Θ Α ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΕ - - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Θ & Α ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΕ

Θ & Α ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΕ

Λ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 24, 14565   ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2108143463  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Θ. & Α. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΕ εδρε?ει στον Αγ. Στ?φανο Αττικ?? και δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των απ? το 1989 με πλ?ρη γκ?μα ανταλλακτικ?ν για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των.?Συνεργ?ζεται με τα μεγαλ?τερα συνεργε?α αυτοκιν?των τη? ευρ?τερη? περιοχ?? του Αγ. Στεφ?νου και των βορε?ων προαστ?ων, καθ?? και με βιοτ?χνε?, επισκευαστ?? μηχανημ?των αλλ? και ιδι?τε?. Μπορε? να?καλ?ψει μεγ?λο μ?ρο? αναλ?σιμων ανταλλακτικ?ν σχεδ?ν για κ?θε τ?πο αυτοκιν?του.

Η εμπειρ?α π?νω στο αντικε?μενο τη? δουλει??, δ?νει τη δυνατ?τητα στην εταιρε?α?μα? να προτε?νει την?καλ?τερη λ?ση ανταλλακτικο??λαμβ?νοντα? υπ ?ψιν το αυτοκ?νητο αλλ? και τι? αν?γκε? του οδηγο?, παρ?χοντα? αξι?πιστα και εγγυημ?να προ??ντα.

Η εταιρε?α μα? ?χει διαθ?σιμου? 13.500+ κωδικο?? ΣΤΟΚ σε ?μεση συνεργασ?α? με αντιπροσ?που? απ? τα μεγαλ?τερα εργοστ?σια? ?λου? του κ?σμου ?πω? DAIKIN ?,SACHS ,VALEO , LUK ?, KYB , ΚΟΝΙ , MEYLE , FEBI , TRW , 555 , GATES , DAYCO , TEXTAR , FERODO, BOSCH , MOTUL, MANN, KNECHT , NGK κτλ πο? καλ?πτουν σχεδ?ν ?λα τα μ?ρη του αυτοκιν?του σα?. Παρ?λληλα, η?Θ. & Α. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΕ ε?ναι?αποκλειστικ?? αντιπρ?σωπο? και διανομ?α? των Μπαταρι?ν Akuma σε συνεργασ?α με το εργοστ?σιο τη? FIAMM και επ?σημο? διανομ?α? των Λιπαντικ?ν Mannol.

Τερ?στια ποικιλ?α και ποι?τητα σε ανταλλακτικ? και εξειδικευμ?νο προσωπικ? που δουλε?ει με μερ?κι, ε?ναι τα κλειδι? τη? επιτυχ?α? τη? εταιρε?α? μα?.
Σα? ευχαριστο?με για την προτ?μηση σα? και για την στ?ριξη σα?, ?λα αυτ? τα χρ?νια.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频