Ο πρ?το? πιστοποιημ?νο? ?λεγχο? μεταχειρισμ?νων

Διαβ?στηκε απ? 46465 αναγν?στε? - 22/12/2019

Η Car Check μπορε? να εκτιμ?σει επιτ?που την πραγματικ? κατ?σταση εν?? μεταχειρισμ?νου. Με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, φορητ?? ρ?μπε? αν?ψωση? και ?λεγχο σε π?νω απ? 320 σημε?α, εντ?? 90 λεπτ?ν θα ?χετε στα χ?ρια σα? μ?α πλ?ρη αναφορ? ευρημ?των για κ?θε ?χημα.

 
 
  • Επιτ?πιο? ?λεγχο? 320+ σημε?ων, σε 90 λεπτ? και με γραπτ? εγγ?ηση αποτελεσμ?των
  • ?λεγχο? απ? ειδικ? συνεργε?ο μηχανικ?ν σε 9 τομε?? με ειδικο?? μετρητ??, διαγνωστικ? εγκεφ?λου και φορητ?? ρ?μπε? αν?ψωση?
  • Ολοκληρωμ?νη αναφορ? για ?λα τα μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα?
  • Πιστοποιημ?νο απ? την TUV, εξασφαλ?ζει διαφ?νεια 100% καθ?? απευθ?νεται αποκλειστικ? σε ιδι?τε?

?
Π?? μπορε?? να ε?σαι σ?γουρο? για ?να μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο; Θεωρε?? πω? η αγορ? του ε?ναι λαχε?ο και απλ? εμπιστε?εσαι το ?νστικτο σου; Με την Car Check πλ?ον μπορε?? να ε?σαι απ?λυτα σ?γουρο? για το αυτοκ?νητο που σε ενδιαφ?ρει χωρ?? την παραμικρ? αμφιβολ?α. Ο πρ?το? πιστοποιημ?νο? επιτ?πιο? ?λεγχο? μεταχειρισμ?νων ε?ναι γεγον??, καθ?? μ?α ομ?δα ειδικ?ν αναλαμβ?νει να ελ?γξει διεξοδικ? το αυτοκ?νητο που σα? ενδιαφ?ρει, ?που αυτ? βρ?σκεται.

Η υπηρεσ?α απευθ?νεται αποκλειστικ? προ? ιδι?τε?, εξασφαλ?ζοντα? 100% αξιοπιστ?α και διαφ?νεια.

Μ?θετε την κατ?σταση του σε ?λου? του? τομε??, (μηχανικ?-φανοποιε?α-ηλεκτρικ? κτλ.) εντ?? 90 λεπτ?ν, και λ?βετε απευθε?α??μ?α γραπτ? αναφορ? με ?λα τα ευρ?ματα. Η Car Check ε?ναι ανεξ?ρτητο? και πιστοποιημ?νο? απ? την TUV φορ?α? ?που πραγματοποιε? 320 ελ?γχου? στο ?χημα που σα? ενδιαφ?ρει, αναλαμβ?νει να ανακαλ?ψει τα πραγματικ? χιλι?μετρα του αυτοκιν?του και να παρ?χει μ?α πλ?ρη αναφορ?. Γλυτ?στε απ? μ?α κοστοβ?ρα λανθασμ?νη αγορ? μεταχειρισμ?νου απλ? με ?να τηλεφ?νημα.


?

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频