ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TURBO TECHNOLOGY - - ΑΘΗΝΑ

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TURBO TECHNOLOGY

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TURBO TECHNOLOGY

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 36, 10441   ΑΘΗΝΑ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Με πολ?χρονη εμπειρ?α και ?το? ?δρυση? το 1995, στο χ?ρο επισκευ?? και βελτ?ωση? υπερσυμπιεστ? η εταιρε?α?ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY",?αποτελε? την ιδανικ? επιλογ? για να γ?νει ?λεγχο? και ρ?θμιση ακριβε?α? των μεταβλητ?ν πτερυγ?ων σε ?λε? τι??τουρμπ?νε? VTR, χρησιμοποι?ντα? το μηχ?νημα Vane Flow Test Rig.

Οι απ?λυτα καταρτισμ?νοι τεχνικο? του καταστ?ματο??ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY", μετ? απ? πλ?ρη τεχνικ? ?λεγχο τη? τουρμπ?να? ,?σα? προτε?νουν τι? εργασ?ε? και τι? αλλαγ???που χρει?ζεται?με προσοχ? και επαγγελματισμ?.

Στο εργαστ?ριο θα συναντ?σετε ??να οργανωμ?νο χ?ρο με κορυφα?α μηχαν?ματα? και γν?σια ανταλλακτικ? σε οικονομικ?? τιμ?? και μεγ?λη ποικιλ?α ανταλλακτικ?ν. ? χ?ρο? διαθ?τει τελευτα?α? τεχνολογ?α? εξοπλισμ? και?περιλαμβ?νει:

  • Εμπορ?α
  • Επισκευ?
  • Βελτ?ωση κ?θε τ?που υπερσυμπιεστ? για επιβατικ?, φορτηγ?, σκ?φη θαλ?σση? και μηχαν?ματα
Προσφ?ρεται?εγγ?ηση επισκευ?? για 1 χρ?νο?και το μ?νο που ?χετε να κ?νετε εσε?? ε?ναι να επικοινων?σετε μαζ? του? ? να του? επισκεφθε?τε στι? εγκαταστ?σει? του? στην Αθ?να, ?για να ελ?γξετε και να ρυθμ?σετε την τουρμπ?να του οχ?ματο? σα?. ?
?
Η εταιρ?α?ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "TURBO TECHNOLOGY"?αποτελε? εργαστ?ριο επισκευ?? και βελτ?ωση? ?λων των ειδ?ν τουρμπ?να?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频