ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Audi A5. Η ?κπληξη!

Διαβ?στηκε απ? 68948 αναγν?στε? - 23/9/2020

Το Audi A5 Sportback, ε?ναι ?να απ? τα ομορφ?τερα Audi που ?χουν κυκλοφορ?σει ποτ?.. Ε?ναι ?μω? μια σωστ? επιλογ?, αγορ?? μεταχειρισμ?νου? Ποια τα προβλ?ματα που ?βγ?ζει? μετ? απ? μερικ? χρ?νια χρ?ση??

 
 
Η διαφορ? αν?μεσα στι? δ?ο διαθ?σιμε? εκδ?σει? του Α5 με του? δημοφιλε?? κινητ?ρε? TFSI των 1,8 ? 2 λ?τρων, αγγ?ζει στη Γερμαν?α τα 6.000 ευρ?. Οι δ?ο αυτ?? εκδ?σει? ε?ναι σχεδ?ν πανομοι?τυπε? σε επ?πεδο εξοπλισμο?, χρονολογ?α? και χιλιομ?τρων, αλλ? υπ?ρχει μια ουσι?δη? διαφορ?. ?σα αυτοκ?νητα προσφ?ρονται στο φ?σμα των 12.000 ευρ?, συν?θω? εκκρεμε? μια δαπανηρ? επισκευ? κινητ?ρα, εν? αυτ? με τη μεγαλ?τερη τιμ? βρ?σκονται πολλ?? φορ?? στα αρχικ? στ?δια του προβλ?ματο?..Αναφερ?μαστε, στην τρομερ? καταν?λωση λαδιο? που παρουσ?αζαν πολλο? απ? αυτο?? του? κινητ?ρε?, με το πρ?βλημα να ξεκιν?ει περ?που μετ? τα 60.000 χιλι?μετρα... Το δοκιμαστικ? μα? αυτοκ?νητο βρ?σκεται στη βιτρ?να τη? εταιρε?α? Harry Kreutziger Kfz-Handel GmbH που εδρε?ει στο Αμβο?ργο. Ο ιδιοκτ?τη? ακ?μα τραβ?ει τα μαλλι? του, καθ?? απ?κρυψε την ακρα?α καταν?λωση λαδιο? κατ? την π?ληση του Sportback, με αποτ?λεσμα ο πελ?τη? να επιστρ?ψει μετ? απ? μερικο?? μ?νε? ζητ?ντα? εξηγ?σει? για το ελ?ττωμα. Η Kreutziger GmbH, η οπο?α δραστηριοποιε?ται εδ? και 50 χρ?νια στο χ?ρο του αυτοκιν?του, αναγκ?στηκε να ακυρ?σει τη συναλλαγ?...?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频