7 φωτογραφ?ε? ?

Το ν?ο, δυναμικ?τερο Kia Sportage αποκαλ?πτεται!

16/11/2020

Το ν?ο Kia Sportage θα ?χει πιο δυναμικ? σχεδιασμ?, ?πω? φα?νεται ξεκ?θαρα απ? το πρωτ?τυπο που δοκιμ?ζει η εταιρε?α. Με αρκετ?? επιλογ?? στου? κινητ?ρε? και ?κδοση με μακρ?τερο μεταξ?νιο, δεν θα αφ?σει καν?ναν ανικανοπο?ητο.

 
 
Η Kia θα παρουσι?σει το ν?ο Sportage πιθαν?τατα τον Απρ?λιο. Μα? δ?νεται η ευκαιρ?α να π?ρουμε μια πρ?τη γε?ση απ? το π?? θα ε?ναι το ν?ο μοντ?λο, αφο? το πρωτ?τυπο εμφαν?στηκε να κ?νει δοκιμ?? στο ?Nüburgring.

Κ?τω απ? το ?ντονο καμουφλ?ζ μπορο?με να διακρ?νουμε το σχ?μα των εμπρ?σθιων φαναρι?ν, τα οπο?α ?χουν ?ντονε? γων?ε?, που δ?νουν οπτικ? με τι? ανανεωμ?νε? σχεδιαστικ?? γραμμ?? του κ?τω προφυλακτ?ρα.
Γωνι?δε? και δυναμικ? ε?ναι και το προφ?λ του αυτοκιν?του, που ?ρχεται σε αντ?θεση με το υπ?ρχον μοντ?λο που ε?ναι πιο στρογγυλεμ?νο. Το ν?ο Sportage, ?χει ?ντονε? ακμ?? στην γραμμ? των παραθ?ρων και νευρ?σει? στα π?σω φτερ?, που καταλ?γουν στα οπ?σθια φ?τα.Στο π?σω μ?ρο? συνεχ?ζονται οι σμιλευμ?νε? γραμμ?? του αμαξ?ματο?, και παρατηρε?ται ?να ?ντονο νε?ρο στην π?ρτα των αποσκευ?ν. Το νε?ρο αυτ? εν?νει μ?λιστα τα δ?ο φαν?ρια, τα οπο?α, ?πω? και τα εμπρ??, ε?ναι μ?χρι στιγμ?? καλυμμ?να και φα?νονται μ?νο οι ?κρε? του?.

Παρ?λο που δεν ?χουμε κ?ποια εικ?να για το εσωτερικ? του αυτοκιν?του, εικ?ζουμε πω? θα ?χει αρκετ?? αλλαγ?? σε σχ?ση με το υπ?ρχον μοντ?λο. Φανταζ?μαστε πω?, ?πω? και οι προτ?σει? του ανταγωνισμο?, ?τσι και το επερχ?μενο Kia Sportage θα ?χει ν?ε?, μεγαλ?τερε? οθ?νε? καθ?? και αναβαθμ?σει? στα συστ?ματα ασφαλε?α?.

?να στοιχε?ο που γνωρ?ζουμε, ε?ναι πω? το ν?ο Kia Sportage θα μοιρ?ζεται την ?δια πλατφ?ρμα με το Hyundai Tucson, επομ?νω? αναμ?νουμε πω? αν?λογα την χ?ρα δι?θεση? θα υπ?ρχουν τ?σο βενζινοκ?νητε? ?σο και πετρελαιοκ?νητε?, υβριδικ?? και plug-in υβριδικ?? προτ?σει?, καθ?? και προσθιοκ?νητε? και τετρακ?νητε? εκδ?σει?.
Εκτ?? αυτο?, ενδ?χεται να υπ?ρξει και μοντ?λο με μακρ?τερο μεταξ?νιο, για τι? αγορ?? ?που ο μεγαλ?τερο? χ?ρο? των π?σω επιβατ?ν αποτελε? ισχυρ? κριτ?ριο επιλογ?? αυτοκιν?του.


?
Το ν?ο Kia Sportage αναμ?νεται να παρουσιαστε? τον ερχ?μενο Απρ?λιο, εν? οι διαφορετικ?? εκδ?σει? και επιλογ?? σε κινητ?ρε? ενδ?χεται να διατεθο?ν σταδιακ? και ?χι ?λε? μαζ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频