Γε?ργιο? Τζαβ?ρα? Ltd: Τα π?ντα γ?ρω απ? ηλεκτρικ? ε?δη αυτοκιν?του

Διαβ?στηκε απ? 1462 αναγν?στε? - 3/2/2020

Για ηλεκτρικ? και ηλεκτρονικ? ε?δη αυτοκιν?του, ?λοι οι δρ?μοι οδηγο?ν στο κατ?στημα Γε?ργιο? Τζαβ?ρα? LTD, εκε? ?που θα βρει? πλ?ρη σειρ? ανταλλακτικ?ν και λ?ση για κ?θε σου πρ?βλημα.

 
 
Η εταιρε?α Γε?ργιο? Τζαβ?ρα? LTD ιδρ?θηκε το 1991 και βρ?σκεται στον χ?ρο των ηλεκτρικ?ν και ηλεκτρονικ?ν ανταλλακτικ?ν του αυτοκιν?του περισσ?τερο απ? 25 ?τη. Η εταιρε?α δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του συνεργε?ου του λιανικο? εμπορ?ου αλλ? και στον χ?ρο του χονδρικο? εμπορ?ου με συνεργ?τε? σε ?λη την Ελλ?δα.

Το 98% των προ??ντων γ?νεται εισαγωγ? απ? ?λε? τι? χ?ρε? παραγωγ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των ?πω? π.χ. Γερμαν?α, Ιταλ?α, Γαλλ?α, Αγγλ?α, Αμερικ?, Ιαπων?α, Κ?να, Taiwan, Σιγκαπο?ρη, Μαλαισ?α και ?λλε?. Αν?μεσα του? μπορε? να βρει κανε??: Λ?μπε?, Θ?ρμανση, Πολλαπλασιαστ??, Αντλ?ε? βενζ?νη? πετρελα?ου, Μπουζ?, Μ?ζε?, Δυναμ?, Ηλεκτρικ? παρ?θυρα, Κ?ρνε?, Υαλοκαθαριστ?ρε?, Κερα?ε?, Σ?στημα ?πισθεν με κ?μερα, Ρουλεμ?ν, Φλα?, Ρελ?, Διακ?πτε?, Φαν?ρια, Γραν?ζια.

Παρ?λληλα υπ?ρχει συνεργασ?α με ?λου? του? μεγ?λου? ο?κου? παραγωγ?? και δι?θεση? ανταλλακτικ?ν. Μερικ? απ? τα εργοστ?σια που συνεργ?ζεται ε?ναι: Bosch, Magneti Marelli, Valeo, Hella, Hitachi, Era, Denso, Cargo, Monark, Facet, Fae, Fiamm, Wai, Transpo, Ge/Be, Zm, Dasteri, Frigair, Krios-Sidat, Denki, New Era, Ghibaubi Mario, Zen.

Απ? το 2003 η εταιρ?α Γε?ργιο? Τζαβ?ρα? LTD δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του air condition αυτοκιν?των με τη μεγαλ?τερη σειρ? ανταλλακτικ?ν π?νω στο a/c των αυτοκιν?των, φορτηγ?ν και μηχανημ?των, ?πω? κομπρεσ?ρ, φ?λτρα, πρεσοστ?τε?, ψυγε?α, σωλ?νε?, ρακ?ρ και ?λα τα απαρα?τητα.

Στο κατ?στημα Γε?ργιο? Τζαβ?ρα? LTD μπορε?? να βρει? την πληρ?στερη γκ?μα με μ?ζε? και δυναμ? στην ελληνικ? αγορ? για ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των, σκαφ?ν, φορτηγ?ν μηχανημ?των, τρακτ?ρ.

Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? εταιρ?α? στον χ?ρο των ηλεκτρικ?ν και ηλεκτρολογικ?ν ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των, την τοποθετε? στην κορυφ? του χ?ρου, αφο? παρ?χει τεχνογνωσ?α, πλ?ρη σειρ? ανταλλακτικ?ν και λ?σει? σε ?λα τα προβλ?ματα.

Στοιχε?α επικοινων?α?
Διε?θυνση: Καλλιρρ?η? 107 Καλλιθ?α ΤΚ 17671
Τηλ?φωνο: 210 9215814, 210 9243893, 2109217971
Fax: 210 9247639
Email: [email protected]
Facebook: G. Tzavaras LTD
?

?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频