ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ - - ΑΘΗΝΑ

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ

Δυρραχ?ου 55, 10443   ΑΘΗΝΑ

Δυρραχ?ου 55  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Ταπετσαρ?ε? Αυτοκιν?των Βασ?λογλου με ?δρα τα Σεπ?λια, ασχολε?ται απ? το 1983?με μερ?κι και εξ?λιξη με την?επισκευ? και διαμ?ρφωση του σαλονιο? για κ?θε τ?πο αυτοκιν?του.?Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? εταιρε?α? Βασ?λογλου στο χ?ρο τη? δερμ?τινη? επ?νδυση? αποτελε? τη μεγαλ?τερη εγγ?ηση ?στε να προσφ?ρει? ποιοτικ?? λ?σει? γ?ρω απ? κ?θε εργασ?α ?που αφορ? την επ?νδυση με δ?ρμα. ?λε? οι δουλει?? του? χαρακτηρ?ζονται απ? την??ριστη ποι?τητα των υλικ?ν, το εκπληκτικ? design αλλ? και την αντοχ? του??στην καθημεριν? χρ?ση, σε δ?ρμα, δερματ?νη ? ?φασμα.

?Επιπλ?ον, για ?σου? απ? εσ?? θ?λουν να επενδ?σουν ? να επιδιορθ?σουν επενδ?σει? σε καρ?κλε?, πολυθρ?νε?, κρεβ?τια και ?ργανα γυμναστηρ?ου,?το κατ?στημ? Βασ?λογλου ε?ναι η ιδανικ? επιλογ?.?Εσε?? το μ?νο που ?χετε να κ?νετε ε?ναι να επιλ?ξετε το χρωματισμ? και το υλικ? που επιθυμε?τε και τα υπ?λοιπα θα τα αναλ?βει η εταιρε?α Βασ?λογλου.
?
Ακ?μα, ε?ν δεν ?χετε την οικονομικ? δυνατ?τητα να αντικαταστ?σετε τα καθ?σματα του αυτοκιν?του σα?, η?εταιρε?α Βασ?λογλου?μπορε? να?επισκευ?σει οικονομικ? τα καθ?σματα του αυτοκιν?του?σα? και να τα κ?νει να μοι?ζει σαν καινο?ρια.?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Δερμ?τινα καθ?σματα,
  • Επισκευ?? καθισμ?των,
  • Σ?λε? μηχαν?ν,
  • Κουκο?λε? cabrio
  • Δι?φορε? δημιουργ?ε? με δ?ρμα

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频