8 φωτογραφ?ε? ?

?Παντρε?ει? παρελθ?ν και παρ?ν το ρετρ? Volvo P1800 Cyan

12/11/2020

Η ξεχωριστ? restomod πρ?ταση τη? Volvo ακο?ει στο ?νομα Volvo P1800 Cyan. Εντυπωσιακ?? φωτογραφ?ε? απ? τον κινητ?ρα και το εσωτερικ? του ?παντρε?ουν? το παρελθ?ν και το μ?λλον.

 
 
?ξτρα... αποκαλ?ψει? προ?κυψαν για το ρετρ? μοντ?λο Volvo P1800 Cyan. Το θρυλικ? μοντ?λο πρωτοκατατασκευ?στηκε ω? coupe το 1961, προτο? για την τελευτα?α χρονι? παραγωγ?? του εμφαν?στηκε και ω? shooting-brake (1972-73). Η σουηδικ? μ?ρκα, συνεργαζ?μενη με το τμ?μα των αγωνιστικ?ν τη? αυτοκιν?των (Cyan), μ?? ε?χε προετοιμ?σει απ? τον Σεπτ?μβριο για την αναβ?ωση του ξεχωριστο? sports car. Η αρχ? ε?χε γ?νει με εξωτερικ?? λ?ψει? που... θ?μισαν το παρελθ?ν και κ?νησαν την περι?ργεια για το μ?λλον. Οι ν?ε? φωτογραφ?ε? που ε?δαν το φω? τη? δημοσι?τητα? παρουσι?ζουν επιπλ?ον λεπτομ?ρειε? απ? το εσωτερικ?, αλλ? και τον κινητ?ρα του ρετρ? αυτοκιν?του, με το συνολικ? αποτ?λεσμα ?κρω? ελκυστικ?.
?
Το ν?ο Volvo P1800 Cyan αποτελε? μ?α διαφορετικ? restomod πρ?ταση απ? του? Σουηδο??, οι οπο?οι θα κυκλοφορ?σουν στην αγορ? ?να αυτοκ?νητο που... απ?χει αρκετ? απ? τι? θεμελι?δει? του? προτεραι?τητε? με κεντρικο?? ?ξονε? την ασφ?λεια και το περιβ?λλον. Γνωρ?ζαμε απ? τι? αρχικ?? εικ?νε? ?τι το ν?ο Volvo P1800 Cyan βασ?ζεται στο αρχικ? μοντ?λο ?σον αφορ? την εξωτερικ? του εμφ?νιση. Αντ?στοιχο? ?δανεισμ??? εμφαν?ζεται και στο cockpit, δ?χω? β?βαια να απουσι?ζουν οι διακριτικ?? αισθητικ?? τροποποι?σει? σε σχ?ση με το παρελθ?ν.


?
Πρ?τα απ? ?λα, υπ?ρχει το ?ξυπνο τιμ?νι Momo Prototipo και τα δ?ο καθ?σματα bucket. Το ταμπλ? ?χει καλυφθε? με δερμ?τινη επ?νδυση και χοντρ? ?φασμα. Το roll cage κατασκευ?? απ? τιτ?νιο, του οπο?ου οι σωλ?νε? καλ?πτονται με δ?ρμα, εξασφαλ?ζει περισσ?τερη παθητικ? ασφ?λεια. Τα ?ργανα θυμ?ζουν τα αντ?στοιχα τη? δεκαετ?α? του 1960, αλλ? προσαρμ?στηκαν στην σ?γχρονη εποχ? και κατασκευ?στηκαν ειδικ? για το P1800 Cyan. Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε?, ?πω? τα δι?τρητα πεντ?λ, συμπληρ?νουν το ρετρ? αγωνιστικ? προφ?λ του cockpit.
?
Οι βασικ?? πληροφορ?ε? απ?δοση? για το P1800 Cyan αποτυπ?νουν ξεκ?θαρα ?να καθαρ?αιμο αγωνιστικ? αυτοκ?νητο: 990 κιλ? β?ρο? αμαξ?ματο? συνδυ?ζονται με ιπποδ?ναμη 426 ?λογα και ροπ? 455 Nm. Το μοτ?ρ στο αγωνιστικ? αυτοκ?νητο δεν ε?ναι τυχα?ο, μια? και ο δ?λιτρο? τετρακ?λινδρο? turbo κινητ?ρα? εφοδι?ζει καιτα touring cars Volvo C30 και S60 TC1. Η αλλαγ? ταχ?τητα? γ?νεται μ?σω εν?? χειροκ?νητου κιβωτ?ου π?ντε σχ?σεων?, σχεδιασμο? Holinger. Η πρ?τη ταχ?τητα χωροταξικ? βρ?σκεται π?σω αριστερ?. Διαφορικ? περιορισμ?νη? ολ?σθηση? στον π?σω ?ξονα καταν?μει την ισχ? μεταξ? των τροχ?ν. Το ν?ο σασ? ενισχ?θηκε με ατσ?λι και ?νθρακα ?στε να ε?ναι περισσ?τερο ?καμπτο και να μην ?στρ?βει? κατευθε?αν στην εκκ?νηση.
?


