Βρε? τον Καλ?τερο Επαγγελματ?α τη? Περιοχ? σου

Με δωρε?ν ?λεγχο ταξιδιο?, δωρε?ν παραλαβ? - παρ?δοση απ? τον χ?ρο σα? και προσφορ?? για online ραντεβο? τεχνικο? ελ?γχου, ακ?μα το σκ?φτεστε; ΙΚΤΕΟ Π?γασο? και καθαρ?σατε. Καλ?? ? κακ?? ?λοι οφε?λουμε να περν?με?ΚΤΕΟ?τα οχ?ματα μα? για να ε?μαστε ασφαλε?? και να γνωρ?ζουμε την πλ? ...

 • ΚΤΕΟ

AUTO ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΙΣΑ?ΔΗΣ

Η Auto Μηχανικ?-Ισα?δη? , ?χει τη λ?ση για κ?θε πρ?βλημα του αυτοκιν?του σα?. Μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? και πε?ρα δεκαετι?ν, ε?ναι ο συνδυασμ?? για ?να ?ψογο αυτοκ?νητο. Οι?σ?γχρονε? εγκαταστ?σει??τη? Auto Μηχανικ?-Ισα?δη?, εξοπλ?ζονται με μηχαν?ματα?τελευτα?α? τεχνολογ?α?? ...

 • SERVICE

VGMOTORS

Το?συνεργε?ο αυτοκιν?των?VGmotors, που βρ?σκεται στι? Αχαρν?? (Μεν?δι), προσφ?ρει απ? το 2010 υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? για την επιδι?ρθωση, επισκευ? και συντ?ρηση του αυτοκ?νητου σα? σε φιλικ?? και προσιτ?? τιμ??.?Η 25ετ? εμπειρ?α?στον χ?ρο του αυ ...

 • SERVICE

Η ΣΑΜΙΚΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2020 με αντικείμενο την?παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών?όσον αφορά στην επισκευή και συντήρηση των μηχανοκίνητων οχημάτων και ειδικ?τερα αυτο ...

 • SERVICE

CAR READY

Η εταιρε?α CAR READY ε?ναι μια οικογενειακ? επιχε?ρηση?που ασχολε?ται με εργασ?ε? ?φανοποιε?α?, βαφ??, συντ?ρηση? και επισκευ???απ? το 1980.?Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι ?ρτια εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α?, ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρουν στο αυτοκ?νητ ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΒΕΡΓΟΣ

?χοντα? ασ?γκριτο μερ?κι και πολ? αγ?πη για το αυτοκ?νητο, το φανοποιε?ο – βαφε?ο ΒΕΡΓΟΣ, με ?δρα την Καισαριαν?, θα κ?νει το αυτοκ?νητ? σα? σαν καινο?ργιο. Τα 25 χρ?νια εμπειρ?α??και οι αναρ?θμητε? εργασ?ε? φανοποιε?ου και βαφ?? αποτελο?ν συγκριτικ? πλεον?κτημα ?ναντι το ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

G SOUND

Στο κατ?στημ? μα? υπ?ρχει ?κθεση απ? ?λα τα ν?α προ??ντα ?χου - εικ?να?, ?πω? ενισχυτ??, Radio - CD, ηχε?α, subwoofer, car tv / dvd, συναγερμο?, αντικλεπτικ? αυτοκιν?του καθ?? και navigation με δυνατ?τητα δοκιμ?? μ?χρι την τελικ? επιλογ? σα?. Επ?ση? στον χ?ρο μα? επισκευ?ζονται και συντηρο?νται Airc ...

 • ACCESSORIES

ΖΕΡΒΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρ?α μα??ΖΕΡΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.?εδρε?ει στο?Χαλ?νδρι?απ? το?1968?με αντικε?μενο την επισκευ? αυτοκιν?των. Σκοπ?? μα? ε?ναι να διατηρο?με το αυτοκ?νητ? σα? σε ?ριστη κατ?σταση καθ?λη τη δι?ρκεια ζω?? του, τηρ?ντα? π?ντα τι? αρχικ?? προδιαγραφ?? του κ ...

 • SERVICE
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΑΦΡΑΤΗΣ

Η επιχε?ρησ? μα? ασχολε?ται με την εμπορ?α ανταλλακτικ?ν Ford και Opel απ? το 1972. Στο κατ?στημ? μα? μπορε?τε να βρε?τε γν?σια και after market ανταλλακτικ?. Πλ?ον στο κατ?στημ? μα? θα βρε?τε και ανταλλακτικ? Fiat. ...

 • ΟΛΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

Το?Service?του αυτοκιν?του στο συνεργε?ο τη??Auto Repair?γ?νεται με γν?μονα την σωστ? λειτουργ?α και ασφ?λεια του οχ?ματο?. Οι εργασ?ε? συντ?ρηση? πραγματοποιο?νται χωρ?? να χ?νεται η εργοστασιακ? εγγ?ηση του αυτοκιν?του β?ση τη? ευρωπα?κ?? οδηγ?α? που ισχ?ει απ? ...

 • SERVICE

GL Competition

Θ?λει? απλ? να κ?νει? το service σου ? να του δ?σει? καμι? 200αρι? ?λογα παραπ?νω; Και τα δ?ο θα τα βρει? στην?GL Competition?π?ντα με εγγ?ηση εργασ?α?. ?να αυτοκ?νητο ?σο το προσ?χει? τ?σο θα σε προσ?χει και θα σε κ?νει β?λτε? για περισσ?τερα χρ?νια. ?τσι εμπιστε?σου του? καλ?τε ...

 • SERVICE
 • ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Η εταιρ?α Gap Filter ?χοντα? για ?δρα τη? την Θεσσαλον?κη ασχολε?ται για περισσ?τερο απ? με την εμπορ?α και π?ληση φ?λτρων, λιπαντικ?ν και μπουζ? για αυτοκ?νητα, φορτηγ?, τρακτ?ρ και δι?φορα μηχαν?ματα. Η εμπειρ?α τη? στο χ?ρο, δ?νει τη δυνατ?τητα να παρ?σχει στ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

KOSTISPARTS

Γν?σια ανταλλακτικ? γαλλικ?ν αυτοκιν?των: Citroen Peugeot Renault. Αν ?χετε Γαλλικ? αυτοκ?νητο εμπιστευτε?τε χωρ?? δε?τερη σκ?ψη του? ειδικο?? την KOSTIS PARTS. Ανακαλ?ψτε μ?σα απ? μια τερ?στια γκ?μα προ??ντων, το ανταλλακτικ? που ψ?χνετε. Ε?τε ε?στε επαγγελματ?α? ε?τε ιδι?τη?, τ?ρα ?χετε την? ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

? Η?ΚΑΤΣΙΠΗΣ?δραστηριοποιε?ται στην?εισαγωγ? και δι?θεση?ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των?κ?θε τ?που?εν? βρ?σκεται στο χ?ρο εδ? και?28 ?τη. Στο κατ?στημ? τη?, οι πελ?τε? μπορο?ν να βρουν πλ?ρει? σειρ???μεταχειρισμ?νων?ανταλλακτικ?ν??ριστη? ποι?τητα?, που ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

Στο κατ?στημα μα? θα βρε?τε π?νω απ? 500.000 κωδικο?? μεταχειρισμ?νων και καινο?ριων Aftermarket ανταλλακτικ?ν οι οπο?οι καλ?πτουν ?λη την γκ?μα των αυτοκιν?των κ?θε μ?ρκα?, χρονολογ?α? και κυβισμο?. Ο αριθμ?? αυτ?? συνεχ?? αυξ?νεται για να εξυπηρετηθο?ν οι αν?γκε? των πελατ?ν μα?. Προσφ?ρουμε μια μ ...

 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Εδ? θα βρε?τε γν?σια ανταλλακτικ? για Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth. Επ?ση? προσφ?ρουμε και αξι?πιστα after market ανταλλακτικ?, εν? διαθ?τουμε και μεγ?λη γκ?μα σε μεταχειρισμ?να μ?ρη. Οι παραγγελ?ε? αποστ?λλονται αυθημερ?ν και σε ?λη την Ελλ?δα. Σα? απαντο?με σε οποιαδ?ποτε απορ?α στην ?μεση τηλ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Ε

Μπορε? οι ιαπωνικ?? μ?ρκε? να ε?ναι οι πιο αξι?πιστε?, δεν ε?ναι ?μω? και αθ?νατε?. Η επιχε?ρηση Ιωσ?φ Ζαχαρ?κη? παρ?χει ?λε? τι? υπηρεσ?ε? απ? service μ?χρι και φανοποιε?ο. Η απ?ντηση σε ?τι ?χει να κ?νει με?Honda?αλλ? και γενικ?τερα ιαπωνικ? αυτοκ?νητα, βρ?σκεταιστα Γλυκ? ...

 • SERVICE

MR. SOUND

Με περισσ?τερα απ??25 χρ?νια εμπειρ?α?στο χ?ρο των ηχοσυστημ?των και ηλεκτρονικ?ν συστημ?των αυτοκιν?των, η εταιρ?α Mr. Sound παρ?χει ολοκληρωμ?νε? και αξι?πιστε? λ?σει? αναλαμβ?νοντα? ε'ξολοκλ?ρου την εγκατ?σταση και παρ?χοντα? εγγ?ηση για το αποτ?λεσμα. Η συνεχ?? ενημ?ρωση π?νω σε ...

 • ΗΧΟΣ - MULTIMEDIA

Στο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των Nissan Ιαπωνικ? Κ?ντρο, θα βρε?τε απ?λυτα καταρτισμ?νου? και ?μπειρου? ανθρ?που?, που θα φροντ?σουν με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο το ?χημ? σα?. Χ?ρη στην πολ?χρονη παρουσ?α στον χ?ρο και τον επαγγελματισμ? που τη διακρ?νει σε κ?θε σχετικ? ...

 • SERVICE

Το?2000 δημιουργ?θηκε το πρ?τυπο φανοπoι?ο - βαφε?ο απο τον Βασ?λη Μαθωνα?ο στην περιοχ? τη? Καλλιθ?α? Το μερ?κι, ο εππαγγελματισμ??, ο σεβασμ?? στον πελ?τη μα? εχει δ?σει μια μεγ?λη γκ?μα πελατ?ν απο απλο?? ιδι?τε? μεχρι πολ? απαιτητικο?? επαγγελματ?ε?. Εχουμε αποκτ?σει στα χρ?νια αυτ? ?να σημαντ ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

Εδ? και 10 χρ?νια, η ?Αuto Service Σμυρνι?? Νικ?λαο?? στο Γ?ρακα Αττικ??, αποτελε? ?να σ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των παντ?? τ?που, με μηχαν?ματα και διαγνωστικ? μον?δα τελευτα?α? τεχνολογ?α? που προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε?.Η μακρ?χρονη και επιτυχημ?νη παρουσ?α τη? ?Αuto Service Σμυρνι ...

 • SERVICE
 • LPG - CNG

QGAS ΕΠΕ

H QGAS ΕΠΕ αποτελε? εγκεκριμ?νο συνεργε?ο εγκαταστ?σεων συστημ?των Υγραερ?ου (LPG) και φυσικο? αερ?ου CNG, εν? αποτελε? τον αποκλειστικ? διανομ?α τη? Ολλανδικ?? εταιρ?α? Prins. Κ?ντε?οικονομ?α μ?χρι 50%?και?απ?σβεση σε λιγ?τερο απ? ?ναν χρ?νο. Το μ?λλον τη? αυτοκ?ν ...

 • LPG - CNG

ΜΗΤΣΗΣ

Το συνεργε?ο Μ?τση? ?χει καταφ?ρει να διακριθε? για την απ?λυτη εξειδ?κευση και αποτελεσματικ?τητα του γ?ρω απ? BMW και Mini αυτοκ?νητα. ?που οι ?λλοι δεν μπορο?ν, η Μ?τση? δεν σταματ? αν δεν βρει την λ?ση. Αγορ?ζοντα? και εσε???BMW ? Mini?δε?ξατε την πρ?θεση να τοποθετ?σετε την? ...

