4 φωτογραφ?ε? ?

Το ν?ο Renault Megane Sedan ?ρχεται το 2021

Διαβ?στηκε απ? 3097 αναγν?στε? - 29/10/2020

Με φρ?σκια εμφ?νιση, αυξημ?νη ασφ?λεια και πιο πλο?σιο εξοπλισμ? απ? ποτ?, το ανανεωμ?νο Renault Megane Sedan θα βγει στην αγορ? τι? αρχ?? του ν?ου ?του?.

 
 
Η Renault αναν?ωσε τα Megane την ?νοιξη που π?ρασε, εκτ?? απ? την sedan ?κδοση η οπο?α ε?χε παραμε?νει ?δια.
Πλ?ον η εταιρε?α φρεσκ?ρει και το τετρ?πορτο μοντ?λο, με διακριτικ?? αλλαγ??, παρ?μοιε? των ?λλων εκδ?σεων.

Στο εξωτερικ? του αυτοκιν?του, στο εμπρ?? μ?ρο? βρ?σκουμε ν?α φωτιστικ? σ?ματα τα οπο?α ?χουν σχ?μα ?C? και διαθ?τουν LED στοιχε?α, καθ?? και επανασχεδιασμ?νη γρ?λια και ν?ο προφυλακτ?ρα, αμφ?τερα με λεπτομ?ρειε? χρωμ?ου. Εκτ?? αυτ?ν των αλλαγ?ν, στον προφυλακτ?ρα θα παρατηρ?σουμε και δ?ο πρ?σθετα στοιχε?α μπροστ? απ? του? θ?λου? τα οπο?α ?χουν μελετηθε? για να εκτρ?πουν τον α?ρα, χαρ?ζοντα? ?τσι καλ?τερη αεροδυναμικ? στο αυτοκ?νητο.

Στο π?σω μ?ρο? την προσοχ? τραβο?ν τα ν?α φ?τα, που ε?ναι και αυτ? LED, και το ανανεωμ?νο κ?τω μ?ρο? του προφυλακτ?ρα, το οπο?ο φιλοξενε? και δ?ο εικονικ?? απολ?ξει? εξ?τμιση? σε τραπεζοειδ?? σχ?μα.

Το ν?ο Renault Megane Sedan επ?ση? διαθ?τει και ν?ε? ζ?ντε?, διαστ?σεων απ? 16 ?ω? 18 ιντσ?ν, και φωτισμ? στα χερο?λια των θυρ?ν.
?


Στο εσωτερικ?, οι αλλαγ?? ε?ναι πολ? περισσ?τερε?. Α? ξεκιν?σουμε απ? τον ν?ο π?νακα οργ?νων, ο οπο?ο? ε?ναι ψηφιακ??, θα διατ?θεται σε μ?γεθο? μ?χρι 10,2 ιντσ?ν και θα ενσωματ?νει και πλο?γηση GPS, κ?τι που ε?ναι πολ? σημαντικ? και χρ?σιμο, καθ?? ο οδηγ?? δεν θα αναγκ?ζεται να στρ?φει το βλ?μμα του προ? την οθ?νη για να παρακολουθε? το χ?ρτη, χ?νοντα? ?τσι –?στω για λ?γα δευτερ?λεπτα- την οπτικ? επαφ? με το δρ?μο.

Αν?λογα το πακ?το εξοπλισμο?, το ταμπλ? διαθ?τει ν?α οθ?νη 9,3 ιντσ?ν σε κ?θετο προσανατολισμ?, που λειτουργε? με το σ?στημα πολυμ?σων Renault Easy Link το οπο?ο προσφ?ρει φωνητικ? αναγν?ριση, πλο?γηση GPS με αναζ?τηση διε?θυνση? απ? τη Google, κατ?σταση κυκλοφοριακ?? συμφ?ρηση? σε πραγματικ? χρ?νο, κ?στη καυσ?μων και συμβατ?τητα με Android Auto και Apple CarPlay.

