5 φωτογραφ?ε? ?

Το ν?ο Jeep Compass θα παρουσιαστε? το Νο?μβριο

27/10/2020

Το Jeep Compass θα ανανεωθε? στο τ?λο? του ?του? με φρεσκια εμφ?νιση και μοντ?ρνο εσωτερικ? εν? θα διατηρηθο?ν οι τετρακ?νητε? και plug-in hybrid εκδ?σει? του.

 
 
Το ν?ο Jeep Compass, το οπο?ο προγραμματ?ζεται να βγει στην αγορ? το 2022, ενδ?χεται να παρουσιαστε? τον ερχ?μενο μ?να στη Διεθν? ?κθεση Αυτοκιν?του στο Guangzhou τη? Κ?να? που θα ξεκιν?σει στι? 22 Νοεμβρ?ου.

Απ? φωτογραφ?ε? του καμουφλαρισμ?νου αυτοκιν?του, το ανανεωμ?νο compact crossover SUV φα?νεται πω? ?χει ανασχεδιασμ?νη μ?σκα, η οπο?α ε?ναι φαρδ?τερη και διατηρε? τα χαρακτηριστικ? 7 ανο?γματα που ?χουν ?λα τα μοντ?λα τη? Jeep, εν? τα εμπρ?? φαν?ρια ε?ναι στεν?τερα σε σχ?ση με πριν.

Στο π?σω μ?ρο? οι αλλαγ?? ε?ναι λιγ?τερε?, με μια διαφοροπο?ηση στον π?σω προφυλακτ?ρα που φα?νεται να ?χει και κ?ποια? μορφ?? διαχ?τη.Οι φωτογραφ?ε? του εσωτερικο? δε?χνουν να υπ?ρχει μια μεγ?λη οθ?νη για το σ?στημα infotainment, που ενδ?χεται να ε?ναι το Uconnect 5, και μια διαφορετικ? δι?ταξη του ταμπλ?, το οπο?ο σ?μφωνα με πληροφορ?ε? θα ?χει και ψηφιακ? π?νακα οργ?νων σε συγκεκριμ?νε? εκδ?σει?.

?σον αφορ? τα μηχανικ? σ?νολα, ο τετρακ?λινδρο? κινητ?ρα? 2,4 λ?τρων ε?ναι πιθαν?ν να παραμε?νει αναλλο?ωτο?, κ?τι που σημα?νει πω? η ιπποδ?ναμ? του θα εξακολουθε? να ε?ναι 180 ?λογα, και θα συνδυ?ζεται με 3 διαθ?σιμε? επιλογ?? κιβωτ?ων, τα οπο?α θα μεταφ?ρουν την δ?ναμη στου? δ?ο ? του? τ?σσερι? τροχο??.Για του? κινητ?ρε? 1,5 λ?τρων βενζ?νη? καθ?? και 1,6 λ?τρων πετρελα?ου δεν ?χουμε κ?ποια πληροφορ?α ακ?μα, και θα χρειαστε? να κ?νουμε μια μικρ? αναμον? μ?χρι την επ?σημη παρουσ?αση του μοντ?λου.

Β?βαια, η πρ?σφατα λανσαρισμ?νη plug-in υβριδικ? ?κδοση 4xe θα υπ?ρχει και στο ν?ο Compass, εν? θα διατεθε? και στην αγορ? τη? Κ?να? απ? το 2022.

Παρ?λληλα με την ?λευση του ν?ου Jeep Compass, το 2022 θα σηματοδοτ?σει και την αναν?ωση του Jeep Grand Cherokee. Μ?λιστα, η συγκεκριμ?νη χρονι? θα ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ? για την Αμερικ?νικη εταιρε?α, καθ?? παρ?λληλα με τα δ?ο προαναφερθ?ντα μοντ?λα θα δο?με την αναβ?ωση του Jeep Wagoneer και το ν?ο, υπερπολυτελ?? Jeep Grand Wagoneer, το οπο?ο θα στοχε?σει την Cadillac Escalade.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频