 • SERVICE

Κ?τω απ? την αξι?πιστη ομπρ?λα τη? CarCenter, η επιχε?ρηση Quick Fit διαθ?τει τα π?ντα γ?ρω απ? ελαστικ? και ζ?ντε?. Τερ?στια γκ?μα και εξαιρετικ?? τιμ?? π?ντα με εγγ?ηση εργασι?ν και ανταλλακτικ?ν. Αξι?πιστα γρ?γορα και οικονομικ?, ε?ναι το τρ?πτυχο π?νω στο οπο?ο στηρ?ζεται η επι ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Ε?ν ε?στε και εσε?? κ?τοχο? Mercedes ? Smart και θ?λετε την καλ?τερη εξυπηρ?τηση στο χαμηλ?τερο κ?στο?, το συνεργε?ο Αφο? Χατζηανδρ?ου ε?ναι μον?δρομο?. ?ριστο service, ?λα τα ανταλλακτικ? και εξαιρετικ?? τιμ??. Με 30 χρ?νια εμπειρ?α? στι? πλ?τε? τη?, η επιχε?ρηση Αφο? Χατζηανδρ?ου θα κ?νει τα π?ντ ...

 • SERVICE

Στο συνεργε?ο του Κου Αλεξανδρ?κη Ηρακλ? στην Καλλιθ?α, θα βρε?τε τι? οικονομικ?τερε? λ?σει? για το αυτοκ?νητ? σα?, με την εγγ?ηση για το καλ?τερο αποτ?λεσμα σε μια ευρε?α γκ?μα υπηρεσι?ν. Η?σωστ? συντ?ρηση?στο αυτοκ?νητ? μα?, μπορε? να μα???γλιτ?σει? πολλ? χρ?ματα, ...

 • SERVICE

ΑΦΟΙ ΛΕΔΑΚΗ Ο.Ε.- SUPER AUTO

Σε ?να απ? τα πιο οργανωμ?να και εξειδικευμ?να συνεργε?α στην Αττικ?, η εταιρε?α Αφο? Λ?δ?κη Ο.Ε.- Super Auto, εξουσιοδοτημ?νο? συνεργ?τη? του Fiat Group Hellas, σα? παρ?χει τι? καλ?τερε? υπηρεσ?ε? με τη σιγουρι? των ?ρτια καταρτισμ?νων τεχνικ?ν τη?! ? Με τον μηχανολογικ? και διαγνωστικ? εξοπλισ ...

 • SERVICE

ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER

Ματζ?ρο? Auto Center: 40 χρ?νια στο πλευρ? σα? Με σ?γχρονε? εγκαταστ?σει?, και ?μπειρο τεχνικ? προσωπικ? η Ματζ?ρο? Auto Center προσφ?ρει εδ? και 40 χρ?νια ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? και επισκευ?? του αυτοκιν?του σα?. Με σεβασμ? προ? τον πελ?τη και την περιουσ?α του, φιλικ? χαμ?γελο, υ ...

 • SERVICE

4WD ENGINEERING GIASSIMAKOS

Η εξειδ?κευση στα 4x4. Αν ε?σαι κι εσ? λ?τρη? τη? οδ?γηση? εκτ?? δρ?μου μπορε?? να εμπιστευτε?? το τετρακ?νητ? σου στην 4WD Engineering Giassimakos. Δε? γιατ?. Τα 4x4 ε?ναι ιδια?τερα οχ?ματα με εντυπωσιακ?? εκτ?? δρ?μου δυνατ?τητε?. ?μω? η πολυπλοκ?τητα των συστημ?των και των περιφερειακ?ν που δ ...

 • SERVICE

JAUTOPARTS KOREAN GROUP

Κορε?τικα ανταλλακτικ? με ?κπτωση και αυθημερ?ν παρ?δοση Μπορε? να μην σπ?νε, να μην χαλ?νε, ?μω? κ?ποια στιγμ? θα χρειαστο?ν ανταλλακτικ?. Για ?τι και αν χρειαστε?τε γ?ρω απ? κορε?τικα μοντ?λα, η λ?ση λ?γετε Jautoparts Korean Group. Η?Jautoparts Korean Group?αποτελε? μ?α επιχ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

H εταιρε?α?AUTOPOWER?SHOP?με ?δρα το Σταυρ? τη? Αγ?α? Παρασκευ??, δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του Αξεσου?ρ Αυτοκιν?του απ? το 1999. Με την πολυετ? τη? πε?ρα ?χει καταφ?ρει να παρ?χει ?ψογη ποι?τητα,?με τι? καλ?τερε? τιμ?? στο χ?ρο των Αξεσου?ρ Αυτοκιν?των. Τα προ??ντ ...

 • ACCESSORIES

CITY ROVER

Η πολ?χρονη εμπειρ?α συναντ? την εξειδ?κευση στη City Rover. Στη City Rover θα βρε?τε μεγ?λη ποικιλ?α απ? γν?σια OEM, αλλ? και after market ανταλλακτικ? για ?λα τα μοντ?λα των εταιρει?ν?Rover, Land Rover, Jaguar και MG. Η απ?λυτη εξειδ?κευση στι? Βρετανικ?? μ?ρκε? ε?ναι αυτ? ακριβ? ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Η πολυετ?? παρουσ?α τη? Ilias Sport Tyres στο χ?ρο των ελαστικ?ν και το μεγ?λο πελατολ?γιο τη?, ε?ναι η μεγαλ?τερη απ?δειξη πω? εδ? θα βρει? αυτ? που ψ?χνει?. Σε ?ναν κ?σμο με χιλι?δε? επιλογ?? ελαστικ?ν, ε?ναι σπουδα?ο να ?χει? τον καλ?τερο σ?μμαχο, την Ilias Sport Tyres. Ε?τε αυτ ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

AUTOPOLIS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ

Η?Autopolis Μπουγιο?ρη??με ?δρα το Μοσχ?το, ασχολε?ται με την εμπορ?α ελαστικ?ν και ζαντ?ν εδ? και αρκετ?? δεκαετ?ε?. Σε συνεργασ?α με του??μεγαλ?τερου? ο?κου? ?τη? παγκ?σμια? αγορ??,?η?Autopolis Μπουγιο?ρη??εισ?γει στην χ?ρα μα?, με δι?θεση χονδρι ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

HEAVEN CARS

Η επιχε?ρηση?Heaven Cars δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των, εμπορ?ου ανταλλακτικ?ν και τοποθ?τηση? αυτ?ν απ? το 1998 με μεγ?λη επιτυχ?α. Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?, φροντ?ζουν π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητι ...

 • SERVICE

Η εταιρε?α?Garage Papadimitriou ιδρ?θηκε απ? τον Γι?ννη Παπαδημητρ?ου το 1956, με σκοπ? την επισκευ? επιβατικ?ν αυτοκιν?των, την τοποθ?τηση αξεσου?ρ, την π?ληση ανταλλακτικ?ν και την εμπορ?α καινο?ριων και μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των.? 3 γενι?? μετ?, ?χει εξοπλιστε? με ανανεωμ?να ...

 • SERVICE

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΑΛΙΑΡΙΔΗΣ DAIHATSU

Το συνεργε?ο Ιω?ννη? Σαλιαρ?δη? ?ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο?κ?ντρο εξυπηρ?τηση? για μοντ?λα Daihatsu και ?χι μ?νο, που αναλαμβ?νει κ?θε ε?δου? εργασ?ε? που αφορο?ν στην επισκευ? και συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?. Η περιοδικ? συντ?ρηση εξασφαλ?ζει μακροχρ?νια? σχ?ση ?συμ ...

 • SERVICE

H?εταιρε?α ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ? διαθ?τει πολυετ? εμπειρ?α στην π?ληση και την τοποθ?τηση ελαστικ?ν, ζαντ?ν και αναρτ?σεων αυτοκιν?των. Με γν?μονα την?ποι?τητα?και π?ντα το?ασφαλ?στερο αποτ?λεσμα,?η εταιρ?α ?χει χτ?σει ?να μοναδικ? πελατολ?γιο, αποδεικν?οντα? πω? ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

CARBON OFF - ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ο προληπτικ?? CarbonOff καθαρισμ?? τη? καρβουν?λα? (ξεκαρβο?νιασμα) συντελε? στην μακροζω?α του κινητ?ρα, στην αποφυγ? δαπανηρ?ν επισκευ?ν, στην αποκατ?σταση τη? απ?δοση?, στην οικονομ?α καυσ?μων και στην πιο σωστ? και πολιτισμ?νη λειτουργ?α του. Οι επικαθ?σει? κ?πνα? και καρβουν?λα? βαρα?νουν και ...

 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ

Το συνεργε?ο Νιχωρ?τη??Service ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για??λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των με εξειδ?κευση στα Ford. Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?,?το συνεργε?ο Νιχωρ?τη??Service?φροντ?ζει π?ντα για την ικανοπο?ηση ...

 • SERVICE

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΒΕΕ

Απ? το 1981 η ?φαιστο? ΑΒΒΕΕ βρ?σκεται στο πλευρ? του επαγγελματ?α οδηγο? με κ?ρια δραστηρι?τητα την εισαγωγ? και π?ληση ανταλλακτικ?ν και υποσυστημ?των επαγγελματικ?ν οχημ?των. Η συνεργασ?α τη? με μεγ?λου? ο?κου? του εξωτερικο?, ?πω? Voith, Arnott, EBS, DriveRite κ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Στην MR VOLVO ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ φροντ?ζουν για την σωστ? συντ?ρηση του οχ?ματο? σα? και ?μεσα λ?νουν το κ?θε σα? πρ?βλημα στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ??. Το?εξειδικευμ?νο συνεργε?ο MR VOLVO ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ εδρε?ει στο Περιστ?ρι και με την τερ?στια πε?ρα του γ?ρω απ? τα μοντ?λα Volvo, δεσμε ...

 • SERVICE

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ SERVICE

Αν ε?σαι κ?τοχο? κ?ποιου μοντ?λου Ford, τ?τε χρει?ζεσαι να εμπιστευτε?? του? ειδικο?? τη? εταιρ?α? Ζυγογι?ννη? Service, οι οπο?οι ?χουν την εμπειρ?α, τα κατ?λληλα εργαλε?α και ανταλλακτικ? για να κ?νουν το αυτοκ?νητο σου σαν καινο?ργιο. Η επιχε?ρηση Ζυγογι?ννη? απ? το 1983? με το 1ο κατ?στημα στο Α ...

 • SERVICE

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

Η εταιρε?α Στα?ρο? Παξιν??, ξεκ?νησε τη δραστηρι?τητ? τη? στο χ?ρο των ελαστικ?ν το 1993 στη περιοχ? του Ζωγρ?φου, εν? η πρ?τερη εμπειρ?α στην εφαρμογ? και Service ελαστικ?ν??χει ξεκιν?σει απ? το 1982. Λ?γω τι? 30ετο?? εμπειρ?α? που διαθ?τει? ?χε ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

BOULASIDIS SERVICE

Η εταιρε?α BMW-MINI BOULASIDIS, με περισσ?τερα απ? 50 χρ?νια παρουσ?α? στο χ?ρο των αυτοκιν?των BMW και ΜΙΝΙ, ?χει στηριχθε? στην ?ννοια " Σχ?σει? Εμπιστοσ?νη?" προσφ?ροντα?: Τεχνογνωσ?α, εμπειρ?α εξειδ?κευση, σ?γχρονο? πρωτοποριακ?? μηχανολογικ?? εξοπλισμ?? και πλ?ρη γκ?μα απ? τι? ...

 • SERVICE

AUTO THESSALIA

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΑΦΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Ο.Ε.

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

BUL PAS ΕΠΕ

Η εταιρε?α Bul.?Pas. ΕΠΕ?δραστηριοποιε?ται εδ? και δ?ο γενι?? γ?ρω απ? την εμπορ?α λιπαντικ?ν προ??ντων, με μεγ?λη επιτυχ?α. Οι συνεχε?? επισκ?ψει? σε μεγ?λε? μον?δε? παραγωγ???λιπαντικ?ν και συναφ?ν προ??ντων στο εξωτερικ?, συν?βαλλαν στην?βελτ?ωση τη? παραγωγ???και στην?ποι?τητα τ ...

