ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Α.Ε.Ε.Β.Α. - - ΑΡΓΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Α.Ε.Ε.Β.Α.

Intautoparts Velissaris

1ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 21250   ΑΡΓΟΣ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η?εταιρε?α?IntAutoParts Velissaris?συστ?θηκε το 1995, ?στερα απ? τη συγχ?νευση μ?α? ομ?ρρυθμη? εταιρε?α? και μ?α? ατομικ?? επιχε?ρηση?, που δρο?σαν δυναμικ? στο χ?ρο του αυτοκιν?του απ? το 1978. ?δρα τη? ε?ναι το ?στρο? Κυνουρ?α? (Νομ?? Αρκαδ?α?).?Βασικ? αντικε?μενο ενασχ?ληση? ?λα αυτ? τα χρ?νια αποτελε? η εμπορ?α ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των και υγρ?ν καυσ?μων, ?χοντα? ω? κ?ριο ?ξονα την κ?νηση και τη συντ?ρηση του αυτοκιν?του, συνδυ?ζοντα? π?ντα την καλ?τερη ποι?τητα με την πιο ανταγωνιστικ? τιμ?. ?στερα απ? μια δυναμικ? αν?πτυξη που ξεκ?νησε το 1997, η εταιρε?α κατ?φερε να καλ?ψει ?λε? τι? βασικ?? κατηγορ?ε? που αποτελο?ν το αυτοκ?νητο και τι? επιμ?ρου? υποκατηγορ?ε? του? που συνθ?τουν τη γκ?μα των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των.
?
Απ? το?πλα?σιο?που αποτελε? το σκελετ? του αυτοκιν?του και π?νω του συναρμολογο?νται ?λα τα ?λλα ?ργανα, τον?κινητ?ρα?με το?ηλεκτρικ? σ?στημα?που εξασφαλ?ζουν την αυτ?νομη κ?νηση του αυτοκιν?του, το?σ?στημα μετ?δοση? τη? κ?νηση??(?ξονε?, σ?νδεσμοι), του??τροχο???που εξασφαλ?ζουν τη στ?ριξη του αυτοκιν?του στο ?δαφο?, το?σ?στημα αν?ρτηση?, τα?φρ?να?και το?αμ?ξωμα, που κατασκευ?ζεται αν?λογα με τη χρ?ση για την οπο?α προορ?ζεται το αυτοκ?νητο.?Π?νω στι? βασικ?? αυτ?? κατηγορ?ε? προστ?θηκαν τα?αξεσου?ρ, ο??χο??και τα?πολυμ?σα?καθ?? και η?εξ?λιξη?του αυτοκιν?του, παρ?γοντε? που αποτελο?ν σημαντικ? κομμ?τι ενασχ?ληση? και δραστηριοπο?ηση? τη? εταιρε?α?.
?
Στο ηλεκτρονικ? κατ?στημα τη? IntParts θα βρε?τε μεγ?λη γκ?μα απ?:
Μπαταρ?ε?, Φ?λτρα, Λιπαντικ?, Τακ?κια, Δισκ?πλακε?, Ιμ?ντε?, Ρουλεμ?ν, Αμορτισ?ρ, Μπουζ?, Λ?μπε?, Φαν?ρια, Προβολε??, Καθαριστ?ρε?, Αντλ?ε?, Εξατμ?σει?, Αξεσου?ρ, Χημικ?, ?χο, Πολυμ?σα, στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ??.
?
?Απαρ?βατο? καν?να? τη? εταιρε?α? ?ταν και συνεχ?ζει να ε?ναι η?συνεχ?? παρακολο?θηση τη? διεθνο?? αγορ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των?με σκοπ? την ?νταξη ολο?να και περισσ?τερων καινο?ριων κωδικ?ν στη γκ?μα των προ??ντων καθ?? και αποθεμ?των στην αποθ?κη και ?τσι, την επ?τευξη του απ?τερου αποτελ?σματο? που θα ε?ναι η μεγιστοπο?ηση τη? ικανοπο?ηση? του καταναλωτ?, μ?σω του τριπτ?χου:
Διαθεσιμ?τητα – Τιμ? – Ποι?τητα

Μ?σα απ? την τερ?στια εμπειρ?α αλλ? και τεχνογνωσ?α που ?χουν αποκτ?σει ?λα αυτ? τα χρ?νια, η εταιρε?α?IntParts ?χει καταφ?ρει να?βρ?σκεται στην κορυφ? των προτιμ?σεων των πελατ?ν,?προσφ?ροντα? αξιοπιστ?α, υψηλ?? ποι?τητα? εξυπηρ?τηση και εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频