ΛΟΥΝΤΖΗΣ - - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΥΝΤΖΗΣ

ΛΟΥΝΤΖΗΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 220 & 226, 17341   ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Χιλι?δε? πελ?τε?, μισ?? αι?να? παρουσ?α? στο χ?ρο και εξειδ?κευση στα επαγγελματικ? οχ?ματα, ?χουν αναδε?ξει την εταιρ?α Λο?ντζη? σε πρωταγωνιστ? του χ?ρου.

Η επιχε?ρηση αυτοκιν?των?Λο?ντζη??ξεκ?νησε την πορε?α τη?, σχεδ?ν 50 χρ?νια πριν με ?ναν και μοναδικ? στ?χο. Να μεταφ?ρει το?μερ?κι και?την?αγ?πη?του ?μπειρου προσωπικο? τη??για το αυτοκ?νητο, σε κ?θε ?ναν πελ?τη ξεχωριστ?. Πλ?ον?η εταιρ?α διαθ?τει 3 καταστ?ματα?και μ?α τερ?στια γκ?μα απ? μεταχειρισμ?να επιβατικ? και επαγγελματικ? οχ?ματα. ?Με ?να κλικ?εδ?,μπορε?τε να περιηγηθε?τε σε ?λε? τι? επιλογ?? και να βρε?τε το αυτοκ?νητο που θα σα? λ?σει τα χ?ρια. Ε?τε σε καθημεριν? ε?τε σε επαγγελματικ? επ?πεδο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ακ?μη η εταιρ?α Λο?ντζη? ε?ναι σε θ?ση να παρ?χει πλ?ρει? υπηρεσ?ε? ?πω?:

  • Εγγ?ηση οχημ?των: Παρ?χετε εντελ?? δωρε?ν εγγ?ηση 12 μην?ν για την καλ? λειτουργ?α ?λων των οχημ?των.
  • Γενικ? Service: ??λα τα οχ?ματα πριν την παρ?δοση ελ?γχονται εξονυχιστικ? απ? εξουσιοδοτημ?νο συνεργε?ο. Στον ?λεγχο ?που θα πραγματοποιηθε? θα εντοπιστε? οτιδ?ποτε μπορε? το αυτοκ?νητο σα? να χρει?ζεται και τοποθετε?ται χωρ?? καμ?α επιβ?ρυνση.
  • Ασφαλιστικ? κ?λυψη:?Η εταιρε?α προσφ?ρει σε ?λου? του? πελ?τε? ασφ?λειε? αυτοκ?νητου σε προνομιακ?? τιμ?? και με το κ?ρο? των μεγαλ?τερων ασφαλιστικ?ν εταιρει?ν.
  • Βιολογικ? καθαρισμ?: Ο βιολογικ?? καθαρισμ?? παρ?χεται δωρε?ν σε ?λα τα οχ?ματα διασφαλ?ζοντα? την ποι?τητα και την καλ?τερη εξυπηρ?τηση σα?.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ε?ν θ?λετε την καλ?τερη και πιο ?ξυπνη επιλογ??για το επ?μενο αυτοκ?νητο σα?, κ?ντε κλικ εδ? και δε?τε αμ?σω? τι??μοναδικ?? προσφορ???που αναρτ? κατ? καιρο?? η εταιρ?α. Με?νετε συντονισμ?νοι και δεν θα χ?σετε!

Ε?ν ζητ?τε ?να επαγγελματικ? ?χημα, το οπο?ο θα σα? βγ?λει ασπροπρ?σωπου? για πολλ? χρ?νια και θα μπορ?σετε να επενδ?σετε σε αυτ?, τ?τε κ?νε κλικ εδ?! Τα 50 χρ?νια παρουσ?α και το ζηλευτ? πελατολ?γιο τη? εταιρ?α? Λο?ντζη?, ε?ναι η μεγαλ?τερη και καλ?τερη απ?δειξη πω? ?ε?ναι σε θ?ση να κ?νει ?,τι υπ?σχεται!

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


ΔΕΙΤΕ 27 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频