Αποκτ?στε FORD πιο EYKOΛΑ απ? ποτ?!

Διαβ?στηκε απ? 29785 αναγν?στε? - 26/10/2020

Η ονομασ?α του ν?ου χρηματοδοτικο? προγρ?μματο? τη? Ford Motor Ελλ?? μαρτυρ?ει την ευκολ?α με την οπο?α μπορε?τε να αποκτ?σετε το αγαπημ?νο σα? Ford, με του? ευνο?κ?τερου? ?ρου? τη? αγορ??.

 
 

Ford : Kuga με 1% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, οδ?γησε το.

Τ?ρα, χ?ρη στο προωθητικ? πρ?γραμμα FordΕ?οκολα τη? Ford Motor Ελλ??, η αγορ? του αγαπημ?νου σα? μοντ?λου καθ?σταται πιο ε?κολη και συμφ?ρουσα απ? ποτ?, καθ?? μπορε?τε να απολα?σετε μοναδικ? προν?μια και οφ?λη.?

Αποκτ?στε τα αγαπημ?να σα? επιβατικ? μοντ?λα?Fiesta, Ecosport, Puma, Focus, Kuga?πιο ε?κολα απ? ποτ? με την αξιοπιστ?α τη? Ford και χρηματοδ?τηση Ford με μοναδικο?? προνομιακο?? ?ρου?: Πιο συγκεκριμ?να το ευ?λικτο πρ?γραμμα χρηματοδ?τηση??FordΕ?κολα,?περιλαμβ?νει μεταξ? ?λλων σταθερ? ονομαστικ? επιτ?κιο?1.99%, σταθερ?? μηνια?ε? δ?σει??και ευ?λικτη περ?οδο αποπληρωμ?? με δι?ρκεια απ? 12 ?ω? και 60 μ?νε?.
?


Εκτ?? απ? τα μοναδικ? προν?μια που σα? προσφ?ρει το χρηματοδοτικ? πρ?γραμμα?FordΕ?κολα, η αγορ? του αγαπημ?νου σα??Ford συνοδε?εται απ??σημαντικ? επιπλ?ον οφ?λη. Η?8ετ?? εργοστασιακ? εγγ?ηση??ρχεται να αποδε?ξει ?μπρακτα την κορυφα?α αξιοπιστ?α ?λων των μοντ?λων τη??Ford?και συγχρ?νω? την εμπιστοσ?νη τη? ελληνικ?? αντιπροσωπε?α? σε αυτ?, προσδ?δοντα? ?τσι ?να ακ?μα ισχυρ? πλεον?κτημα σε ?σου? επιθυμο?ν να απολα?σουν χωρ?? ?ννοιε? και για πολλ? χρ?νια ?να απ?λυτα σ?γχρονο και ασφαλ?? αυτοκ?νητο.Τα καλ? ν?α ?μω? δεν σταματο?ν εδ?.?Στην περ?πτωση του Kuga το σταθερ? ονομαστικ??επιτ?κιο βρ?σκεται μ?λι? στο 1%, η ελ?χιστη προκαταβολ? 40% και η δι?ρκεια αποπληρωμ?? απ? 12 ?ω? 60 μ?νε?, εν? για το Puma η?Ford?Motor Ελλ???προσφ?ρει δωρε?ν επιπλ?ον εξοπλισμ? αξ?α? ?ω? και 930 ευρ?, ?τσι ?στε ?λε? οι εκδ?σει? Puma να διαθ?τουν στο στ?νταρ εξοπλισμ? του??προβολε?? LED, ?γχρωμο ψηφιακ? π?νακα οργ?νων?12,3 ιντσ?ν?και π?σω αισθητ?ρε? παρκαρ?σματο?.

Πιο συγκεκριμ?να ?λε? οι εκδ?σει??Titanium?διαθ?τουν επιπλ?ον εμπρ?? προβολε?? LED, ?γχρωμο ψηφιακ? π?νακα οργ?νων 12,3 ιντσ?ν?και π?σω αισθητ?ρε? παρκαρ?σματο?, συνολικ?? αξ?α? 930 ευρ?. Οι εκδ?σει??ST-Line, ε?τε με κινητ?ρα πετρελα?ου, ε?τε με αυτ?ματο κιβ?τιο, διαθ?τουν επιπλ?ον αυτ?ματο κλιματισμ??(EATC), υαλοκαθαριστ?ρε? με αισθητ?ρα βροχ?? και π?σω αισθητ?ρε? παρκαρ?σματο?, συνολικ?? αξ?α??664 ευρ?.Η ?κδοση?ST-Line?με κινητ?ρα?1.0L?Eco Boost 125 ?ππου??διαθ?τει επιπλ?ον αυτ?ματο κλιματισμ? αξ?α??400 ευρ?. Και τ?λο?, οι εκδ?σει??ST-Line X?&?ST-Line V, διαθ?τουν επιπλ?ον το σ?στημα επιτ?ρηση? τυφλ?ν σημε?ων (BLIS), το?Adaptive Cruise Control?και το?Auto Park Assist,?συνολικ?? αξ?α??868 ευρ?.

Στην επ?σημη ιστοσελ?δα τη? Ford μπορε?τε να επιλ?ξετε το μοντ?λο που σα? ενδιαφ?ρει και να δε?τε παραδε?γματα χρηματοδ?τηση? επιλ?γοντα? το χαρακτηριστικ? του δανε?ου που επιθυμε?τε, ?πω? το χαμηλ? επιτ?κιο, τη χαμηλ? μηνια?α δ?ση ? τη χαμηλ? προκαταβολ? και στη συν?χεια να κλε?σετε ?να Test Drive στον πλησι?στερο Επ?σημο ?μπορο?Ford.?
?
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频