3 φωτογραφ?ε? ?

Το τετρακ?νητο Ford Fiesta R3 ?ρθε να οργ?σει στα rally

16/11/2020

Το ν?ο Ford Fiesta R3 τη? M-Sport ?χει σειριακ? κιβ?τιο και τετρακ?νηση, και θα προσφ?ρει ?πλετο θ?αμα στο WRC, αφο? αποτελε? το ιδανικ? αυτοκ?νητο για τη ν?α γενι? οδηγ?ν που θ?λει να μεταπηδ?σει στι? μεγαλ?τερε? κατηγορ?ε?.

 
 

Ford : Bonus με 0,99% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, μ?θε περισσ?τερα Advertisement

Η M-Sport παρουσ?ασε το ν?ο αγωνιστικ? Ford Fiesta που θα τρ?ξει στην κατηγορ?α WRC R3. Το συγκεκριμ?νο αγωνιστικ? θα συμβ?λλει στην εισαγωγ? των ν?ων αγωνιζ?μενων στα τετρακ?νητα μοντ?λα, αφο? αν?κει σε μια κατηγορ?α επ?νω απ? το Fiesta Rally4 του Junior WRC.

Η M-Sport ε?ναι αυτ? τη στιγμ? η μ?νη εταιρε?α που διαθ?τει αγωνιστικ? και στι? 5 κατηγορ?ε? του WRC, αφο? ?χει ?δη ξεκιν?σει την παραγωγ? των πρ?των Fiesta Rally3.
Το ν?ο αγωνιστικ? ?χει πολεμικ? εμφ?νιση με μια μεγ?λη αεροτομ? π?σω και αεραγωγο?? στο καπ?, στοιχε?α τα οπο?α ?χουν λειτουργικ? ρ?λο, εν? ?διαθ?τει τον γνωστ? τρικ?λινδρο Ecoboost κινητ?ρα 1500 κυβικ?ν, ο οπο?ο? αποδ?δει 215 ?ππου? και 400Nm ροπ??. Η κ?νηση μεταδ?δεται και στου? 4 τροχο??, μ?σω εν?? σειριακο? κιβωτ?ου ταχυτ?των 5 σχ?σεων.Σ?μφωνα με τον διευθυντ? του πολωνικο? τμ?ματο? τη? M-Sport που εξ?λιξε το αυτοκ?νητο, κ. Maciej Woda, το Fiesta Rally3 ?χει ρυθμιζ?μενη αν?ρτηση 3 δρ?μων, και διαθ?τει ζ?ντε? 17 ιντσ?ν για τι? ασφ?λτινε? διαδρομ?? και 15 ιντσ?ν για τι? χωμ?τινε?.
Το εισαγωγικ? μοντ?λο για τι? τετρακ?νητε? κατηγορ?ε? ?χει επιδ?σει? 0-100km/h σε 5 δευτερ?λεπτα και η τελικ? του ταχ?τητα ε?ναι τα 185km/h.

Η τελειοπο?ηση του αγωνιστικο? Fiesta Rally3 συνεχ?ζεται, και γ?νονται εκτενε?? δοκιμ?? μ?χρι να ?ρθει η ?ρα τη? ?γκριση? του ν?ου μοντ?λου απ? την επιτροπ? τη? FIA. Η ?γκριση αναμ?νεται να ?χει γ?νει εγκα?ρω?, προκειμ?νου το αυτοκ?νητο να αγωνιστε? στη σεζ?ν του 2021. Στι? δοκιμ?? του πολεμικο? Fiesta ?χουν λ?βει μ?ρο? και ο πρ?ην πρωταθλητ?? του Junior WRC Nil Solans, καθ?? και ο αγωνιζ?μενο? στο WRC3 Katejan Katejanowicz.

O Maciej Woda περιγρ?φει το ν?ο Fiesta Rally3 ω? πρωτοποριακ? και δ?λωσε το εξ??: ?Το Fiesta Rally3 δεν θα ε?ναι σε καμ?α περ?πτωση μια εναλλακτικ? σε σχ?ση με τα οχ?ματα που υπ?ρχουν αυτ? τη στιγμ?. Πρ?κειται για μια εντελ?? ολοκα?νουρια ιδ?α που θα εξυπηρετε? ?ναν τομ?α των rally ο οπο?ο? ?χει πολ? λ?γε? διαθ?σιμε? προτ?σει??.
?Θα ε?ναι το τ?λειο σκαλοπ?τι για ?ποιου? θ?λουν να μεταπηδ?σουν απ? τα δικ?νητα στα τετρακ?νητα αγωνιστικ?, επιτρ?ποντ?? του? να μ?θουν και να εξελ?ξουν τι? ικαν?τητε? που απαιτο?νται για να χειριστο?ν τι? τετρακ?νητε? κατασκευ??, κ?νοντα? ?τσι ?να ?λμα που ε?ναι τερ?στιο για οποιονδ?ποτε οδηγ??.Συν?χισε λ?γοντα? πω? ?απ? την αρχ? τη? δημιουργ?α? του Rally3, ?μασταν ?λοι ενθουσιασμ?νοι για την προοπτικ? που ?χει η συγκεκριμ?νη κατηγορ?α?, προσθ?τοντα? πω? ?το θ?μα του κ?στου? ?ταν πολ? σημαντικ? για εμ??, και θεωρ? πω? η τιμ? των 99.999 ευρ? ε?ναι πολ? καλ? για ?να τετρακ?νητο μοντ?λο, ειδικ? για εθνικ? και τοπικ? πρωταθλ?ματα αν? τον κ?σμο?.
?
Η M-Sport ε?ναι η πρ?τη εταιρε?α που παρουσι?ζει ?να αγωνιστικ? σε αυτ? την κατηγορ?α του WRC, και ο διευθυντ?? τη? επα?νεσε ?λου? του? υπαλλ?λου? που βο?θησαν στο να ετοιμαστε? το αυτοκ?νητο, παρ? τι? δυσκολ?ε? λ?γω του COVID-19.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频