 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

AUTO ΓΟΥΝΙΩΤΗ

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Auto Sell Markesinis

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

KUMANAKU ERVIN & SIA OE

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Η επιχε?ρηση Eco-Part?ασχολε?ται με γενικ? εμπ?ριο ανταλλακτικ?ν, ?χοντα??εξειδ?κευση στι? μ?ρκε? Jeep, Smart, Honda και Mitsubishi.?Ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? κτ?ζοντα? σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, δ?νοντα? ?μεγ?λη σημασ?α στην?ποι?τητα των ανταλλακτικ? ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

KONTOLATIS WHEELS

Η πολυετ?? παρουσ?α τη? Kontolatis Wheels στο χ?ρο των ελαστικ?ν και των ζαντ?ν, εξασφαλ?ζει εγγυημ?νη ποι?τητα στι? προσφερ?μενε? υπηρεσ?ε?. Στο κατ?στημα τη??Kontolatis Wheels?στην περιοχ? του ?λιον θα βρε?τε ?λη τη γκ?μα των?επ?νυμων ελαστικ?ν και ζαντ?ν?στι? κα ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Το φανοποιε?ο Car Repair πρωταγωνιστε? σε ολ?κληρο τον Πειραι? χ?ρη στην πολ? ποιοτικ? δουλει? που προσφ?ρει παρ?λληλα με τι? εξαιρετικ?? τιμ??. Εδ? οι υπηρεσ?ε? φανοποιε?α? ε?ναι τ?χνη. ?Δυστυχ?? ? ευτυχ?? δεν υπ?ρχει αυτοκ?νητο που να μην χρειαστε? το ειδικ? χ?ρι εν?? φανοποιο? ?στω και μ?α φορ?. ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

? {lang: 'el'} Tweet--> --> var inpage = new Adman.VideoInPage({ src: 'https://autotriti.adman.gr/gbanner/?1563882155|2433/1x1?264335:[email protected]?/vast=2/testcookie1', // your ADMAN or SpotXchange tag insertBefore: "document.curren ...

 • SERVICE

APCAR Ε.Π.Ε

Η εταιρ?α APCAR Ε.Π.Ε. πρωταγωνιστε? εδ? και χρ?νια στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν και στι? εγκαταστ?σει? τη? στον ?λιμο θα βρει? αυτ? που ψ?χνει? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??. Η εταιρε?α?APCAR Ε.Π.Ε.?δραστηριοποιε?ται απ? το 1997 στο χ?ρο του αυτοκιν?του σχε ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Η εταιρε?α?CAR?DIAGNOSTIC?SERVICES?πρ?σφατα αν?πτυξε ?να?καινο?ριο χ?ροφανοποι?α??που με τα ?κατ?λληλα μηχαν?ματα και την εμπειρ?α των συνεργατ?ν του?, την αναδεικν?ουν ω? την καταλληλ?τερη σε περ?πτωση που σα? παρο ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

Peugeot Automotivo

Δε?χνοντα? τον δρ?μο εδ? και 25 χρ?νια, η Peugeot Automotivo συνεχ?ζει να σα? φ?ρνει τα καλ?τερα αυτοκ?νητα, ε?τε καινο?ργια, ε?τε μεταχειρισμ?να. Με ολοκληρωμ?νε? παροχ??, και 3 υπερσ?γχρονε? μον?δε?, ξ?ρει απ? ποι?τητα. Μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? οικογ?νειε? τη? Peugeot, ε?ναι εδ? και?25 χρ? ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Skoda Κοιλ?κο?

?χοντα? 40 χρ?νια παρουσ?α? και εμπειρ?α?, η Skoda Κοιλ?κο? ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψει κ?θε αν?γκη σα? γ?ρω απ? τα αυτοκ?νητα Skoda. Ε?τε ψ?χνετε καινο?ργιο, ε?τε μεταχειρισμ?νο, εδ? ε?ναι η λ?ση. ?χοντα? χτ?σει πλ?ον ?να απ? τα μεγαλ?τερα ον?ματα στην αγορ? του αυτοκιν?του, η εταιρ?αSkoda Κο ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

AUTO TROVAS

Δεν υπ?ρχει μεγαλ?τερη απ?δειξη τη? επιτυχ?α?, απ? την 35χρονη παρουσ?α στον χ?ρο, και του? εκατοντ?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε?. Βρε?τε και εσε?? το επ?μενο μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο σα? στην εταιρ?α Auto Trovas ? πουλ?στε το δικ? σα?, και βγε?τε κερδισμ?νοι. ?λα ξεκ?νησαν απ? τον ?μπειρο οδηγ? αγ? ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Εδ? το αυτοκ?νητο σου θα ?χει τον σεβασμ? που του αξ?ζει. ?λα τα αμ?ξια του?VAG Group?ε?ναι απ? τα ομορφ?τερα και καλ?τερα, αρκε? να τα προσ?χει? ?πω? και ?σο πρ?πει. ΣτηνMichalopoulos VAG Group?απολαμβ?νετε?δωρε?ν ελ?γχου?, εγγυ?σει? σε κ?θε ανταλλακτικ? κα ...

 • SERVICE

X -TUNING

Η?X -Tuning ecu repair electronic? διαθ?τει π?ντα τα τελευτα?α διαγνωστικ? μηχαν?ματα, sw, flashers, και programmers,?ρομποτικ? τεχνολογ?α, για την εργοστασιακ? επισκευ???λων των τ?πων εγκεφ?λων και των υβριδικ?ν εγκεφ?λων. ? Οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει ε?ναι οι εξ??:? ...

 • ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Αφοι Λι?πη

Συν?νυμο τη? Ford, ?χει καταστε? εδ? και 40 χρ?νια η επιχε?ρηση Αφο? Λι?πη Α.Ε. ?να πλ?ρω? κ?θετο εξουσιοδοτημ?νο συγκρ?τημα για τι? αντιπροσωπε?ε? Ford-Daihatsu και Piaggio. ?,τι ψ?χνει? ε?ναι εδ?! ?χοντα? την εμπειρ?α και τι? γν?σει? 40 ετ?ν, η εταιρ?α Αφο? Λι?πη? αποτελε? την πιο ολοκληρωμ?νη λ? ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

AUTO SHOW ΒΛΑΧΟΣ

Παρουσ?α και εμπειρ?α 34 ετ?ν στον χ?ρο, τερ?στια γκ?μα σε αυτοκ?νητα και ?να ζηλευτ? πελατολ?γιο, σα? εγγυ?νται, πω? εδ? θα βρε?τε αυτ? που ψ?χνετε. Για του? περισσ?τερου? η αναζ?τηση και αγορ? εν?? μεταχειρισμ?νου αυτοκιν?του ε?ναι πραγματικ?? Γολγοθ??. Και π?? να μην ε?ναι εφ?σον η αγορ? ε?ναι χ ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Η οικογ?νεια Χαλιβελ?κη σα? φ?ρνει εδ? και 40 χρ?νια, ?να β?μα πιο κοντ? στο αυτοκ?νητο των ονε?ρων σα?. Μπορε? να ?ρθει?, αλλ? δεν φε?γει? χωρ?? αμ?ξι. Μ?α?οικογενειακ? επιχε?ρηση?που σ?βεται τον πελ?τη και τι? αν?γκε? του ?σο καμ?α ?λλη. Με γν?μονα το μερ?κι και την αγ?πη για τα ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

DIMITRATOS BATTERIES

Δημητρ?το?, ? αλλι??, οι ειδικο? στι? μπαταρ?ε?.?Η εταιρ?α εδρε?ει στην Γλυφ?δα και π?νω απ? 30 χρ?νια, πρωταγωνιστε? στο χ?ρο?καθ?? η φ?μη τη? ποι?τητα? τη?, προηγε?ται. Στα τ?σα χρ?νια λειτουργ?α?, το πελατολ?γιο που διαθ?τει, ε?ναι η καλ?τερη και μεγαλ?τερη απ?δε ...

 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ROVAKIS

Το συνεργε?ο του Χ?ρη Ροβ?κη διαθ?τει σ?γχρονο και πλ?ρη εξοπλισμ? για την δι?γνωση και την επισκευ? αυτοκιν?των. Η πολ?χρονη εμπειρ?α ε?ναι το πιο δυνατ? εργαλε?ο του?.?Η λειτουργ?α του συνεργε?ου ξεκ?νησε το 1973?απ? τον Ιω?ννη Ροβ?κη, πολ?πειρο μηχανικ? αυτοκιν?των με?εξε ...

 • SERVICE

AUTO CENTER ΓΡΑΒΑΛΟΣ

Θ?λετε να αγορ?σετε, να πουλ?σετε ? ακ?μα και να ανταλλ?ξετε αυτοκ?νητο; Στην ?κθεση AutoCenter Γρ?βαλο? μ?σα σε μ?α ημ?ρα, μπορε?τε να ?χετε το αμ?ξι που π?ντα θ?λατε. ?χοντα? την?εμπειρ?α 31 ετ?ν, η ?κθεση αυτοκιν?των?AutoCenter Γρ?βαλο??καταφ?ρνει μ?χρι και σ?με ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Με?φιλοσοφ?α?καθαρ??πελατοκεντρικ??η επιχε?ρηση λειτουργε? ασταμ?τητα?απ? το 1968χτ?ζοντα? ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην αγορ?. Το 2004 μεταφ?ρθηκε στι? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? στην ?δια περιοχ? και συγκεκριμ?να στην οδ? Ξενοφ?ντο? 17 ?που ...

 • SERVICE

AMORTEAM BOOKIS

Η εταιρε?α Amorteam – Μπο?κη?? ιδρ?θηκε στον Πειραι?, το 1965 με αντικε?μενο την εμπορ?α ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των και πλο?ων και ?ταν η πρ?τη στον Πειραι? που ασχολ?θηκε με την αν?ρτηση. Με την π?ροδο των χρ?νων επικεντρ?θηκε στο αντικε?μενο αυτ? και σ?μερα με την εμπειρ?α, τ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Autostadt

Για 20 και πλ?ον χρ?νια, ?να? απ? του? πρωταγωνιστ?? στα μεταχειρισμ?να και καινο?ργια αυτοκ?νητα, ε?ναι η επιχε?ρηση Autostadt. Με ?δρα στα Βριλ?σσια, αρνε?ται να μην σα? βρει το επ?μενο ?χημα σα?. Μ?α εταιρ?α με αρχ?? και π?θο? για το αυτοκ?νητο που αφουγκρ?ζεται καλ?τερα απ? τον καθ?να τι? ιδιαι ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΛΟΥΝΤΖΗΣ

Χιλι?δε? πελ?τε?, μισ?? αι?να? παρουσ?α? στο χ?ρο και εξειδ?κευση στα επαγγελματικ? οχ?ματα, ?χουν αναδε?ξει την εταιρ?α Λο?ντζη? σε πρωταγωνιστ? του χ?ρου. Η επιχε?ρηση αυτοκιν?των?Λο?ντζη??ξεκ?νησε την πορε?α τη?, σχεδ?ν 50 χρ?νια πριν με ?ναν και μοναδικ? στ?χο. Να μεταφ?ρει το? ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Η εταιρε?α Κορεατικ? βρ?σκεται στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν, των επισκευ?ν και του after sales service απ? το 1996 με σκοπ? την εισαγωγ?, εξαγωγ? και εμπορ?α γν?σιων και μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν HYUNDAI - DAEWOO - KIA MOTORS καθ?? και after market προ??ντων. Η εταιρε?α?Κορεατικ? ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

H επιχε?ρηση Πετρ?πουλο? Service αποτελε? την Νο1 επιλογ? των ιδιοκτητ?ν Group VAG, διαθ?τοντα? τερ?στια εξειδ?κευση στην συντ?ρηση, τι? επισκευ?? αλλ? και τι? αναβαθμ?σει? αυτοκιν?των. ?ταν μια επιχε?ρηση, ε?ναι κατεξοχ?ν βασισμ?νη στον σεβασμ? και την ποιοτικ? εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη?, τ?τε ε? ...

 • SERVICE
 • ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ Α.

