Μ. - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ

Μ.&Κ. ΜΕΜΜΟΣ

Μ&Κ ΜΕΜΜΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23, 15124   ΜΑΡΟΥΣΙ

210 8069440  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρ?α Μ.&Κ. ΜΕΜΜΟΣ ε?ναι για περισσ?τερα απ? 35 χρ?νια μ?α απ? τι? πλ?ον καταξιωμ?νε? εταιρ?ε? στο χ?ρο τη? εμπορ?α? ελαστικ?ν, εν? με ν?ε? συνεργασ?ε? επεκτε?νει περαιτ?ρω το πεδ?ο δρ?ση? τη?.

H εταιρ?α?Μ.&Κ. ΜΕΜΜΟΣ, με εξειδ?κευση στην εμπορ?α ελαστικ?ν, συγκεντρ?νει για περισσ?τερα απ? 35 ολ?κληρα χρ?νια στην επαγγελματικ? τη? φαρ?τρα την προτ?μηση και εμπιστοσ?νη εν?? μεγ?λου πελατολογ?ου.

Η εμπειρ?α που ?ρχεται απ? την πρ?τη γενι? τον?Θ?μη Μ?μμο, βρ?κε ?ξιου? συνεχιστ?? που ενδυναμ?νουν κ?θε χρ?νο με στρατηγικ?? επιλογ?? τη θ?ση του? στην αγορ? των ελαστικ?ν.

Ο?Μ?ρκο??και o?Κωνσταντ?νο? Μ?μμο??μ?σα απ? την ισχυρ? β?ση που ?χουν χτ?σει με τα διεθν?? καταξιωμ?να, εμπορικ? σ?ματα μεγ?λων κατασκευαστ?ν, ?πω??BRIDGESTONE, CONTINENTAL, PIRELLI, DAYTON, FIRESTONE, VIKING, YOKOHAMA? σε μια?τερ?στια ποικιλ?α ελαστικ?ν για κ?θε τ?πο οχ?ματο? και μοτοσικλ?τα?.

Η συνεργασ?α τη??Μ.&Κ. ΜΕΜΜΟΣ?με το δ?κτυο των κατασκευαστ?ν ελαστικ?ν και ζαντ?ν, στ?χο ?χει να καλ?ψει τι? αν?γκε? των πελατ?ν τη?, προσφ?ροντα? π?ντα εγγυημ?νε? επιλογ??.

Εμπειρ?α προσωπικο?, σ?γχρονα?διαγνωστικ? μηχαν?ματα και εργαλε?α τελευτα?α? τεχνολογ?α??σε συνδυασμ? με την τερ?στια γκ?μα τη? εταιρ?α? σε ελαστικ?, ζ?ντε?, αμορτισ?ρ και αξεσου?ρ ε?ναι αν? π?σα στιγμ? διαθ?σιμα για ?ναν σκοπ?. Το τ?λειο αποτ?λεσμα που θα ξανακ?νει το αυτοκ?νητο σα? μ?χιμο και την οδ?γηση πραγματικ? απ?λαυση.

Η γκ?μα των υπηρεσι?ν περιλαμβ?νει επ?ση? επισκευ? και βαφ? ζαντ?ν, εν? σε περ?πτωση που θ?λετε να αναβαθμ?σετε την εμφ?νιση του αυτοκιν?του σα? , μπορε?τε να επιλ?ξετε αν?μεσα απ? δεκ?δε? σχ?δια ζαντ?ν γνωστ?ν κατασκευαστ?ν, ?πω??BORBET, TEAM DYNAMICS, JAPANRACING WHEELS, KESKIN. Επιπρ?σθετα υπ?ρχει και η δυνατ?τητα ζυγοστ?θμιση? και ευθυγρ?μμιση?.

?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频