Επισκευ?? φανοποιε?α? εγγυημ?να και αξι?πιστα

Διαβ?στηκε απ? 2651 αναγν?στε? - 3/10/2019

Η εταιρε?α AUTO REFINISH - Παπαστ?θη? Ι.- Στολιδ?κη? Δ. Ο.Ε. με πολυετ? εμπειρ?α στον χ?ρο τη? φανοποιε?α? και βαφ?? του αυτοκιν?του ?χει τη λ?ση σε κ?θε σα? πρ?βλημα.

 
 
Τα ν?α μηχαν?ματα Ευρωπα?κ?ν προδιαγραφ?ν καθ?? και το εξειδικευμ?νο προσωπικ? αποτελο?ν τον κατ?λληλο συνδυασμ? για την επ?λυση κ?θε ε?δου? επισκευ?? του αμαξ?ματο?, ε?τε πρ?κειται για μικρ?? ζημι?? ε?τε για μεγαλ?τερη? ?κταση? επισκευ??.
?
Οι εργασ?ε? που αναλαμβ?νει το συνεργε?ο ε?ναι οι εξ??:
Φανοποιε?α
Βαφ?
Μικροεπισκευ??
Βαφ?? Μεμονωμ?νων Τμημ?των
Σβ?σιμο Γρατζουνι?ν
Ολικ? βαφ?
Κ?ρωμα
Γυ?λισμα

?To φανοποιε?ο?AUTO REFINISH ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Ι. - ΣΤΟΛΙΔΑΚΗΣ Δ. Ο.Ε εφαρμ?ζει τι? πιο σ?γχρονε? τεχνικ?? μεθ?δου?, διαθ?τοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?σα φανοποιε?α? ?πω?: ηλεκτρ?ποντα, καλ?μπρα ειδικ?? εργοστασιακ?? μ?τρε?, μετρικ? σ?στημα και οτιδ?ποτε ?λλο απαιτε?ται για την επισκευ? του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? το μ?γεθο? τη? ζημι??. ?σον αφορ? τη βαφ?, ?λα τα χρ?ματα που χρησιμοποιο?νται ε?ναι υδατοδιαλυτ? (οικολογικ?) και δεν επιβαρ?νουν τον ανθρ?πινο οργανισμ? αλλ? και το περιβ?λλον.
?
Η ποιοτικ? εργασ?α, τα ?ριστα υλικ? και η εμπειρ?α σε συνδυασμ? με τι? ανταγωνιστικ?? τιμ??, καθιστο?ν το φανοποιε?ο?AUTO REFINISH ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Ι. - ΣΤΟΛΙΔΑΚΗΣ Δ. Ο.Ε ω? πρ?τη και τελευτα?α επιλογ? στον τομ?α τη? φανοποιε?α? και τη? βαφ??. Και μ?λιστα με γραπτ? πιστοποιητικ? εγγ?ηση? 2 ετ?ν.Οι υπερσ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α? βρ?σκονται σε ?να τερ?στιο χ?ρο 500 τ.μ στη Μεταμ?ρφωση και διαθ?τουν ε?κολη πρ?σβαση και ?νετο παρκινγκ. Παρ?λληλα ο πελ?τη? απολαμβ?νει ?να ευχ?ριστο και φιλικ? περιβ?λλον κατ? τη δι?ρκεια τη? αναμον?? του στο χ?ρο. Για την δικ? σα? εξυπηρ?τηση, η εταιρ?α παρ?χει ?χημα αντικατ?σταση? για ?σο δι?στημα διαρκε? η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?. Επ?ση? υπ?ρχει συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? και μπορε? να γ?νει πληρωμ? με εξουσιοδ?τηση. Επειδ? ο χρ?νο? σα? ε?ναι πολ?τιμο? υπ?ρχει δυνατ?τητα για παραλαβ? και παρ?δοση του αυτοκιν?του στον χ?ρο σα?.
?

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? πατ?στε εδ??
Τατο?ου & Αιγ?νη? 4, 14451 Μεταμ?ρφωση
Τηλ?φωνο :?2102801000
Φαξ : 2102853444
[email protected]
[email protected]
[email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频