Η επιχε?ρηση Καμο?τσα? Αναστ?σιο?, διαθ?τει μ?α πληρ?στατη γκ?μα ιαπωνικ?ν και κορεατικ?ν ανταλλακτικ?ν. Εδ?, βρ?σκει? το ανταλλακτικ? ? το εξ?ρτημα που ?ψαχνε? ανεξαρτ?τω? σπανι?τητα?. ?ποιον και να ρωτ?σει? που ?χει προσωπικ? εμπειρ?α απ? το χ?ρο των ανταλλακτικ?ν, θα σου πει ?καλ? τ?χη?. Η αλ?θε ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Η επιχε?ρηση Χαλ???Auto Parts πρωταγωνιστε? εδ? και 60 συναπτ? ?τη στον ανταγωνιστικ? κ?σμο των μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν. Εσε?? ζητ?τε και η Χαλ?? Auto Parts σα? το βρ?σκει. Με?60 χρ?νια εμπειρ?α??και μ?α απ? τι??μεγαλ?τερε? γκ?με? ανταλλακτικ?ν?σε ?λη την Ελλ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

4 ΤΡΟΧΟΙ

?ταν αναζητ?? την καλ?τερη επιλογ? σε ζ?ντε? και ελαστικ?, ?λοι ο δρ?μοι οδηγο?ν στην εταιρ?α 4 Τροχο?. Τα 25 χρ?νια πρωτοπορ?α?, ε?ναι η μεγαλ?τερη απ?δειξη πω? εδ? θα βρει? αυτ? που ψ?χνει?. H εταιρ?α?4 Τροχο?, με εξειδ?κευση στην εμπορ?α ελαστικ?ν, συγκεντρ?νει για περισσ?τε ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Εδ? και δ?ο δεκαετ?ε? η επιχε?ρηση Σιαφαρ?κα? Motor Service αποτελε? την πιο εγγυημ?νη και αξι?πιστη λ?ση στην εγκατ?σταση συστημ?των υγραεριοκ?νηση?. Σταματ?στε να θησαυρ?ζετε κ?θε βενζιν?δικο και?ρ?ξτε στο 1/3 τα ?ξοδα του αυτοκιν?του μ?σω LPG. Ε?ναι πλ?ον αποδεδειγμ?νο ?τι? ...

 • LPG - CNG

SIANIS ASG A.E.

Η επιχε?ρηση SIANIS ASG A.E. ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με 20ετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του, το οπο?ο βρ?σκεται σε ?να υπερσ?γχρονο κατ?στημα στο Περιστ?ρι. Η περιοδικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του, ε?ναι φιλοσοφ?α ζω?? και ?χι αν?γκη. Ο περιοδικ?? ?λεγχο? του α ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

THE DENT GENIE HELLAS

Η επιχε?ρηση The Dent Genie Hellas ειδικε?εται στι? επισκευ?? μ?σω του αυθεντικο? PDR System και παρ?χει εγγυημ?νο αποτ?λεσμα, ακ?μα και κοστολ?γηση μ?σω φωτογραφ?α?. Μ?νο ο Θε?? θα μπορο?σε να μην ?χει την παραμικρ? γρατζουνι? ? βαθο?λωμα στο αυτοκ?νητο του. Για ?λου? του? υπ?λοιπου? ?μω? θνητο??, ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

WHEELPOWER ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Απ? το 1977 με ?ριστε? γν?σει? γ?ρω απ? τα ελαστικ? και τι? αναρτ?σει?, η επιχε?ρηση WheelPower ξ?ρει τι χρει?ζεστε. Βρε?τε τα π?ντα στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ?? και με εγγ?ηση ανταλλακτικ?ν και εργασι?ν. Η επιχε?ρηση WheelPower παραμ?νει ανοιχτ? για την δικ? σα? εξυ ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

ALFA PAINT GIANNAKOPOULOS

Απ? το 1965 μ?χρι και σ?μερα, η εταιρε?α Alfa Paint βρ?σκεται με τον καλ?τερο τρ?πο κοντ? στι? αν?γκε? του πελ?τη, απ?δειξη ?τι διαθ?τει ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην αγορ?.?Τα 55 χρ?νια εμπειρ?α??και οι αναρ?θμητε? εργασ?ε? φανοποιε?ου και βαφ?? αποτελο?ν ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. AUTO PARTS

Η επιχε?ρηση Παπαδ?πουλο? Auto Parts δραστηριοποιε?ται στον τομ?α των μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν απ? το 1983 και πραγματικ? ?χει ?,τι χρειαστε??. Ο κ?σμο? των ανταλλακτικ?ν μπορε? να ε?ναι χρονοβ?ρο? και κοστοβ?ρο?, ε?ν δεν ξ?ρει? που ακριβ?? πρ?πει να ψ?ξει?. Για να ?χετε σ?γουρο κ?ρδο? και να ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

AUTO BILIALIS

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Μ?σα στην αγορ? και εκε? που χτυπ?ει ο παλμ?? τη? πρωτε?ουσα?, εκε? θα βρε?τε και τα καλ?τερα ανταλλακτικ?. Η επιχε?ρηση Σπηλι?δη? Κωνσταντ?νο? διαθ?τει ανταλλακτικ? για κ?θε ?χημα. Η απ?ντηση στην κρ?ση και στο ?γχο? του ψαξ?ματο? εν?? καλο? ανταλλακτικο?, ε?ναι η σωστ? επιλογ? καταστ?ματο?. Η επι ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

PANTAZIS CARS

Ψ?χνει? μεταχειρισμ?νο αλλ? δεν θ?λει? μετ? να ψ?χνεσαι; Η ?κθεση αυτοκιν?του Pantazis Cars ?χει αυτ? που χρει?ζεσαι. Αυτοκ?νητα ελεγμ?να για κ?θε γο?στο και πορτοφ?λι. ?χοντα? πρωταγωνιστικ? ρ?λο στον χ?ρο του μεταχειρισμ?νου αυτοκιν?του εδ? και αρκετ?? δεκαετ?ε?, η??κθεση μεταχειρισμ?νων ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΝΑΣ

Επειδ? η εξειδ?κευση κ?νει την πραγματικ? διαφορ?, στο συνεργε?ο Στρ?το? Καν?? γνωρ?ζουν τα μοντ?λα Toyota και Daihatsu ?πω? τη παλ?μη του?. Οποιοδ?ποτε πρ?βλημα ? ανταλλακτικ? λ?νεται αυθημερ?ν απ? αυτο?? που ξ?ρουν. Μη σπαταλ?τε ?λλο χρ?νο και χρ?μα ψ?χνοντα? ?να συνεργε?ο που θα σα? εξυπηρετ?σει ...

 • SERVICE

EMΚO GAS SERVICE

Η EMKO-GAS ασχολε?ται με την τοποθ?τηση ?λων των ειδ?ν συστημ?των αερ?ου και μεθαν?ου.?Χ?ρη στην πολ?χρονη εμπειρ?α και το ειδικευμ?νο προσωπικ? αναλαμβ?νει τη συναρμολ?γηση, δι?γνωση και επισκευ? ?λων των τ?πων συστημ?των υγραερ?ου και μεθαν?ου για αυτοκ?νητα με καρμπυρατ?ρ, μονο? ...

 • LPG - CNG

Αν αναζητ?? τα καλ?τερα λιπαντικ? που θα συντηρ?σουν σωστ? τον κινητ?ρα σου, τα προ??ντα τη? AXON&ELEMAN ε?ναι αυτ? που παρ?γουν τα πιο αξι?πιστα αποτελ?σματα ακ?μα και στι? πιο ακρα?ε? συνθ?κε?. Η?AXON&ELEMAN?ε?ναι μια εταιρε?α που βρ?σκεται στο χ?ρο των λιπαντικ?ν απ? τι? ...

 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

PAPPAS MOTORSPORT

Στην PAPPAS MOTORSPORT φροντ?ζουν για την σωστ? συντ?ρηση του οχ?ματο? σα? και ?μεσα λ?νουν το κ?θε σα? πρ?βλημα π?ντα στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ??. Το σ?γχρονο, εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των?PAPPAS MOTORSPORT?αποτελε? την ιδανικ? επιλογ? για του? κατ?χου? Ford και Smart. Με μι ...

 • SERVICE

Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Η εμπορικ? εταιρ?α ανταλλακτικ?ν??Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε??ιδρ?θηκε το 1985 απ? την δε?τερη γενι? τη? οικογ?νεια?, ω? συν?χεια τη? ?ΔΗΜ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ? η οπο?α ε?χε?παρουσ?α απ? το 1964?στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν. Σ?μερα η ν?α εταιρ?α πρωταγωνιστε? στον χ?ρο, κ?νοντα?? ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

www.bitros.com

Η εταιρε?α?Bitros?ιδρ?θηκε στο Κερατσ?νι το 1989 απ? τον κ. Μπ?τρο Νικ?λαο και δραστηριοποιε?τε ?κτοτε στον κλ?δο τη? εμπορ?α? κυρ?ω? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των.? Η επιχε?ρηση διαθ?τει τρ?α καταστ?ματα σε σ?γχρονε? εγκαταστ?σει?. Το κεντρικ? βρ?σκεται επ? τη? οδο? Γρ. Λαμπρ?κη 329 ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

AUTOUNIT ΒΕΚΡΗΣ

 • Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 151 & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6, 16674   ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ    Δρομολ?γηση

Η 30ετ? εμπειρ?α τη? εταιρ?α?, σε συνδυασμ? με το εκπαιδευμ?νο ανθρ?πινο δυναμικ?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου, επιτυγχ?νοντα? την πλ?ρη διασφ?λιση τη? αξιοπιστ?α? των αυτοκιν?των Peugeot και Citroen. Η εταιρ?α Autounit Βεκρ?? Γ. εδρε?ει στην Λ. Βουλιαγμ?νη? 151 κα ...

 • SERVICE

ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ

Στην εταιρε?α Περατιν?? Service θα βρει? ?λα ?σα ζητ?? σε ?να συνεργε?ο.?Η ?ριστη τεχνικ? κατ?ρτιση του προσωπικο? ε?ναι ικαν? να σε κερδ?σει για μια ζω?, προσφ?ροντα? σου ?την ποι?τητα υπηρεσι?ν που ζητ??. Με ταχ?τητα και συν?πεια σε ?λε? τι? εργασ?ε? που αναλαμβ?νουν, το ?μπειρο κ ...

 • SERVICE

Η?ILEP-CryoTech?ιδρ?θηκε το 1988 με αποκλειστικ? δραστηρι?τητα κλιματισμο? και ψ?ξη? οχημ?των. Σ?μερα, μετ? απ? 31 χρ?νια συνεχο?? λειτουργ?α? και συνεχε?? επενδ?σει? σε ανθρ?πινο δυναμικ? και εξειδικευμ?νο εξοπλισμ?, αποτελε? τη μεγαλ?τερη ολοκληρωμ?νη μον?δα για κλιματισμ? και ψ?ξ ...

 • SERVICE

TECH PAINT - ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Η εταιρ?α TECH PAINT μπορε? να επαναφ?ρει την λ?μψη του αυτοκιν?του σα?, να αποκαταστ?σει φθορ?? και διαβρ?σει? εν? αναλαμβ?νει και αναπαλαι?σει?. ?χοντα? ασ?γκριτο μερ?κι και πολ? αγ?πη για το αυτοκ?νητο, το?φανοποιε?ο – βαφε?ο Tech Paint - Λαζαρακ?πουλο? Κ?στα?, με ?δρα την?Αγ?α Παρασκευ?, ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΑΧΥΛΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΕ

Ο κ?σμο? του ελαστικο?, δεν χρει?ζεται μεγ?λο πορτοφ?λι, μα τι? κατ?λληλε? γνωριμ?ε?. Και η εταιρ?α?Ελαστικ? Παχ?λα?, ε?ναι μ?α γνωριμ?α που μπορε? να σα? βγ?λει μ?νο κερδισμ?νου?. ?λα ξεκ?νησαν το?1942??που η ?δρυση τη? ?γινε γρ?γορα γνωστ? και το πελατολ?γιο απ? τ ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

BRAKETRUCK

Το συνεργε?ο?BRAKETRUCK?δραστηριοποιε?ται στην επισκευ? βαρ?ων οχημ?των. Με την πε?ρα και την εξειδ?κευση του προσωπικο? του? ε?ναι σε θ?ση να εγγυηθο?ν για την αμεσ?τητα και την ποι?τητα τη? κ?θε του? εν?ργεια?. Η?ειδικ?τητ? του? στα φρ?να?και τι? αναρτ?σει?? ...

