ΚΟΚΟΥΛΟΣ Ι. ΣΙΑ Ε.Ε - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΚΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΟΚΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΘΗΣΕΙΟΥ 6 , 18121   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

2105448341   Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρ?α Ισ?δωρο? Κοκο?λο? και ΣΙΑ ΕΕ με ?δρα τον Κορυδαλλ??αναλαμβ?νει με συν?πεια την επιδι?ρθωση των ζημι?ν του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? την ?κταση του?. Μ?σα απ? την πολυετ? πε?ρα,?παρ?χονται υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? απ? ?μπειρο προσωπικ?.Στ?χο? του εξειδικευμ?νου και πρ?θυμου προσωπικο? ε?ναι να προσφ?ρει ?μεσα τι? πιο συμφ?ρουσε? λ?σει?, καθ?? και?υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?.

Σε συνδυασμ? με τα σ?γχρονα μηχαν?ματα, η εταιρ?α?Ι. Κοκο?λο? και ΣΙΑ ΕΕ θα εξυπηρετ?σει κ?θε απα?τηση των πελατ?ν τη?.?Πιο συγκεκριμ?να, οι εργασ?ε? που αναλαμβ?νει το συνεργε?ο ε?ναι οι εξ??: φανοποιε?α, π?ση? φ?σεω? βαφ??, μικροεπισκευ?? ζημι?ν, , σβ?σιμο γρατζουνι?ν, καλ?μπρα καθ?? και κρυσταλοπο?ηση φαναρι?ν.

To φανοποιε?ο Ι. Κοκο?λο? και ΣΙΑ ΕΕ?εφαρμ?ζει τι? πιο σ?γχρονε? τεχνικ?? μεθ?δου?, διαθ?τοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?σα φανοποιε?α?? και οτιδ?ποτε απαιτε?ται για την επισκευ? του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? το μ?γεθο? τη? ζημι??. Η ποιοτικ? εργασ?α, τα ?ριστα υλικ? και η εμπειρ?α σε συνδυασμ? με τι? ανταγωνιστικ?? τιμ??, καθιστο?ν?το φανοποιε?ο?Ι. Κοκο?λο? και ΣΙΑ ΕΕ?ω? την?καλ?τερη επιλογ? στον τομ?α τη? φανοποιε?α? και τη? βαφ??.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频