6 φωτογραφ?ε? ?

Την τρ?τη φορ? ?λα ?ταν καλ?τερα

Διαβ?στηκε απ? 2016 αναγν?στε? - 15/9/2020

Ε?ναι σπορτ?φ και επιτ?λου? αξι?πιστο. Το τρ?το MINI ε?ναι ?να πραγματικ? BMW.

 
 
Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ε?ναι κατ? β?ση ?να καλ? πρ?γμα. Υπ?ρχουν, ?μω?, περιπτ?σει?, ?που δε θα θ?λατε να ασχοληθε?τε με αυτ?. Το πρ?το MINI, υπ? τη φροντ?δα τη? BMW, ?ταν μια τ?τοια περ?πτωση. Στο ντεμπο?το του το 2001, οι ειδικο? θα?μαζαν π?σο επιδ?ξια π?ρασε η σχεδ?αση απ? το μικρ?-μεγ?λο προκ?τοχ? του, και π?? και το ν?ο ΜΙΝΙ μπορο?σε επ?ση? να διακριθε? στι? στροφ??, επιδεικν?οντα? την καλ?τερη οδικ? συμπεριφορ?, που παραπ?μπει σε go kart. Λ?γο αργ?τερα, ωστ?σο, οι πελ?τε? παρατ?ρησαν ?τι η ποι?τητα τη? θυγατρικ?? τη? BMW απ? την Αγγλ?α ακολουθο?σε τι? παλι??, δυστυχ?? πολ? πιο σκοτειν??, παραδ?σει?. Τα γοητευτικ? κιβ?τια ταχυτ?των απ? τη Midland Gears, οι μ?τρια? αξιοπιστ?α? κινητ?ρε? τη? Chrysler και το ρουστ?κ εσωτερικ? κατ?στρεψαν γρ?γορα τη φ?μη του... ευγεν? ν?νου.

Η δε?τερη ?κδοση -απ? το 2006- σημε?ωσε πολ? καλ?τερη πορε?α, αλλ? και π?λι δεν ?ταν ?λα καλ?. Μ?νο η τρ?τη γενι?, που παρουσι?στηκε το 2014, κ?ρδισε επ?ξια αυτ?ν τον τ?τλο. Μετ? απ? ?ξι χρ?νια και ?να facelift, οι κατ? β?ση πολ? σταθερ?? τιμ?? υποχ?ρησαν τελικ? λ?γο, εξ?λιξη, που ?ταν αρκετ?, για να ρ?ξουμε μια πιο προσεκτικ? ματι? στην αγορ? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των.Η -εσωτερικ? επονομαζ?μενη- σειρ? F56 παραδ?θηκε για πρ?τη φορ? με τη ν?α γενι? των τρικ?λινδρων κινητ?ρων, αλλαγ? που αρχικ? παρουσ?ασε ?να ν?ο πρ?βλημα. Τα ρουλεμ?ν του στροφαλοφ?ρου ?ταν μικρ?τερου μεγ?θου?, με αποτ?λεσμα να μην ε?ναι σε θ?ση να κ?νουν σωστ? τη δουλει? του? και να προκαλ?σουν τη δι?βρωση δι?φορων μερ?ν του κινητ?ρα. Τα μεταλλικ? ριν?σματα που προ?κυψαν, σκορπ?στηκαν στον κινητ?ρα, ο οπο?ο? σ?ντομα ?παρ?δωσε το πνε?μα?. Τα περισσ?τερα απ? τα οχ?ματα, που επηρε?στηκαν ?ω? τον Απρ?λιο του 2015, ?δη ?χουν λ?βει εγγ?ηση ? αποζημ?ωση καλ?? θ?ληση?. ?ποιο? ενδιαφ?ρεται, λοιπ?ν, για ?να μεταχειρισμ?νο MINI αυτ?? τη? περι?δου θα πρ?πει, σαφ??, να μελετ?σει προσεκτικ? το ιστορικ? του οχ?ματο? στο συνεργε?ο και να γ?νει αμ?σω? δ?σπιστο?, αν οι αλλαγ?? των σχ?σεων γ?νονται με δυσκολ?α.