Μ?α πλ?ρω? ρυθμιζ?μενη coilover kit αν?ρτηση με διπλ? ψαλ?δια μπροστ? και π?σω ?χει ?χει εγκατασταθε? στο σασ?. ?ξτρα μπ?νου? ε?ναι τα φρ?να απ? το AP Racing με δαγκ?νε? τεσσ?ρων εμβ?λων στο μπροστιν? μ?ρο? και ζ?ντε? 18 ιντσ?ν με κεντρικ? κλε?δωμα.
?
Σε αρχικ? στ?διο συζητ?σεων τ?θηκε σαν ενδεχ?μενο η προοπτικ? κατασκευ?? εν?? ηλεκτροκ?νητου μοντ?λου. Σ?μφωνα με τον ιδρυτ? τη? Cyan, Christian Dahl, η τελικ? απ?φαση για επιλογ? κινητ?ρα κα?ση? λ?φθηκε προκειμ?νου να δημιουργηθε? μια ?σο το δυνατ?ν πιο καθαρ? αν?μνηση τη? του ?μητρικο?? μοντ?λου τη? δεκαετ?α? του 1960. Για τον λ?γο αυτ? απουσι?ζουν λειτουργ?ε? υποβο?θηση? οδηγο? ?πω? το ESP ? ABS, χωρ?? καν να παρ?χεται υπηρεσ?α brake booster.
?


Το εντυπωσιακ? κεντρικ? αμ?ξωμα ε?κολα θα μπορο?σε να επιλεχθε? σε ?να αγωνιστικ? αυτοκ?νητο. Αν και μοι?ζει αρκετ? στο αρχικ? P1800, ε?ναι κατασκευασμ?νο εξ ολοκλ?ρου απ? ?νθρακα και οι διαστ?σει? του ?χουν τροποποιηθε?. To θερμοκ?πιο του αυτοκιν?του (το παρμπρ?ζ, τα π?σω και τα πλα?ν? παρ?θυρα, του? στ?λου? που του? χωρ?ζουν και την οροφ? του) κ?θεται πιο π?σω εν? οι θ?λοι των τροχ?ν ?χουν περισσ?τερο χ?ρο για να υποδεχθο?ν τι? μεγ?λε? ζ?ντε? και το ευρ?τερο μετατρ?χιο. Μικρολεπτομ?ρειε? ?πω? το καπ?κι τη? δεξαμεν?? που αχνοφα?νεται στο πορτμπαγκ?ζ ? η κεντρικ? σπορ εξ?τμιση συμπληρ?νουν το παζλ τη? εντυπωσιακ?? εικ?να?. Το Volvo P1800 Cyan ε?ναι βαμμ?νο σε κυαν? απ?χρωση ?Rebel Blue?, η οπο?α θυμ?ζει τα πρ?ην αγωνιστικ? αυτοκ?νητα Polestar.
?
Το ρετρ? μοντ?λο τη? συνεργασ?α? των Volvo και Cyan δεν θα κατασκευαστε? απλ?? ω? αν?μνηση του ?νδοξου αρχικο? μοντ?λου, αλλ? θα πωληθε? σε περιορισμ?νο αριθμ? κομματι?ν ω? restomod πρ?ταση. Οι λ?τρει? του ρετρ? Volvo P1800 Cyan θα μπορο?ν να το αποκτ?σουν μ?σα στο 2021 β?ζοντα?... βαθι? το χ?ρι στην τσ?πη καθ?? θα χρειαστο?ν τουλ?χιστουν 500.000 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频