ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΝΑΣ - - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΝΑΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ 17, 17342   ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Επειδ? η εξειδ?κευση κ?νει την πραγματικ? διαφορ?, στο συνεργε?ο Στρ?το? Καν?? γνωρ?ζουν τα μοντ?λα Toyota και Daihatsu ?πω? τη παλ?μη του?. Οποιοδ?ποτε πρ?βλημα ? ανταλλακτικ? λ?νεται αυθημερ?ν απ? αυτο?? που ξ?ρουν.

Μη σπαταλ?τε ?λλο χρ?νο και χρ?μα ψ?χνοντα? ?να συνεργε?ο που θα σα? εξυπηρετ?σει στο περ?που και με αβ?βαιο αποτ?λεσμα.?Γλιτ?στε την ταλαιπωρ?α?και την αναζ?τηση και απευθυνθε?τε κατευθε?αν?στου? καλ?τερου?.?Το συνεργε?ο?Στρ?το? Καν???με απ?λυτηεξειδ?κευση σε Toyota και Daihatsu?μπορε? να βρει λ?ση σε οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζετε.

Το?πραγματικ? ?μπειρο προσωπικ??που δεν σταματ? να ενημερ?νεται και να εκπαιδε?εται σε κ?θε ν?ο γ?ρω απ? τα αυτοκ?νητα αλλ? και τα?μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α??που χρησιμοποιε? η επιχε?ρηση, σα??εγγυ?νται?το αποτ?λεσμα που επιθυμε?τε.

Πραγματοποι?στε?απ? το πιο μικρ? service μ?χρι και τη πιο μεγ?λη ζημι?,?π?ντα με υπευθυν?τητα και σε απ?λυτη συνενν?ηση για κ?θε β?μα με του? τεχνικο??. Και επειδ? πρ?κειται για μ?α οικογενειακ? επιχε?ρηση που κατανοε? τι? δυσκολ?ε? τι? εποχ??, μη διστ?σετε να προχωρ?σετε σε?προσωπικ? διακανονισμ? για την εξ?φληση οποιουδ?ποτε ποσο?.

Για να?οδηγε?τε και εσε?? ?να ασφαλ?? αυτοκ?νητο?αλλ? και να γνωρ?ζετε την απ?λυτη κατ?σταση των ανταλλακτικ?ν που χρησιμοποι?θηκαν ακ?μα και στην πιο μικρ? επισκευ?, το συνεργε?ο Στρ?το? Καν?? ε?ναι μον?δρομο?!
?
Η λ?ση σε οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζει το αυτοκ?νητο σα?, βρ?σκεται στην οδ? Σουλ?ου στον Αγιο Δημ?τριο.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频