Το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? δεν ?χει αυτ? το πρ?βλημα. Ε?ναι ?να σπ?νιο Cooper SD με 170 PS απ? τον diesel κινητ?ρα τη? BMW, γνωστ? και ω? B47, ?ναν παλι? γν?ριμο απ? τι? Σειρ?? 3 και 5, με τον οπο?ο ο μικρ??, εξ?ριστο? ?γγλο? αν?πτυξε τη δικ? του, κυρ?αρχη γοητε?α. Η μ?γιστη ροπ? των 360 Nm ε?ναι διαθ?σιμη ?δη απ? τι? 1.500 σ.α.λ., κ?τι που αν?χεται τη μ?γιστη τεμπελι? κατ? τι? αλλαγ?? σχ?σεων, οι οπο?ε? ε?ναι με μικρ?τερη συχν?τητα απαρα?τητε?. ? για να το θ?σουμε με ?λλο τρ?πο: με τον πληθωρικ? κινητ?ρα, το μικρ? μοντ?λο κινε?ται ?πω? ?να μεγ?λο, δ?νει ?θηση και παραμ?νει ευχ?ριστα οικονομικ?, χ?ρη στο διαχειρ?σιμο β?ρο? του. ?Περισσ?τερη BMW σε σχ?ση με παλαι?τερα κυριαρχε? επ?ση? στο εσωτερικ?. Σε σ?γκριση με του? προκατ?χου? του, το F56 ε?ναι πιο σοβαρ? και υψηλ?τερη? αξ?α?. Το ταχ?μετρο μετακιν?θηκε απ? το κ?ντρο στη συνηθισμ?νη θ?ση μπροστ? απ? τον οδηγ?, εξασφαλ?ζοντα? χ?ρο για το infotainment. Με το facelift του 2018, αυτ? το MINI ε?ναι αναγνωρ?σιμο μεταξ? ?λλων απ? τα φ?τα ημ?ρα?, με τον κλειστ? δακτ?λιο στο κ?τω μ?ρο? του?, οι τρικ?λινδροι κινητ?ρε? ανανε?θηκαν, το παλι? αυτ?ματο σ?στημα μετ?δοση? (μετατροπ?α? ροπ??) των 6 σχ?σεων ?δωσε τη θ?ση του στο ν?ο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη, 7 σχ?σεων, εν? τα (προαιρετικ?) φ?τα LED ?ταν επ?ση? διαθ?σιμα με τεχνολογ?α matrix για πρ?τη φορ?, καθιστ?ντα? το ΜΙΝΙ πραγματικ? μια πρ?ταση υψηλ?? κατηγορ?α?. Επ?ση?, το Union Jack (το οικε?ο μοτ?βο τη? σημα?α? τη? Μεγ?λη? Βρεταν?α?) λ?μπει στα π?σω φ?τα απ? τ?τε. Τα προβλ?ματα νε?τητα? ?χουν εξαλειφθε?, εκτ?? απ? τα μειονεκτ?ματα, που οφε?λονται στη σχεδ?αση, ?πω? η ?λλειψη χ?ρων και ?νεση?. Αλλ? κι αυτ? ε?ναι επ?ση? ?να στοιχε?ο τη? παρ?δοση?, που διατηρε?ται στο MINI εδ? και δεκαετ?ε?.ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΙΝΙ ΣΕ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
?ποιο? αγορ?ζει ?να μικρ? αυτοκ?νητο με μεγ?λη ισχ?, σπ?νια αν?κει στου? επιφυλακτικο?? οδηγο?? των μεγ?λων αποστ?σεων. ?να Cooper S με σφιχτ? αν?ρτηση και γρ?γορο τιμ?νι αν?κει στην πρ?τη κατηγορ?α. Επομ?νω?, μια ακριβ?? εξ?ταση ε?ναι ακ?μα πιο σημαντικ?. Κ?θε εξουσιοδοτημ?νο συνεργε?ο μπορε? να ?διαβ?σει? το ιστορικ? τη? συντ?ρηση?, χρησιμοποι?ντα? το κλειδ? του αυτοκιν?του. Αυτ? που ε?ναι εντυπωσιακ? για το F56 ε?ναι η υψηλο? επιπ?δου και ουσιαστικ? ποι?τητα τη? υποδομ??, καθ?? και η προστασ?α απ? τη σκουρι?. Μικρ? πρ?γματα, ?πω? οι ηλεκτρικ??... αστοχ?ε? ? οι διαρρο?? θερμ?τητα?, δεν μπορο?ν να τρομ?ξουν του? ιδιοκτ?τε? των MINI. Αγαπο?ν τα αυτοκ?νητ? του? και ε?ναι πιστο? σε αυτ?. Η απ?λεια τη? αξ?α? παραμ?νει χαμηλ?.Καλ?μματα των καθισμ?των
Το ?μ?γουλο? του καθ?σματο? δε?χνει φθαρμ?νο μετ? απ? 73.000 χιλι?μετρα και σ?ντομα θα ?ανο?ξει?.
Λανθασμ?νε? ενδε?ξει?
Συχν? προκαλο?νται απ? ελαττωματικ?? βαλβ?δε? ΑGR ? βουλωμ?να φ?λτρα σωματιδ?ων στον κινητ?ρα. Η ?αν?γνωση? στον υπολογιστ? ξεκαθαρ?ζει τα πρ?γματα.
Π?σω φρ?να
Η μανσ?τα αρ?σει γευστικ? στα τρωκτικ?, το σχοιν? στη συν?χεια βρ?χεται και διαβρ?νεται. Τ?τε το φορτ?ο ?χει αυξηθε?.
Κινητ?ριο? ?ξονα?
Το εξ?ρτημα στην μπροστιν? αριστερ? πλευρ? ?ταν αρχικ? μ?τρια? ποι?τητα?. Η BMW, ?μω?, βελτ?ωσε στη συν?χεια τα περισσ?τερα οχ?ματα.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频