 • SERVICE

Στην επιχε?ρηση Νικ?λαο? Καρκο?λια?, ?χετε την δυνατ?τητα να διαμορφ?σετε το εσωτερικ? του αυτοκιν?του σα?, ?πω? εσε?? θ?λετε. Ταπετσαρ?ε? σ?μφωνα με τα δικ? σα? θ?λω, σε προσιτ?? τιμ?? και με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα. Απο το 1977 στο χ?ρο τη? ταπετσαρ?α? αυτοκιν?των και σκαφ?ν η εταιρ ...

 • ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

MEGA PARTS

Η εταιρ?α ανταλλακτικ?ν?Megaparts?ξεκ?νησε τη πορε?α τη? το 1992, ?που και αγ?ρασε το τ?τε υποκατ?στημα τη? Fiat, στο κ?ντρο τη? Αθ?να?. Η αξιοπιστ?α των προ??ντων τη?, την βο?θησε να?αποκτ?σει αστραπια?α ?να μεγ?λο πελατολ?γιο, και ?τσι το 2000 μεταφ?ρθηκε στη σημε ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

Με πολ?χρονη εμπειρ?α και ?το? ?δρυση? το 1995, στο χ?ρο επισκευ?? και βελτ?ωση? υπερσυμπιεστ? η εταιρε?α?ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY",?αποτελε? την ιδανικ? επιλογ? για να γ?νει ?λεγχο? και ρ?θμιση ακριβε?α? των μεταβλητ?ν πτερυγ?ων σε ?λε? τι??τουρμπ?νε? VTR, ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

Τα 44 χρ?νια επιτυχημ?νη? παρουσ?α? τη? εταιρε?α? Κλ?νη? στον χ?ρο των ελαστικ?ν και των ζαντ?ν, ε?ναι μον?δρομο? για μια επιτυχημ?νη αγορ?. Απ? το 1976 και ?πειτα, η εταιρ?α Κλ?νη? ε?ναι δ?πλα σα? για την αντικατ?σταση των ελαστικ?ν, των ζαντ?ν αλλ? και των αναρτ?σεων σα?. Η τ ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

? . Το συνεργε?ο?Πετρουλ?κη? Στα?ρο??ε?ναι στην ευχ?ριστη θ?ση να σα? προσκαλε? να το εμπιστευθε?τε, ?πω? χιλι?δε? πολ?τε? ?καναν και δεν μετ?νιωσαν ποτ?. Πολυετ? παρουσ?α στον χ?ρο και το ευχαριστημ?νο πελατολ?γιο Με γν?μονα την καλ?τερη εξυπηρ?τηση του πελ?τη,? το ?ριστα εξειδ ...

 • SERVICE

AUTO SERVICE Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Το συνεργε?ο Auto Service Παπ?ζογλου ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με πολυετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του, το οπο?ο μεταφ?ρθηκε πλ?ον σε ?να?ΝΕΟ υπερσ?γχρονο κατ?στηµα στη Λ. Λαυρ?ου 31! ?Το συνεργε?ο και ηλεκτρολογε?ο του κου. Παπ?ζογλου ?χει? ...

 • SERVICE

ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το προσωπικ? που απασχολε?ται στην επιχε?ρηση ε?ναι πλ?ρη? καταρτισμ?νο στο τρ?πο τη? εργασ?α? επ?νω στο αυτοκ?νητο τεκμηρι?νοντα? την εμπειρ?α μα? και τι? τεχνολογικ?? γν?σει? με τη συνεχ? εκπα?δευση στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?. Μελλοντικ?? μα? στ?χο? ε?να να δημιουργ?σουμε ?να μεγαλ?τερο σ?γχρονο συγκρ? ...

 • SERVICE

Ψ?χνετε το καλ?τερο ανταλλακτικ?; Γν?σιο ? aftermarket; Χρει?ζεστε σουμβουλ?? για την καλ?τερη επιλογ? λιπαντικο?; ?λα ε?ναι στην Καζαντζ?δη? Κ. Parts πιο ε?κολα και σ?γουρα απ? ποτ?. Η συνεργασ?α με τι? μεγαλ?τερε? εταιρ?ε? παγκοσμ?ω?, και η συνεχ?? εκπα?δευση του προσωπικο? τη??Καζα ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

JAPANESE SPECIALIST

Η επιχε?ρηση?ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ?JAPANESE?Specialist?ειδικε?εται στο σ?ρβι? ιαπωνικ?ν και κορε?τικων μοντ?λων ?χοντα? το πιο σ?γχρονο εξοπλισμ? συνεργε?ου. Η?εμπειρ?α στην ιαπωνικ? τεχνολογ?α?σα? εγγυ?ται την επισκευ? του οχ?μ ...

 • SERVICE

CABILIS PERFORMANCE

Η Cabilis Performance εξυπηρετε? π?νω απ? δ?ο δεκαετ?ε??του? πελ?τε? που την εμπιστε?ονται σε θ?ματα αυτοκιν?του. Στι? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α? ?χουν δημιουργηθε? τμ?ματα: service, ανταλλακτικ?ν, φανοποιε?α?-βαφ?? και επιδι?ρθωση κεραμικ?? επ?στρωση? χρ?ματο?. ...

 • SERVICE

Με 40 χρ?νια εμπειρ?α? στην επισκευ? και βαφ? του αυτοκ?νητου σα?, η εταιρ?α Μπενετ?το? ?χει τη λ?ση σε κ?θε σα? πρ?βλημα προσφ?ροντα? σωστ?? και αξι?πιστε? υπηρεσ?ε?. Απ? το 1980 μ?χρι και σ?μερα, η εταιρ?α Μπενετατο? βρ?σκεται με τον καλ?τερο τρ?πο κοντ? στι? αν?γκε? του πελ?τη, γι? αυτ? διαθ?τει ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

Το ηλεκτρολογε?ο - συνεργε?ο αυτοκιν?των?Car Service?του κου?Κονιδ?ρη?που βρ?σκεται?στην περιοχ? του Ζωγρ?φου, παρ?χει?εδ? και 28 χρ?νια??ριστε? υπηρεσ?ε? ηλεκτρολογικ?? τεχνικ?? υποστ?ριξη?. Χ?ρη στη γν?ση και την εμπειρ?α που διαθ?τει το προσωπικ? ...

 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Η εταιρε?α Ταπετσαρ?ε? Αυτοκιν?των Βασ?λογλου με ?δρα τα Σεπ?λια, ασχολε?ται απ? το 1983?με μερ?κι και εξ?λιξη με την?επισκευ? και διαμ?ρφωση του σαλονιο? για κ?θε τ?πο αυτοκιν?του.?Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? εταιρε?α? Βασ?λογλου στο χ?ρο τη? δερμ?τινη? επ?νδυση? αποτε ...

 • ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

H επιχε?ρηση φανοποιε?α? Hanis Auto Quality σε απαλλ?σσει απ? το ?γχο? τη? επισκευ?? αφο? αναλαμβ?νει να αποκαταστ?σει κ?θε ζημι? στο αυτοκ?νητο σου, επαναφ?ροντα? το σε κατ?σταση πραγματικ? καινο?ργιου. Η Hanis Auto Quality?προσφ?ρει ?να ολοκληρωμ?νο πακ?το υπηρεσ ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

CARBON OFF ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ

Αν νι?θετε το αυτοκ?νητο σα? κ?πω? πεσμ?νο σε απ?δοση, να καπν?ζει ? να κα?ει περισσ?τερο απ? ?τι συν?θω?, η CarbonOff Θεργι?κη? θα το επαναφ?ρει σε κατ?σταση καινο?ργιου σε λιγ?τερο απ? 40 λεπτ?. ? Οι κινητ?ρε? συσσωρε?ουν κατ?λοιπα ?νθρακα κυρ?ω? λ?γω των συστημ?των που ?χουν σ ...

 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Το συνεργε?ο αυτοκιν?των SRT Service βρ?σκεται στη Γλυφ?δα και ε?ναι ?τοιμο να ικανοποι?σει την κ?θε σα? αν?γκη για το αυτοκ?νητο σα?. Η?SRT Service?ε?ναι η δυναμικ? εξ?λιξη τη??skouras Team Service,?η οπο?α?απ? το 1987, εξειδικε?εται στην παροχ? υπηρεσι?ν με αντικ ...

 • SERVICE

MOVIMENTO DIESEL

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

MOVIMENTO DIESEL

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

OSCAR Τ.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ

Στην εταιρε?α Oscar Καλαντζ???η?πε?ρα, η ειλικρ?νεια, ο επαγγελματισμ??, η ?ρτια τεχνολογικ? κατ?ρτιση, η ποι?τητα, η εργασιακ? συν?πεια, η εξειδ?κευση και η συνεχ?? επιμ?ρφωση στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?,?αποτελο?ν βασικ? εχ?γγυα για?εγγυημ?νε? και ποιοτικ?? εργασ?α? στο αυτοκ?νη ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

Η εταιρε?α ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES?αποτελε? μ?α εκ των κορυφα?ων εταιρει?ν εισαγωγ?ων ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των Mercedes - Benz στην Ελλ?δα. Η εταιρε?α δραστηριοποιε?ται σε ?λη την Ελλ?δα και ευρ?τερα στο χ?ρο τη? Κ?πρου, τη? Μ?ση? Ανατολ?? και τ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Η εταιρε?α?Partopolis - Νικολακ?πουλο?? προσφ?ρει μια μεγ?λη γκ?μα καινο?ριων ανταλλακτικ?ν για ?λα τα αυτοκ?νητα. Επιπλ?ον, διαθ?τει προ??ντα που αφορο?ν τη φροντ?δα του αυτοκιν?του σα? καλ?πτοντα? και του? πιο απαιτητικο?? πελ?τε?, π?ντα με σεβασμ? και παρ?χοντα? 1 χρ?νο ε ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Στο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο Sotiropoulos service για Ford - Volvo στου? Αγ?ου? Αναργ?ρου?, θα βρει? υπευθυν?τητα, αξιοπιστ?α και φιλικ?? τιμ??, ?λα μαζ? σε ?να πακ?το. Ο περιοδικ?? ?λεγχο? του αυτοκιν?του σου, αλλ? και η τακτικ? και ?γκαιρη συντ?ρηση του, αυξ?νουν την δι?ρκεια τη? ποιοτικ?? ζω? ...

 • SERVICE

AUTO - MASTRANTONIS POWER

H εταιρε?α?Auto Mastrantonis Power δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο των αξεσου?ρ αυτοκιν?του και με την πολυετ? τη? πε?ρα ?χει καταφ?ρει να παρ?χει ?ψογη ποι?τητα,?με τι? καλ?τερε? τιμ?? στο χ?ρο των ειδ?ν αυτοκιν?των. Τα προ??ντα απ? Ελλ?δα και εξωτερικ?,?καλ?πτουν ?λε? τι? αν?γκ ...

