ΜΙΧΑΛΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 13, 10447   ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

2130 458734  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΜΙΧΑΛΗΣ: Τα π?ντα για μ?ζε? και δυναμ?

Εδ? και πολλ? χρ?νια ο ΜΙΧΑΛΗΣ αποτελε? σημε?ο αναφορ?? στο χ?ρο τη? μ?ζα? και του δυναμ? διαθ?τοντα? την τεχνογνωσ?α και την εμπειρ?α που απαιτε? η ενασχ?ληση με σημαντικ? ηλεκτρικ? εξαρτ?ματα του αυτοκιν?του.

Η μ?ζα και το δυναμ?, αποτελο?ν δ?ο απ? τι? πιο συνηθισμ?νε? ?πηγ??? βλ?βη? και πολ? συχν? η αντικατ?στασ? του? ε?ναι κοστοβ?ρα.?Τα συχν?τερα προβλ?ματα που εμφαν?ζει η μ?ζα ε?ναι ?τι ?τρ?γονται? τα καρβουν?κια που ?χει ? ?τι παρουσι?ζει ?λλειψη λ?πανση?. Η επιδι?ρθωση τη? μ?ζα? συν?θω? περιλαμβ?νει αφα?ρεση, πλ?σιμο και λ?δωμα ? και αλλαγ? στα καρβουν?κια τη?.
Αντ?στοιχα, το πιο συχν? πρ?βλημα του δυναμ? αφορ? το σπ?σιμο του ιμ?ντα στον οπο?ο το δυναμ? στηρ?ζει την βασικ? του. Ο?ΜΙΧΑΛΗΣ αναλαμβ?νει την επιδι?ρθωση αυτ?ν των προβλημ?των, ?ταν ε?ναι τεχνικ? δυνατ?, ?στε να μη χρειαστε? να αλλ?ξετε μ?ζα ? δυναμ? και να λ?σετε το πρ?βλημα με πολ? λιγ?τερα χρ?ματα.
Οι ?ρτια εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α? διαθ?τουν μεγ?λη γκ?μα απ? ετοιμοπαρ?δοτα δυναμ? και μ?ζε?, που καλ?πτουν ?λα σχεδ?ν τα αυτοκ?νητα και φορτηγ? τη? αγορ??. Επ?ση?, οΜΙΧΑΛΗΣ?αναλαμβ?νει?επισκευ? και ανακατασκευ? κομπρ?σορα air condition?για να λειτουργε? ο κλιματισμ?? του αυτοκιν?του σα? ?πω? την πρ?τη μ?ρα.
?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频