ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

Φανοποιε?ο-Βαφε?ο Μπενετ?το?

ΘΗΒΩΝ 280, 12241   ΑΙΓΑΛΕΩ

210 5441717  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Με 40 χρ?νια εμπειρ?α? στην επισκευ? και βαφ? του αυτοκ?νητου σα?, η εταιρ?α Μπενετ?το? ?χει τη λ?ση σε κ?θε σα? πρ?βλημα προσφ?ροντα? σωστ?? και αξι?πιστε? υπηρεσ?ε?.

Απ? το 1980 μ?χρι και σ?μερα, η εταιρ?α Μπενετατο? βρ?σκεται με τον καλ?τερο τρ?πο κοντ? στι? αν?γκε? του πελ?τη, γι? αυτ? διαθ?τει ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην αγορ?. Τα 37 χρ?νια εμπειρ?α? και οι αναρ?θμητε? εργασ?ε? φανοποιε?ου και βαφ?? αποτελο?ν συγκριτικ? πλεον?κτημα ?ναντι του ανταγωνισμο? και τον καλ?τερο λ?γο για να του? επιλ?ξετε για την επισκευ? του αυτοκιν?του σα?.
?
Τo φανοποιε?ο?Μπενετ?το? εγγυ?ται την αποκατ?σταση των ζημι?ν και την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του,?χρησιμοποι?ντα? σ?γχρονο εξοπλισμ?, καθ?? και ποιοτικ? υλικ?, για τη μεγαλ?τερη δυνατ? αντοχ? στον χρ?νο.?Και ?λα αυτ? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??.
?
Παρ?λληλα, η εταιρ?α ?προσφ?ρει κ?θε ε?δου? υπηρεσ?α προκειμ?νου να εξυπηρετηθε? ο πελ?τη? ?μεσα και γρ?γορα.
Για την δικ? σα? εξυπηρ?τηση,?η εταιρ?α παρ?χει ?χημα αντικατ?σταση? για ?σο δι?στημα διαρκε? η επισκευ? του αυτοκιν?του σα? και με επιπλ?ον δ?σμευση για τον ακριβ? χρ?νο επισκευ?? και παρ?δοση? του δικο? σα?, καθ?? και τον ακριβ? προ?πολογισμ? του κ?στου? εργασι?ν.

Επ?ση? υπ?ρχει συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? και η εταιρ?α αναλαμβ?νει ?λε? τι? διαδικασ?ε? απ? την στιγμ? του ατυχ?ματο? μ?χρι και την αποζημ?ωση τη? ζημι??, απαλλ?σσοντα? τον πελ?τη απ? το ?γχο? του π?ρα-δ?θε. Επειδ? ο χρ?νο? σα? ε?ναι πολ?τιμο? υπ?ρχει δυνατ?τητα για?παραλαβ? και παρ?δοση του αυτοκιν?του στον χ?ρο σα?.
?
Η εταιρ?α Μπενετ?το? ε?ναι επ?σημο? χορηγ?? στο Χαμ?γελο του Παιδιο?

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1ο κατ?στημα?Θηβων 280, Αιγ?λεω Τ.Κ. 12241
2ο κατ?στημα?Κ?τρωνο? 1 Αιγ?λεω Τ.Κ. 12241 / 210 5441717
2ο κατ?στημα?Β?ρειου Hπε?ρου 3 Aιγ?λεωΤ.Κ. 12241? /?210 5619980
?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频