 • ACCESSORIES

Εμπειρ?α, ποικιλ?α και προ??ντα εγγ?ηση?, ε?ναι το τρ?πτυχο π?νω στο οπο?ο ?χει χτιστε? η επιχε?ρηση Σταμο?λη?. Εδ? θα βρε?τε ?,τι ψ?χνετε για το αγαπημ?νο σα? Opel. Πρωταρχικ?? στ?χο? τη??Σταμο?λη??ε?ναι η?παροχ??αξι?πιστων?και?εγγυημ?νων?προ??ντων και υπηρεσι?ν ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Η επιχε?ρηση Autocare στην περιοχ? του Κορυδαλλο?, ασχολε?ται εδ? και 25 χρ?νια με την εμπορ?α ελαστικ?ν, ζαντ?ν, αναρτ?σεων καθ?? και αξεσου?ρ αυτοκιν?των. ? Η μεγ?λη τεχνογνωσ?α και εμπειρ?α, ε?ναι αυτ?? που σε κ?νουν να ακολουθε?? πιστ? τι? ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

AUTODYNAMIC ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ O.E

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

DENT CAR HAIL

Η εταιρε?α DENT?CAR?HAIL με ?δρα στη λεωφ?ρο Συγγρο? 238 Καλλιθ?α, ?χει απ?λυτη εξειδ?κευση στην επισκευ? ζημι?ν του αυτοκιν?του που προκαλε? μια χαλαζ?πτωση ? μεγαλ?τερου μεγ?θου? λακκο?βε? (παρκ?ρισμα) με τη μ?θοδο PDR. Η DENT?CAR?HAIL ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΑΦΟΙ ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΟΕ

Η εταιρε?α Αφο? Αρμεν?κη ΟΕ με ?δρα τον Πειραι?, ε?ναι στελεχωμ?νη απ? προσωπικ? με βαθι? γν?ση? και εμπειρ?α 30 ετ?ν στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του, βρ?σκεται κοντ? σα? για να ικανοποι?σει κ?θε αν?γκη του αυτοκιν?του σα?. Πυρ?να? τη? φιλ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΛΩΝΗΣ

Ο υπερσ?γχρονο? εξοπλισμ??, οι αστε?ρευτε? τεχνικ?? γν?σει? αλλ? και η τερ?στια πε?ρα 55 ετ?ν τη? εταιρε?α? Express αποτελο?ν τα καλ?τερα εχ?γγυα για ξενοι?σει? μια και καλ? απ? το ?γχο? επιλογ?? σωστο? συνεργε?ου συντ?ρηση?. Η επιχε?ρηση Express ασχολε?ται για περισσ?τερο απ? ...

 • SERVICE

AUTO ACTION

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Στο συνεργε?ο Ak Lygizos Service στην περιοχ? τη? Μεταμ?ρφωση?, θα βρε?τε ?τι χρει?ζεστε για μια ολοκληρωμ?νη συντ?ρηση και επισκευ? του αυτοκιν?του σα?. Το?συνεργε?ο Ak Lygizos Service ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για??λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των με εξειδ ...

 • SERVICE

GALATALIS SERVICE

H εταιρε?α GALATALIS CAR SERVICE δραστηριοποιε?ται για περισσ?τερα απ? 33 χρ?νια στο χ?ρο τη? επισκευ?? και συντ?ρηση? αυτοκιν?των, καλ?πτοντα? ?λε? τι? μ?ρκε? και σχεδ?ν ?λε? τι? υπηρεσ?ε? γ?ρω απ? μηχανικ?, ηλεκτρολογικ? και προβλ?ματα φανοποιε?α?. Το συνεργε?ο ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

EFT GREECE

Η εταιρε?α?EFT Greece δραστηριοποιε?ται?30 χρ?νια?στον χ?ρο των βελτιωτικ?ν καυσ?μων, για την ακρ?βεια fuel conditioner, με πολλ?? συνεργασ?ε? στον κλ?δο τη? ναυτιλ?α?, μεταφορ??, παραγωγ?? εν?ργεια?, βαρ?ω? τ?που μηχαν?ματα, διυλιστηρ?ων, καυστ?ρων αλλ? και ιδιωτικ?? και δημοσ?α? χ ...

 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

CARS 4 ALL

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Η επιχε?ρηση ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE αποτελε? μον?δρομο στην επιλογ? των ιδιοκτητ?ν Mini που ψ?χνουν ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? και εγγυημ?νο αποτ?λεσμα. Η επιχε?ρηση ΜΠΕΤΣΗΣ SERVICE στην περιοχ? τη? Δ?φνη?,?αναλαμβ?νει τον ?λεγχο, τον service, την επισκευ? και?εξειδικευμ?νε? εργασ?ε? στα ...

 • SERVICE

PARASKEVOPOULOS TEAM - ΠΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ

Η εταιρε?α?Paraskevopoulos?Team??χει ω? μοναδικ? στ?χο και ?απ?λυτο ζητο?μενο την ασφ?λεια σα?. Με?πολυετ? συνεχ? παρουσ?α στο χ?ρο?των ελαστικ?ν και ζαντ?ν?και με ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για, η εταιρε?α?Paraskevopoulo ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η εταιρε?α?Ευθυμι?πουλο? Ευθ?μιο? & ΣΙΑ Ε.Ε. ιδρ?θηκε το 1977 απ? τον Αναστ?σιο Ευθυμι?πουλο?και απ? τ?τε μ?χρι και σ?μερα διαγρ?φει μια συνεχ?? αναπτυσσ?μενη πορε?α και επιτυχημ?νη παρουσ?α στο χ?ρο του ελαστικο? και των αναρτ?σεων. ? Η πολυετ?? εμπειρ?α, η οργ?νωση, η μ?θοδο? ερ ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

TOLIS BODYWORKS - KΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η εταιρε?α Tolis Bodyworks ε?ναι μια οικογενειακ? επιχε?ρηση?που ασχολε?ται με εργασ?ε? ?φανοποιε?α?, βαφ??, συντ?ρηση? και επισκευ??.?Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι ?ρτια εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α?, ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρουν στο αυτοκ?νητο σα? ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ALLCAR - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 237, 13675   ΜΕΝΙΔΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    Δρομολ?γηση

Η εταιρε?α AllCar.gr ειδικε?εται στην εμπορ?α ανταλλακτικ?ν λιπαντικ?ν και αξεσου?ρ για περισσ?τερα απ? 30 χρ?νια και ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψει οποιαδ?ποτε απα?τηση και αν ?χετε. H?AllCar.gr?δημιουργ?θηκε το 2011 με μεγ?λη εμπειρ?α και τεχνογνωσ?α στον χ?ρο των αξεσου?ρ, λιπαν ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

MULTICAR P.C.

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

BULLOCK - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δ?σε μια για π?ντα λ?ση στο ?γχο? του φαινομ?νου τη? κλοπ??, με προ??ντα την κορυφα?α? εταιρε?α? αντικλεπτικ?ν συσκευ?ν Bullock. Η BULLOCK ε?ναι η κορυφα?α εταιρε?α μηχανικ?ν αντικλεπτικ?ν συσκευ?ν αυτοκιν?των, αναγνωρισμ?νη για ασφ?λεια και αξιοπιστ?α, που ε ...

 • ACCESSORIES

Θ & Α ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΕ

Η εταιρε?α Θ. & Α. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΕ εδρε?ει στον Αγ. Στ?φανο Αττικ?? και δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των απ? το 1989 με πλ?ρη γκ?μα ανταλλακτικ?ν για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των.?Συνεργ?ζεται με τα μεγαλ?τερα ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΕ

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΧΑ?ΤΑΣ

Η εταιρ?α ΧΑ?ΤΑΣ με πε?ρα 60 ετ?ν στι? κατασκευ?? και επισκευ?? συμπλεκτ?ν, παρ?χει μια πλ?ρη γκ?μα ανταλλακτικ?ν για αυτοκ?νητα και φορτηγ? ικαν? να καλ?ψει κ?θε σα? αν?γκη. Η εταιρ?α ΧΑ?ΤΑΣ ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? με πορε?α 60 ετ?ν. ?χει καταφ?ρει να κτ?σει σημαντικ? ?νομ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Η εταιρε?α Γε?ργιο? Τζαβ?ρα? LTD ιδρ?θηκε το 1991 και βρ?σκεται στον χ?ρο των ηλεκτρικ?ν και ηλεκτρονικ?ν ανταλλακτικ?ν του αυτοκιν?του περισσ?τερο απ? 25 ?τη. Η εταιρε?α δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του συνεργε?ου του λιανικο? εμπορ?ου αλλ? και στον χ?ρο του χονδρικ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

LOMIOS TUNING

? Το συνεργε?ο Lomios Tuning, με την τερ?στια εμπειρ?α του στη συντ?ρηση αυτοκιν?του αλλ? και την εξειδ?κευση στα μοντ?λα που αν?κουν στο VAG Group, δεσμε?εται πω? θα δ?σει λ?ση στο πρ?βλημα σα?.? Η επιχε?ρηση του Κλε?νθη Λ?μιου βρ?σκεται στα Γλυκ? Νερ??αναλαμβ?νει εργασ?ε? συντ?ρηση? και ...

 • SERVICE

ZCARS

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

DKCARS

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Η επιχε?ρηση ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Ο.Ε. δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του service και τη? εμπορ?α? αυτοκιν?των Ford απ? το 1990 με μεγ?λη επιτυχ?α. Παρ? τον μεγ?λο ανταγωνισμ?, κατ?φερε ?χι μ?νο να επιβι?σει αλλ? να χτ?σει και μ?α αδιαμφισβ?τητ ...

 • SERVICE

LIZARD GRIP ΑΦΟΙ ΛΙΖΑΡΔΟΥ

Με περισσ?τερα απ??20 χρ?νια εμπειρ?α?στο χ?ρο του αυτοκιν?του και τη? μοτοσικλ?τα?, η εταιρ?α Lizard Grip την τελευτα?α δεκαετ?α σε πλ?ρω? εξοπλισμ?νο κατ?στημα εξυπηρετε? ?ρτια στο κομμ?τι των ελαστικ?ν, δηλ. ?συντ?ρηση , επισκευ?, π?ληση ελαστικ?ν / ζαντ?ν. Η αγ?πη και το π?θο? ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Περισσ?τεροι απ? 300 κορυφα?οι κατασκευαστ?? δε?χνουν τον δρ?μο. Ακολο?θησε τον και εσ?! Τα λιπαντικ? LUKOIL εξασφαλ?ζουν την μακροζω?α του κινητ?ρα και την ε?ρυθμη λειτουργ?α ?λων των μηχανικ?ν μερ?ν.? Η εταιρ?α?Τριανταφ?λλου με την επωνυμ?α Alesso?και ?δρα την Καλλιθ?α, ε ...

 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ AEBE

Η εταιρε?α ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ? απ? το?1974??χει?συνδ?σει το ?νοµ? τη? µε τη?Mercedes-Benz και την εισαγωγ? ελαφρ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των απο την Γερμαν?α. Το 2004 δηµιουργ?σαµε µια κ?θετη?µον?δα αυτοκιν?των σε υπερσ?γχρονε? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? (2000 τ.µ. ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Η εταιρ?α Γεωργακ?πουλο? & Σια Ο.Ε ειδικε?εται στην συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των Peugeot- Citroën. Προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε?? service και ανταλλακτικ?ν, εν? διαθ?τει φανοποιε?ο για επιδι?ρθωση και αποκατ?σταση ζημι?ν. Στην πολυετ? πορε?α τη ...

 • SERVICE

KORENTA SERVICE

Στο εξειδικευμ?νο συγκρ?τημα Korenta Service το αγαπημ?νο σου Renault θα ?χει την φροντ?δα που του αξ?ζει, απ? ?να απλ? service συντ?ρηση? μ?χρι ολοκληρωμ?να πακ?τα βελτ?ωση? που θα απογει?σουν τι? δυνατ?τητ?? του. Αν ψ?χνει? για συνεργε?ο που να πα?ζει τα αυτοκ?νητα Renault στα δ?χτυλ ...

 • SERVICE

SALOUFAS MOTORSPORT

Το υπερσ?γχρονο συνεργε?ο τη? SALOUFAS MOTORSPORT προσφ?ρει ?ριστε? υπηρεσ?ε? επισκευ?ν και συντ?ρηση? για το αυτοκ?νητ? σα?, που καλ?πτουν κ?θε αν?γκη, απ? ?ναν πλ?ρη και υπε?θυνο τεχνικ? ?λεγχο μ?χρι την πιο δ?σκολη αποκατ?σταση μια? βλ?βη?. Το ?ριστα καταρτισμ?νο ...

 • SERVICE

STAMATOPOULOS BATERY

Αν ψ?χνει? για μπαταρ?α, εδ? θα βρει? σ?γουρα τη λ?ση! Η εταιρε?α Σταματ?πουλο? πρωταγωνιστε? εδ? και 40 χρ?νια στο χ?ρο τη? μπαταρ?α?, διατηρ?ντα? υψηλ?? προδιαγραφ?? αλλ? παρ?λληλα τι? πιο χαμηλ?? τιμ??. Με?νατε απ? μπαταρ?α; Η εταιρε?α Σταματ?πουλο? Μπαταρ?ε? ?χει π?ντα την λ?ση! ...

