EFT GREECE - - ΑΘΗΝΑ

EFT GREECE

EFT GREECE

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 57, 15121   ΑΘΗΝΑ

6945886188  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α?EFT Greece δραστηριοποιε?ται?30 χρ?νια?στον χ?ρο των βελτιωτικ?ν καυσ?μων, για την ακρ?βεια fuel conditioner, με πολλ?? συνεργασ?ε? στον κλ?δο τη? ναυτιλ?α?, μεταφορ??, παραγωγ?? εν?ργεια?, βαρ?ω? τ?που μηχαν?ματα, διυλιστηρ?ων, καυστ?ρων αλλ? και ιδιωτικ?? και δημοσ?α? χρ?ση? οχημ?των.

Παρ?χει τεχνολογ?ε? που αυξ?νουν την απ?δοση και την οικονομ?α, εν? παρ?λληλα ελαττ?νουν τα επιβλαβ? καυσα?ρια που μολ?νουν τον πλαν?τη μα? και τον α?ρα που αναπν?ουμε. Στ?χο? τη? ε?ναι η γεφ?ρωση του κενο? αν?μεσα στην ολο?να αυξαν?μενη και περ?πλοκη μηχανολογικ? τεχνολογ?α και στην αμφιλεγ?μενη ποι?τητα των διαθ?σιμων καυσ?μων.

Η εταιρε?α?EFT Greece διαθ?τει 5?προ??ντα τα οπο?α δεν ?χουν καμ?α σχ?ση με τα κοιν? πρ?σθετα προ??ντα του εμπορ?ου, αφο? πετυχα?νουν καλ?τερη κα?ση - αυξημ?νη ροπ? -ιπποδ?ναμη και με?ωση τη? καταν?λωση? και των ?καυστων υδρογονανθρ?κων, ?ρα λιγ?τερα καυσα?ρια και λιγ?τεροι ρ?ποι.
?
Πρακτικ? οφ?λη:
  • Με?ωση καταν?λωση?
  • Α?ξηση ροπ?? – ιπποδ?ναμη?
  • Λ?πανση αντλ?α??
  • Καθαρισμ?? συστ?ματο? τροφοδοσ?α? και χ?ρου κα?ση?
  • Προστασ?α απ? οξ?α, σκουρι?? και μ?κητε?
  • Με?ωση κ?στου? συντ?ρηση?
  • Με?ωση ρ?πων
Η οικονομ?α στο κα?σιμο και η βελτ?ωση τη? ισχ?ο? αν?ρχονται στο? 12-25%.( αν?λογα τον τ?πο τη? μηχαν??, των ωρ?ν-χλμ.-μιλ?ων που ?χει και την ποι?τητα τη? συντ?ρηση? που ?χει υποστε?).
Η παρ?ταση στην αντικατ?σταση μηχανικ?ν μερ?ν στο 50%.
Mε?ωση των ρ?πων και των βλαβερ?ν καυσαερ?ων (μονοξε?δια ?νθρακα και οξε?δια αζ?του), ?ω? και 80%.

?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频