το πολυτελ?? παρακλ?δι τη? Hyundai, η Genesis, ετοιμ?ζει την station wagon ?κδοση του G70, και στοχε?ει να μπει δυναμικ? απ?ναντι απ? τι? προτ?σει? τη? BMW, Mercedes και Audi.

 
 
Η Genesis, το παρακλ?δι τη? Hyundai που κατασκευ?ζει πολυτελ? αυτοκ?νητα, φα?νεται πω? ετοιμ?ζει την station wagon ?κδοση του G70. Δεν ?χει ανακοιν?σει κ?τι επ?σημα, αλλ? η εμφ?νιση εν?? καμουφλαρισμ?νου πρωτ?τυπου G70 wagon στο Nürburgring το επιβεβαι?νει.
Η station wagon κατηγορ?α ε?ναι ιδια?τερα δημοφιλ?? στην Ευρ?πη, και η εταιρε?α θ?λει να μπει δυναμικ? στο παιχν?δι, απ?ναντι απ? Γερμανο?? ανταγωνιστ?? ?πω? η BMW Σειρ? 3 touring, η Mercedes C-Class wagon και το Audi A4 Avant.

Το αυτοκ?νητο που δοκιμ?ζεται, ε?ναι εκτεν?? καλυμμ?νο, αλλ? ε?ναι ε?κολο να καταλ?βουμε πω? πρ?κειται πρ?γματι για ?να G70 με μακρι? οροφ?, αφο? στο π?σω μ?ρο?, παρ? την ?ξυπνη προσπ?θεια που ?χει γ?νει για να μπερδ?ψει το μ?τι με ψε?τικα πρ?σθετα, μπορο?με να διακρ?νουμε ξεκ?θαρα το σχ?μα του παρμπρ?ζ, το οπο?ο ε?ναι ?ντονα κεκλιμ?νο, δ?νοντα? την ?ψη εν?? sport wagon.Το sedan G70, που βγ?κε στην αγορ? το 2019, ε?ναι ακ?μα πολ? φρ?σκο. Παρ?λα αυτ?, η Genesis θα το ανανε?σει οπτικ?, προκειμ?νου να συμβαδ?ζει με τα υπ?λοιπα μοντ?λα τη?, κυρ?ω? με το G80 και GV80. Αναμ?νουμε να δο?με το facelift G70 sedan του χρ?νου, και υπολογ?ζουμε να παρουσιαστε? και η wagon ?κδοση ταυτ?χρονα.

Η κορε?τικη εταιρε?α δεν ?χει ανακοιν?σει ακ?μα επ?σημε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα μηχανικ? μ?ρη του ανανεωμ?νου G70. Το πιο πιθαν? ε?ναι να συνεχιστε? η διαθ?σιμη γκ?μα κινητ?ρων, η οπο?α αποτελε?ται απ? ?ναν turbo τετρακ?λινδρο 2000 κυβικ?ν και ?ναν twin turbo V6 3,3 λ?τρων, αμφ?τεροι βενζ?νη?. Σε ορισμ?νε? αγορ?? υπ?ρχει και η επιλογ? εν?? τετρακ?λινδρου turbodiesel 2200 κυβικ?ν.?σον αφορ? τη μετ?δοση, θα καταργηθε? το χειροκ?νητο κιβ?τιο, μια? και το επ?λεξε μ?χρι στιγμ?? λιγ?τερο απ? το 1% των αγοραστ?ν του αυτοκιν?του.

Εκτ?? απ? το G70, η Genesis ετοιμ?ζει και δ?ο SUV μοντ?λα. Το ?να ε?ναι το GV70, το οπο?ο θα κυκλοφορ?σει το 2021. Την ?δια χρονι?, θα δο?με και μια ηλεκτρικ? ?κδοση του G80 καθ?? και ?να αμιγ?? EV αυτοκ?νητο.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频