Γιατ? το μεταχειρισμ?νο ε?ναι υπ?θεση ευθ?νη?

Διαβ?στηκε απ? 32247 αναγν?στε? - 14/10/2020

Επειδ? η αγορ? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των κρ?βει αβεβαι?τητα και εκπλ?ξει?, στην Α. Iσμα?λο? Α.Ε., πρ?τη εταιρε?α σε πωλ?σει? πιστοποιημ?νων μεταχειρισμ?νων Mercedes-Benz, θα βρει? σιγουρι? και ασφ?λεια σε ?τι επιλ?ξει?.

 
 

Mercedes : EQ Power, Κορυφα?α καινοτομ?α στα plug-in υβριδικ? μοντ?λα

Η Α. Iσμα?λο? Α.Ε.,?αποτελε? μια ισχυρ? παρουσ?α στην αγορ? αυτοκιν?του τα τελευτα?α 30?χρ?νια μοιρ?ζοντα? την πορε?α τη? & τι? αξ?ε? τη? με τη μ?ρκα Mercedes-Benz και smart, ω??εξουσιοδοτημ?νο? Διανομ?α??και Επισκευαστ??.

Εκτ?? απ? αγορ? καινο?ργιων αυτοκιν?των και την δυνατ?τητα service, επισκευ?ν φανοποιε?ου και βαφε?ου?για ?λα τα μοντ?λα τη? Mercedes-Benz, η Α. Iσμα?λο? Α.Ε διαθ?τει??ριστη? ποι?τητα? μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα.
?
Στην Α. Ισμα?λο? Α.Ε εργαζ?μενοι για 30 χρ?νια για μια κορυφα?α εταιρε?α στην αγορ? αυτοκιν?του, εφαρμ?ζουν καθημεριν? τι? πιο υψηλ?? προδιαγραφ?? λειτουργ?α?. Η πορε?α και η εταιρικ? φιλοσοφ?α αποτυπ?νεται στου? χιλι?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε?. Το 2019 η ?Α. Ισμα?λο? Α.Ε ?ταν η πρ?τη εταιρε?α σε πωλ?σει? πιστοποιημ?νων μεταχειρισμ?νων τη? Mercedes, με 100% ποσοστ? ευχαριστημ?νων πελατ?ν και 0 επιστροφ?? οχημ?των!?Λειτουργε? με τι? υψηλ?τερε? προδιαγραφ?? και αφιερ?νει σε κ?θε αυτοκ?νητο το χρ?νο που χρει?ζεται για να βρ?σκεται στο επ?πεδο που ορ?ζει η φ?μη τη? Α. Ισμα?λο? Α.Ε.
?
Για κ?θε αυτοκ?νητο υπ?ρχει η?Τεχνικ? Αναφορ? 100 Σημε?ων. Απαιτε? τον διεξοδικ? ?λεγχο κ?θε οχ?ματο?, χωρ?ζεται σε 8 κατηγορ?ε? ελ?γχων και συνεργ?ζονται για αυτ? το σκοπ? 4 τεχνικο? απ? διαφορετικ?? ειδικ?τητε?: Μηχανικ??, ηλεκτρολ?γο?, διαγν?στη? και φανοποι?? αφιερ?νουν χρ?νο υπ? τα πρ?τυπα που ορ?ζει ο κατασκευαστ?? κ?θε οχ?ματο? για να πραγματοποι?σουν του? ελ?γχου?. Ε?ναι ?να απ? τα βασικ? συστατικ? που δημιουργο?ν το προφ?λ των προ? π?ληση αυτοκιν?των!

Οι ?λεγχοι αναλ?ονται σε:?
  • ?39?σημε?α ελ?γχου εσωτερικο? χ?ρου οχ?ματο?
  • ?18 σημε?α ελ?γχου εξωτερικο? χ?ρου οχ?ματο?
  • ?13 σημε?α ελ?γχου κατ? την δοκιμαστικ? διαδρομ?
  • ?5 σημε?α ελ?γχου χ?ρου αποσκευ?ν
  • ?11 σημε?α κ?τω μ?ρο? οχ?ματο?
  • ?4 σημε?α ελ?γχου στα συστ?ματα του αυτοκιν?του
  • ?7 σημε?α ελ?γχου χ?ρου κινητ?ρα
  • ?3 σημε?α διαγνωστικο? ελ?γχου οχ?ματο?
?
Με αυτ? τον τρ?πο στην Α. Ισμα?λο? Α.Ε ε?ναι σ?γουροι για τα αυτοκ?νητα που προσφ?ρουν στου? πελ?τε? του?!
?
Στην Α. Ισμα?λο? Α.Ε. φροντ?ζουν π?ντα ?στε να υπ?ρχουν επιλογ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των απ? ?λη τη γκ?μα. Στα ?μεσα διαθ?σιμα, ετοιμοπαρ?δοτα, μεταχειρισμ?να?αυτοκ?νητα υπ?ρχουν ευκαιρ?ε? μοναδικ?ν επιλογ?ν. Επιλ?ξτε σ?μερα?το?μεταχειρισμ?νο ?χημα?που επιθυμε?τε και στε?λτε το α?τημα σα? συμπληρ?νοντα? τη φ?ρμα που θα βρε?τε δ?πλα σε κ?θε αγγελ?α και ?να? Σ?μβουλο? Πωλ?σεων τη? Α. Ισμα?λο? Α.Ε. θα ?ρθει ?μεσα σε επικοινων?α μαζ? σα?.

Για την καλ?τερη διευκ?λυνση σα? οι σ?μβουλοι πωλ?σεων, μπορο?ν να φτι?ξουν μια ολοκληρωμ?νη πρ?ταση αγορ???και σε συνεργασ?α με ?λε? τι? ελληνικ?? τρ?πεζε? μπορο?ν να σα? προσφ?ρουν προτ?σει? χρηματοδ?τηση? του αυτοκιν?του που σα? ενδιαφ?ρει. Επ?ση?, σε συνεργασ?α με συμβεβλημ?νε? ασφαλιστικ?? εταιρ?ε? μπορο?ν να σα? δ?σουν και προτ?σει? ασφ?λιση? του.

Η διαφ?νεια και η αξιοπιστ?α ε?ναι αξ?ε? που χαρακτηρ?ζουν την Α. Ισμα?λο? Α.Ε. και τα αυτοκ?νητ? τη?.
?
Επικοινων?α
Διε?θυνση: Λεωφ. Βουλιαγμ?νη?? 156, Γλυφ?δα 166 74
Τηλ.:? +30 210 89 86 900
Site:?http://www.ismailos.gr
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频