 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

STAMATOPOULOS BATERY

Αν ψ?χνει? για μπαταρ?α, εδ? θα βρει? σ?γουρα τη λ?ση! Η εταιρε?α Σταματ?πουλο? πρωταγωνιστε? εδ? και 40 χρ?νια στο χ?ρο τη? μπαταρ?α?, διατηρ?ντα? υψηλ?? προδιαγραφ?? αλλ? παρ?λληλα τι? πιο χαμηλ?? τιμ??. Με?νατε απ? μπαταρ?α; Η εταιρε?α Σταματ?πουλο? Μπαταρ?ε? ?χει π?ντα την λ?ση! ...

 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Η εταιρε?α ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ε?ναι η δε?τερη γενι? μια? πολ?χρονη? οικογενειακ?? επιχε?ρηση? με μεγ?λη γν?ση και εμπειρ?α 40 ετ?ν στο χ?ρο του αυτοκιν?του. Παρ?χει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? φανοποι?α?, βαφ?? και αποκατ?σταση? ζημι?ν με στ?χο την επαναφορ? ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

LEMIX AUTOMOTIVE PARTS - ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ

Η εταιρ?α Lemix Automotive Parts εισ?γει και εμπορε?εται ανταλλακτικ? για αγγλικ? αυτοκ?νητα απ? το 1967 ?ω? και σ?μερα!??χει χτ?σει σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, αφο? δ?νει ?μεγ?λη?σημασ?α στην?ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν?στοχε?οντα? στο καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

STAMATOPOULOS BATERY

Αν ψ?χνει? για μπαταρ?α, εδ? θα βρει? σ?γουρα τη λ?ση! Η εταιρε?α Σταματ?πουλο? πρωταγωνιστε? εδ? και 40 χρ?νια στο χ?ρο τη? μπαταρ?α?, διατηρ?ντα? υψηλ?? προδιαγραφ?? αλλ? παρ?λληλα τι? πιο χαμηλ?? τιμ??. Με?νατε απ? μπαταρ?α; Η εταιρε?α Σταματ?πουλο? Μπαταρ?ε? ?χει π?ντα την λ?ση! ...

 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

AUTOAVANTAGE

Η εταιρε?α Autoavantage? κατ?χει περισσ?τερα απ? 30 ?τη εμπειρ?α? στον κλ?δο των αυτοκιν?των και προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? και service?για ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των τη? αγορ??. Π?ντα δ?πλα στου? πελ?τε? τη? σε οποιαδ?ποτε δραστηρι?τητα και αν ?χει αναπτ?ξει γ? ...

 • SERVICE

STREET WARE

Η επιχε?ρηση STREET WARE ?χει ?τι αξεσου?ρ χρει?ζεσαι για να αναβαθμ?σει? το αυτοκ?νητο σου, τ?σο αισθητικ?, ?σο και μηχανικ? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??. Θ?λει? να ?χει? ?να αυτοκ?νητο που θα ξεχωρ?ζει και στο π?ρασμα του να γυρ?ζουν κεφ?λια; Ψ?χνει? αξεσου?ρ βελτ?ωση? σ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Notorious Leather

Επισκευ?, ανακατασκευ?, ? διαμ?ρφωση ?τι και αν θελ?σει? να κ?νει? στο σαλ?νι του αυτοκιν?του σου, η Notorious Leather ε?ναι σε θ?ση να ανταποκριθε? ακ?μα και στα πιο απαιτητικ? γο?στα.?Η Notorious Leather ασχολε?ται με το χ?ρο του αυτοκιν?του απ? το 1997 και με γν?μονα την ποι?τητα ...

 • ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

CrystalShine

Η εταιρε?α CrystalShine ιδρ?θηκε το Δεκ?μβριο του 2008 με σκοπ? να παρ?χει την καλ?τερη περιπο?ηση του αυτοκιν?του. Για το σκοπ? αυτ? δημιο?ργησε ?να μεγ?λο χ?ρο 220 τετραγωνικ?ν μ?τρων, κατ?λληλα διαμορφωμ?νο και εξοπλισμ?νο να ικανοποι?σει οποιαδ? ...

 • ACCESSORIES

Το γενικ? συνεργε?ο Hydrocleaning Engine Technology αναλαμβ?νει τον καθαρισμ? κινητ?ρα με υδρογ?νο, εν? παρ?λληλα προσφ?ρει εργασ?ε? συντ?ρηση? και επισκευ?? για ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των, καθ?? και τοποθ?τηση ελαστικ?ν και ζαντ?ν. Αφ?στε το αυτοκ?νητο σα? στη φροντ?δα των ειδικ?ν και ...

 • SERVICE

ΠΕΑΚ DIESEL CENTER

Εδ? και 56 χρ?νια ο πρωταγωνιστ?? στα diesel ?χει ?νομα: ΠΕΑΚ DIESEL CENTER. Στο Αιγ?λεω θα βρε?τε τα π?ντα γ?ρω απ? την επισκευ? αντλι?ν πετρελα?ου, μπεκ και τουρμπιν?ν με εγγ?ηση αποτελ?σματο?. Οι τερ?στιε? εγκαταστ?σει? τη? ΠΕΑΚ DIESEL CENTER στο Αιγ?λεω, αποτελο?ν την Μ?κκα ?λω ...

 • SERVICE

ΑUTO PAINT SHOP

Η εταιρε?α Αuto Paint Shop??με ?δρα στην περιοχ? Αχαρν???αναλαμβ?νει με συν?πεια την επιδι?ρθωση των ζημι?ν του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? την ?κταση του?. Στ?χο? του εξειδικευμ?νου και πρ?θυμου προσωπικο? ε?ναι να προσφ?ρει??μεσα τι? πιο συμφ?ρουσε? λ?σει?, καθ?? και?υπ ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Η εταιρε?α ΠΟΠΟΒΙΤΣ δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των και τοποθ?τηση? συστημ?των υγραεριοκ?νηση? και φυσικο? αεριο? για περισσ?τερα απ? 35 ?τη. Για να ε?σαι σ?γουρο? για το αποτ?λεσμα, πρ?πει να επιλ?ξει? τον σωστ? επαγγελματ?α. Το συνεργε?ο ΠΟΠΟΒΙΤΣ θα δ?σει τη λ?ση ...

 • LPG - CNG

SIANIS ASG A.E.

Η επιχε?ρηση SIANIS ASG A.E. ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με 20ετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του, το οπο?ο βρ?σκεται σε ?να υπερσ?γχρονο κατ?στημα στο Περιστ?ρι. Η περιοδικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του, ε?ναι φιλοσοφ?α ζω?? και ?χι αν?γκη. Ο περιοδικ?? ?λεγχο? του α ...

 • SERVICE

AUTO D.H

H εταιρε?α AUTO D.H. δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του αυτοκ?νητου με βασικ? αντικε?μενο τη? την πρ?σφορα ολοκληρωμ?νων υπηρεσι?ν φανοποιε?α? και βαφ??, αλλ? και των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των. Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι υπερ-σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α?, ε?ναι σε θ? ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

AUTO MOTO REPAIR

Η εταιρε?α Auto Moto Repair βρ?σκεται στο χ?ρο των μικροεπισκευ?ν αυτοκιν?του απ? τα τ?λη του 2005. Αναλαμβ?νει να διορθ?σει δι?φορα μικροχτυπ?ματα και γρατσουνι?? στο αυτοκ?νητ? σα?, δ?νοντα? εγγ?ηση 3 χρ?νων, εν? το κ?στο? ε?ναι ?ω? και 50% μικρ?τερο απ? μ?α κλασικ? επισκε ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

EGGLEZOPOULOS

Η εταιρε?α Εγγλεζ?πουλο? Ελαστικ? ιδρ?θηκε απ? τον Νικ?λαο Εγγλεζ?πουλο το 1967 με κ?ριο αντικε?μενο την εμπορ?α και το service ελαστικ?ν. Το 1995 αν?λαβαν την εταιρε?α οι δ?ο γιοι του ιδρυτ?, Μαν?λη? και Παναγι?τη?, οι οπο?οι συν?χισαν την πορε?α την οπο?α χ?ραξε ο πατ?ρα? του?. Δι ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Η επιχε?ρηση Καπλαντζ?? λειτουργε? απ? το 1996 στη Λεωφ. Χασι?? 189 στο ?λιον και διαθ?τει εμπειρ?α και ?ρτιε? τεχνικ?? γν?σει? στην?συντ?ρηση και επισκευ? αυτοκιν?των Hyundai-Kia.?Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?, φροντ?ζουν π?ντα για την ικανοπο?ηση και το ...

 • SERVICE

ΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η επιχε?ρηση ΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ αποτελε?ται απ? μια ολοκληρωμ?νη και σ?γχρονη κ?θετη μον?δα η οπο?α περιλαμβ?νει ?κθεση - Service - Ανταλλακτικ? - Φανοποι?α και μπορε? να προσφ?ρει στο MERCEDES ? το SMART σα? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?. ? Το?Mercedes?? το Smart σα? θ?λει συντ ...

 • SERVICE

Η εταιρε?α Παπαδ?πουλο? Γε?ργιο? με ?δρα την Ν. Ιων?α?αναλαμβ?νει με συν?πεια την επιδι?ρθωση των ζημι?ν του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? την ?κταση του?. Στ?χο? του εξειδικευμ?νου και πρ?θυμου προσωπικο? ε?ναι να προσφ?ρει ?μεσα τι? πιο συμφ?ρουσε? λ?σει?, καθ?? και?υπηρεσ?ε? υψη ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

SOFRONAS-MAKROSTERGIOS Service Ε.Π.Ε

Η εταιρε?α SOFRONAS-MAKROSTERGIOS?Service Ε.Π.Ε βρ?σκεται στην π?λη τη? Αθ?να? και συγκεκριμ?να στην περιοχ? του Παλαιο? Φαλ?ρου, επ? τη? οδο? Αμφιθ?α? 76 & Ανδρομ?χη? και απ? τον Ιανου?ριο του 2013 παρ?χει υπηρεσ?ε? συνεργε?ου, φανοποιε?ου, π?ληση? ανταλλακτικ?ν-αξεσου?ρ, ε ...

 • SERVICE

ΤΣΟΥΠΡΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η εταιρε?α ΤΣΟΥΠΡΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο των ελαστικ?ν εδ? και 45 χρ?νια προσφ?ροντα? ελαστικ? και ζ?ντε? ?λων των κορυφα?ων εταιρει?ν . Η εμπειρ?α ?λων αυτ?ν των ετ?ν δ?νει στην εταιρε?α τη δυνατ?τητα να προσφ?ρει στου? πελ?τε? τη? υπηρεσ?ε? και προ??ν ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

ΚΙΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

 • Λεωφ?ρο? Θηβ?ν 2, Βιομηχανικ? και Σιδηροδρομικ? Π?ρκο , 185 43   ΠΕΙΡΑΙΑΣ    Δρομολ?γηση

Η επιχε?ρηση?του Κιζ?δη Ηλ?α εδ? και χρ?νια πρωταγωνιστε? στη περιοχ? του Πειραι?, ω? ?να απ? τα καλ?τερα και πιο ?μπειρα Φανοποιε?α - Βαφε?α στην αγορ?. Με την εμπειρ?α να περν? απ? γενι? σε γενι?, ποτ? μ?α επ?σκεψη για επιδιορθ?σει? δεν ?ταν τ?σο αν?δυνη. ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

AUTO PAPADAKIS

Η εταιρε?α αυτοκιν?των?Auto Papadakis?δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του?αυτοκιν?του?π?νω απ? μια δεκαετ?α?και σαν στ?χο τη? ?χει π?ντα την ?ψογη εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη?. Εκε? κ?θε αγοραστ?? μπορε? να επιλ?ξει μ?σα απ? μια μεγ?λη γκ?μα?αυτοκιν?των, εκε?νο το οπο?ο θα ανταποκρ?νεται ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

STERGIOS GROUP

Η εταιρε?α STERGIOS GROUP για περισσ?τερα απ? 30 ?τη ασχολε?ται με την επισκευ?, βαφ? ζαντ?ν CNC διαμαντ?ρισμα αλλ? και με τη μετατροπ? των χαρακτηριστικ?ν τη? ??πω? φ?ρδεμα, στ?νεμα, αλλαγ? καρ?κ.λπ.. ?χοντα? ω? στ?χο και μ?νο την ικανοπο?ηση των πελατ?ν τη?, η εταιρε?α ...

 • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΑΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Το συνεργε?ο Δ?μου Δημ?τρη? στην Καλλιθ?α ε?ναι πλ?ρω? εξοπλισμ?νο με διαγνωστικ? μηχαν?ματα και εργαλε?α τελευτα?α? τεχνολογ?α? και προσφ?ρει υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?, με πολ? χαμηλ?? τιμ??. Αφ?στε το αυτοκ?νητο σα? στη φροντ?δα των ειδικ?ν και εμπιστευθε?τε του? ειδικο?? του συ ...

 • SERVICE

Peris Auto Mechanic

Η επιχε?ρηση?Peris Auto Mechanic δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των, εμπορ?ου ανταλλακτικ?ν και τοποθ?τηση? αυτ?ν. Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?,?φροντ?ζουν π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη, με την καλ?τερ ...

 • SERVICE

BMSouth

Τα ξεχωριστ? αυτοκ?νητα απαιτο?ν εξειδικευμ?νη φροντ?δα απ? ?μπειρα χ?ρια. Στην BMSouth θα δ?σουν λ?ση σε κ?θε πρ?βλημα που μπορε? να προκ?ψει στο αγαπημ?νο σα? BMW και MINI. Για να?ε?στε και εσε?? απ?λυτα σ?γουροι και ασφαλε??, αλλ? και να?μπορε?τε να χαρε?τε το 100% αυτ?ν που ?χει να προσ ...

 • SERVICE

Μπατσο?λη? Mercedes & Smart Service

Η πολυετ?? πορε?α και εμπειρ?α στο χ?ρο του service των αυτοκιν?των αποτελο?ν τα σημαντικ?τερα εχ?γγυα για του? ιδιοκτ?τε? Mercedes & Smart?, ?στε να εμπιστευτο?ν την συντ?ρηση του αυτοκιν?του του? στο συνεργε?ο Μπατσο?λη? Mercedes & Smart?Service.?Χ?ρη στη γν?ση κα ...

 • SERVICE

ARCHONTAKIS CAR PAINT

H εταιρε?α Archontakis Car Paint δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του αυτοκ?νητου με βασικ? αντικε?μενο τη? την πρ?σφορα ολοκληρωμ?νων υπηρεσι?ν φανοποιε?α? και βαφ??. Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι υπερ-σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α? Archontakis Car Paint στο ?λιον, ε?ναι σ ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

Diamantopoulos Service

Η εταιρε?α Diamantopoulos Service αποτελε? ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των, το οπο?ο παρ?χει μια ευρε?α γκ?μα προ??ντων και υπηρεσι?ν για το service του αυτοκιν?του. Διαθ?τει ?ναν υπερσ?γχρονο χ?ρο στην περιοχ? τη? Αθ?να? και πιο συγκεκριμ?να στο Πικ?ρμι. ...

 • SERVICE

Η ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ε?ναι ?να κατ?στημα που ειδικε?εται στον τομ?α των μπαταρι?ν απ? το 1970! Με συνεχ? αναν?ωση και βελτ?ωση τη? ποι?τητα? των προ??ντων π?ντα με γν?μονα τι? εξελ?ξει? τη? αυτοκ?νηση? που πλ?ον τα σ?γχρονα αυτοκ?νητα ?χουν μεγ?λε? απαιτ?σει? εν?ργ ...

 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

AUTO SERVICE NIKAS

Η εταιρε?α Autoservice Ν?κα? Σπ?ρο? βρ?σκεται στην περιοχ? Αχαρν???και ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση?. Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται?με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?,?με ποιοτικ? πιστοποιημ?να ?ανταλλακτικ? και απ ...

 • SERVICE

 • SERVICE

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Α.Ε.Ε.Β.Α.

Η?εταιρε?α?IntAutoParts Velissaris?συστ?θηκε το 1995, ?στερα απ? τη συγχ?νευση μ?α? ομ?ρρυθμη? εταιρε?α? και μ?α? ατομικ?? επιχε?ρηση?, που δρο?σαν δυναμικ? στο χ?ρο του αυτοκιν?του απ? το 1978. ?δρα τη? ε?ναι το ?στρο? Κυνουρ?α? (Νομ?? Αρκαδ?α?).?Βασικ? αντ ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

CAR GROUP KALOGRITSAS

Η εταιρε?α Car Group Καλογρ?τσα? βρ?σκεται εδ? και μια δεκαετ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του?και δραστηριοποιε?ται στην αναβ?θμιση και συντ?ρηση ?λων των τ?πων οχημ?των. Αρχικ? η κ?ρια δραστηρι?τητα τη? ?ταν η εισαγωγ? και η εγκατ?σταση?συστημ?των υγραεριοκ?νηση?. Μετ? απ? την διαρκ? ...

 • LPG - CNG

Η εταιρε?α TITOULIS SERVICE κατ?χει πολυετ? εμπειρ?α στον κλ?δο των αυτοκιν?των και προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? και service?για ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των τη? αγορ??. Απ? επιβατικ? ?ω? και επαγγελματικ? οχ?ματα 3,5 τ?νων. Το πλο?σιο σε ποι?τητα και ποσ ...

 • SERVICE

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ

Η εταιρε?α Τριπολιτσι?τη? εμπορε?εται ανταλλακτικ? για ?λα τα μοντ?λα Mercedes και Smart. Ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? κτ?ζοντα? σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, δ?νοντα? ?μεγ?λη σημασ?α στην?ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν?στοχε?οντα? στο καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. ? Η επιχε?ρη ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

GOLDEN CARE

Η GOLDEN CARE δραστηριοποιε?ται εδ? και 17 χρ?νια στο χ?ρο του?detailing?του αυτοκιν?του,?χρησιμοποι?ντα? υψηλ?? ποι?τητα? προ??ντα απ? καταξιωμ?νε? εταιρε?ε? στο χ?ρο ?πω? η Williams racing?και?η Scholl concepts. Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι?υπερ-σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

H?εταιρε?α?ελαστικ?ν Καλοπ?τα? διαθ?τει πολυετ? εμπειρ?α στην π?ληση και την τοποθ?τηση ελαστικ?ν και ζαντ?ν αυτοκιν?των. Με γν?μονα την?ποι?τητα?και π?ντα το?ασφαλ?στερο αποτ?λεσμα,?η εταιρ?α ?χει χτ?σει ?να μοναδικ? πελατολ?γιο,?αποδεικν?οντα? πω??αυτ? που υπ?σχεται, το κ?νει.? ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Polykretis Engineering

Η επιχε?ρηση?Polykretis Engineering?δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? και συντ?ρηση? αυτοκιν?των, εδ? και πολλ? ?τη μεγ?λη επιτυχ?α. Οι κ?ριοι παρ?γοντε? που συντ?λεσαν στη ραγδα?α αν?πτυξη τη? εταιρε?α? και τη? ?δωσαν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην αγορ? ε?ναι: Η πολυετ? εμπει ...

 • SERVICE

Σπ?γγο? Νικ?λαο? Δ.

H εταιρε?α Σπ?γγο? ε?ναι μια οικογενειακ? επιχε?ρηση που εδρε?ει στο κ?ντρο τη? Αθ?να?, Λεωφ?ρο Κωνσταντινουπ?λεω? 237. Διαθ?τει περισσ?τερα απ? 30 ?τη εμπειρ?α? στην π?ληση και την τοποθ?τηση ελαστικ?ν και ζαντ?ν αυτοκιν?των. Με γν?μονα την ποι?τητ ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

GARAGE PROJECT - ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αν πραγματικ? ε?σαι ?να? απ? του? υπε?θυνου? οδηγο?? που φροντ?ζει υπ? κ?θε συνθ?κη το αυτοκ?νητο του και την περιοδικ? του συντ?ρηση, στην Garage Project θα βρει? υπευθυν?τητα, αξιοπιστ?α και φιλικ?? τιμ??, ?λα μαζ? σε ?να πακ?το. Το γενικ? συνεργε?ο αυτοκιν?των Garage Project το οπο?ο ...

 • SERVICE

Μιχαλ?πουλο? μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα Πωλ?σει? αυτοκιν?των Ανταλλαγ?? Εισαγωγ??. Βενζινοκ?νητα – Diesel – Υγραεριοκ?νητα. Αγορ?? αυτοκιν?των απ? ιδι?τε? Διεκπεραι?σει? αυτοκινητιστικ?ν υποθ?σεων. Ολα μα? τα αυτοκ?νητα ε?ναι επιλεγμ?να και σε ?ριστη κατ?σταση. Παρ?χουμε ο ...

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

KOLOVOS ENGINEERING

Η επιχε?ρηση?Kolovos Engineering?δραστηριοποιε?ται για περισσ?τερα απ? 47 χρ?νια στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των?σημει?νοντα? μεγ?λη επιτυχ?α και αδι?ψευστο? μ?ρτυρα? αποτελε? το πλο?σιο πελατολ?γιο τη? εταιρε?α?. ? Το συνεργε?ο εξοπλ?ζεται με μηχαν?ματα? ...

 • SERVICE

ΜΠΑΤΑΣ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.

Η εταιρε?α Μπ?τα? Μ?τορ? ΑE ε?ναι εξειδικευμ?νο συνεργε?ο για Group Vag που δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του αυτοκιν?του για περισσ?τερα απ? 35 χρ?νια. Σε ?λη αυτ? την περ?οδο, ?χει ασχοληθε? με ?λου? του? τομε?? που αφορο?ν την αυτοκ?νηση και π?ντα μ ...

 • SERVICE

AUTO PART POULIOS-ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η?AutoPart Poulios δραστηριοποιε?ται τα τελευτα?α 47 ?τη στην?δι?θεση? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των?παντ?? τ?που.? Στο κατ?στημ? τη? στο Ν?ο Ηρ?κλειο, οι πελ?τε? μπορο?ν να βρουν πλ?ρει? σειρ???καινο?ργιων και μεταχειρισμ?νων?ανταλλακτικ?ν??ρι ...

 • ΟΛΑ

Η εταιρε?α Μπακ?λη? Κωνσταντ?νο? βρ?σκεται εδ? και 40 χρ?νια στο χ?ρο?των ελαστικ?ν και του βουλκανιζατ?ρ και αποτελε? εγγ?ηση για την εξυπηρ?τησ? σα?. ?ποια και αν ε?ναι η προτεραι?τητα σα?, οικονομ?α, ανθεκτικ?τητα ? επιδ?σει?, το κατ?στημα Μπακ?λη? θα σα? προτε?νει την πιο συμφ?ρ ...

 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

TINOS MOUSTAKAS

 • ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Η επιχε?ρηση?ΚΟΥΡΛΗΣ Service ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με πολυετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του και ειδ?κευση σε?θ?ματα συντ?ρηση? και επισκευ??. Με πρ?τη προτεραι?τητα την?αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?,?φροντ?ζουν ...

 • SERVICE

CAR READY

Η εταιρε?α CAR READY ε?ναι μια οικογενειακ? επιχε?ρηση που ασχολε?ται με εργασ?ε? ?φανοποιε?α?, βαφ??, συντ?ρηση? και επισκευ?? απ? το 1980. Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι ?ρτια εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α?, ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρουν στο αυτοκ?νητ ...

 • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

Η εταιρε?α Andreas Filippoupolitis Car Parts εισ?γει και?εμπορε?εται ανταλλακτικ? για αγγλικ? αυτοκ?νητα στην καλ?τερη ποι?τητα και τιμ?. ?χει χτ?σει σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, αφο? δ?νει ?μεγ?λη?σημασ?α στην?ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν?στοχε?οντα? στο καλ?τερο δυνα ...

 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ- SERVICE ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

Η επιχε?ρηση?ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ SERVICE ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? και δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των απ? το 1967 με μεγ?λη επιτυχ?α. Οι κ?ριοι παρ?γοντε? που συντ?λεσαν στη ραγδα?α αν?πτυξη τη? εταιρε?α? και ...

 • SERVICE


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频