ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΙ EXHAUST RACING - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΓΑΛΑΤΣΙ

ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΙ - EXHAUST RACING

ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΙ - EXHAUST RACING

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 52 Γαλ?τσι , 11147   ΓΑΛΑΤΣΙ

2102919415  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Πρ?βλημα ? αλλαγ? εξ?τμιση?; Εδ? ε?ναι η λ?ση.

Στην επιχε?ρηση Exhaust Racing στο Γαλ?τσι, η εξ?τμιση ε?ναι ?να κεφ?λαιο που ?χει κατακτηθε?. Για οποιοδ?ποτε πρ?βλημα, ανταλλακτικ? ? αλλαγ, η λ?ση ε?ναι στην Πρωτοπαπαδ?κη 52.

Το?σ?στημα εξαγωγ???ε?ναι η εκπνο? του αυτοκιν?του και ?να απ? τα βασικ?τερα συστ?ματα για την ομαλ? λειτουργ?α του. Ε?ν το αυτοκ?νητο δεν διαχειρ?ζεται σωστ? τα καυσα?ρια, τ?ποτα δεν λειτουργε? σωστ?, αυξ?νεται η καταν?λωση, ο κινητ?ρα κινδυνε?ει και οι?ζημι???ε?ναι προ των πυλ?ν.

Η?Exhaust Racing?βασιζ?μενη στα υπερσ?γχρονα μηχαν?ματα και την πολυετ? πε?ρα του προσωπικο? τη?,?αναλαμβ?νει οποιαδ?ποτε εργασ?α γ?ρω απ? τα συστ?ματα εξαγωγ??. (εξατμ?σει?-καταλ?τε?-βελτι?σει?).


?χετε παρατηρ?σει οτ?δποτε απ? τα παρακ?τω;

• Το καζαν?κι ?χει τρυπ?σει; Σε μια τ?τοια περ?πτωση αξ?ζει να σημειωθε? ?τι το αυτοκ?νητ? σα? δεν θα π?ρει Κ?ρτα Καυσαερ?ων.
•?Απ?λεια καυσαερ?ων?απ? την πολλαπλ? εξαγωγ?? (μ?ρο? τη? εξ?τμιση?), που γ?νεται ?μεσα αισθητ? λ?γω του?θορ?βου?(σαν φ?σημα) εν? μει?νεται αισθητ? και η?απ?δοση?του κινητ?ρα.
•?Διαρρο? βενζ?νη??(εκτ?? απ? απ?λεια καυσαερ?ων). Μει?νεται η απ?δοση του κινητ?ρα αφο? αλλ?ζει η αναλογ?α του με?γματο? α?ρα καυσ?μου. Επ?ση? στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? ο κινητ?ρα? δεν μπορε? να κρατ?σει ρελαντ? και εμφαν?ζει αρρυθμ?α (ακο?σιο ανεβοκατ?βασμα ρυθμο? περιστροφ??). Σε τ?τοια περ?πτωση υπ?ρχει και κ?νδυνο? για φωτι?.
• Με?ωση απ?δοση? ?χουμε και αν ?χει?τρυπ?σει ο σωλ?να? τη? εξ?τμιση?.


Ε?ν ?χετε παρατηρ?σει οτιδ?ποτε απ? τα παραπ?νω, η εξ?τμιση σα? χρει?ζεται επισκευ? ? αλλαγ?. Επ?ση? ε?ν θ?λετε μπορε?τε να?αναβαθμ?σετε την εξ?τμιση?σα? με την αλλαγ? τη?, προσφ?ροντα? καλ?τερο ?χο αλλ? και επιδ?σει?.
?
Τα π?ντα γ?ρω απ? την εξ?τμιση στν Exhaust Racing!


?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频