Οι σχεδιαστ?? τη? Renault ?χουν μελετ?σει ιδια?τερα την εργονομ?α του ν?ου Megane Sedan, και εκτ?? απ? την προαναφερθε?σα πλο?γηση στον π?νακα οργ?νων ?χουν προβε? και σε ?λλα β?ματα με σκοπ? τη διευκ?λυνση του οδηγο?.
Για παρ?δειγμα οι διακ?πτε? για τη ρ?θμιση των οδηγικ?ν βοηθημ?των ?χουν μεταφερθε? στο τιμ?νι, και τα χειριστ?ρια στην κονσ?λα, ?πω? για παρ?δειγμα αυτ? του κλιματισμο?, ε?ναι πλ?ον πιο προσιτ? απ? το αριστερ? κ?θισμα, το οπο?ο πλ?ον ρυθμ?ζεται ηλεκτρικ?, για πιο ?νετη θ?ση οδ?γηση?.Περαιτ?ρω αλλαγ?? στο εσωτερικ? περιλαμβ?νουν τον ολοκα?νουριο ηλεκτροχρωματικ? καθρ?πτη ο οπο?ο? μ?λιστα δεν ?χει πλα?σιο, ν?ου? διακ?πτε? κλιματισμο? με εμφ?νιση χρωμ?ου και ν?ε? ταπετσαρ?ε?.
?
Ο επιλογ?α? οδηγικ?ν ρυθμ?σεων Multi-Sense ε?ναι επ?ση? ανανεωμ?νο? και ?χει απλο?στερη λειτουργ?α, ν?ου? χρωματισμο?? και βελτιωμ?νη εργονομ?α, εν? θα βρο?με και την εφαρμογ? R-Sound που επηρε?ζει τον ?χο τη? μηχαν??.

Οι διαθ?σιμε? οδηγικ?? ρυθμ?σει? ε?ναι 4, αν?λογα με τον κινητ?ρα, και ε?ναι οι Eco, Comfort, Sport και MySense.
?
?σον αφορ? του? κινητ?ρε?, στη γκ?μα προστ?θεται και ο turbo τρικ?λινδρο? 1000 κυβικ?ν TCe που διαθ?τει 115 ?ππου? και συνοδε?εται με χειροκ?νητο κιβ?τιο 6 σχ?σεων.

Εκτ?? αυτο? υπ?ρχει και η ?κδοση με τον 1,3 λ?τρων TCe με 140 ?λογα, με την επιλογ? χειροκ?νητου κιβωτ?ου 6 σχ?σεων ? επτατ?χυτου EDC διπλο? συμπλ?κτη.
Ο μ?νο? διαθ?σιμο? πετρελαιοκινητ?ρα? ε?ναι ο 1,5 Blue dCi 115 ?ππων, επ?ση? με τι? επιλογ?? χειροκ?νητου εξαριο? κιβωτ?ου ? EDC 7 σχ?σεων.?σον αφορ? την plug-in υβριδικ? ?κδοση E-Tech, δεν ?χουμε κ?ποια αναφορ? ?ω? τ?ρα.
?
Η Renault εκτ?? απ? την εμφ?νιση και τον εξοπλισμ?, φρ?ντισε και για την περαιτ?ρω ασφ?λεια του ν?ου Megane Sedan, αφο? εφοδι?ζει το καινο?ριο μοντ?λο με ενεργ? σ?στημα αυτ?ματου φρεναρ?σματο? με αναγν?ριση πεζ?ν, προειδοπο?ηση π?σω διασταυρο?μενη? κυκλοφορ?α?, βελτιωμ?νη auto-hold λειτουργ?α του ηλεκτρονικο? χειροφρ?νου και προσαρμοστικ? cruise control με λειτουργ?α Stop&Go.
?
Το ν?ο Renault Megane Sedan θα συνεχ?σει να κατασκευ?ζεται στην Τουρκ?α και θα ξεκιν?σει να εξ?γεται σε σχεδ?ν 30 χ?ρε? απ? τι? αρχ?? του 2021.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频