ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ - - ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ

ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 183 , 12242   ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Κορεατικ? βρ?σκεται στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν, των επισκευ?ν και του after sales service απ? το 1996 με σκοπ? την εισαγωγ?, εξαγωγ? και εμπορ?α γν?σιων και μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν HYUNDAI - DAEWOO - KIA MOTORS καθ?? και after market προ??ντων.

Η εταιρε?α?Κορεατικ??βρ?σκεται στον χ?ρο των?ανταλλακτικ?ν, των επισκευ?ν και του after sales service?απ? το 1996?με σκοπ? την εισαγωγ?, εξαγωγ? και εμπορ?α γν?σιων και μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν?HYUNDAI - DAEWOO - KIA MOTORS καθ?? και after market?προ??ντων. Ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? κτ?ζοντα? σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, δ?νοντα? ?μεγ?λη σημασ?α στην?ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν?στοχε?οντα? στο καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. Και επειδ? οι αν?γκε? δεν σταματο?ν ποτ?, η εταιρ?α συνεχ?? εξελ?σσεται δ?νοντα? π?ντα το κ?τι παραπ?νω!

Τα ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που διαθ?τει ε?ναι:
Κινητ?ρα?
Φρ?να
Αναρτ?σει?
Ηλεκτρικ?
Φανοποι?α
Δι?φορα

Σκοπ?? τη??Κορεατικ???ε?ναι η?απ?λυτη εξυπηρ?τηση του πελ?τη?πριν και μετ? την π?ληση, διατηρ?ντα? παρ?λληλα μια προσωπικ? σχ?ση μαζ? του με στ?χο μια ποιοτικ? και διαρκ? συνεργασ?α.

Μπορε?τε να επισκεφτε?τε την?Κορεατικ??στο κατ?στημ? του? στη?Λ. Αθην?ν.?Επιπρ?σθετα ?χει ?να μεγ?λο αριθμ? συνεργατ?ν που εξασφαλ?ζουν την παροχ? υπηρεσι?ν και αγαθ?ν σε ?λη την Ελλ?δα και το εξωτερικ?. Μη διστ?σετε να ζητ?σετε προσφορ? για το ανταλλακτικ? που επιθυμε?τε, καθ?? το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? ε?ναι διαθ?σιμο αν? π?σα στιγμ? για την καλ?τερη και πιο κερδοφ?ρα εξυπηρ?τηση σα?.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθημεριν?? 8πμ. με 4 μμ. Σ?ββατα 8πμ. με 2 μμ.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频