ΑUTO PAINT SHOP - - ΑΧΑΡΝΑΙ

ΑUTO PAINT SHOP

ΑUTO PAINT SHOP

ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 11 , 13671   ΑΧΑΡΝΑΙ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Αuto Paint Shop??με ?δρα στην περιοχ? Αχαρν???αναλαμβ?νει με συν?πεια την επιδι?ρθωση των ζημι?ν του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? την ?κταση του?. Στ?χο? του εξειδικευμ?νου και πρ?θυμου προσωπικο? ε?ναι να προσφ?ρει??μεσα τι? πιο συμφ?ρουσε? λ?σει?, καθ?? και?υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?.

To φανοποιε?ο Αuto Paint Shop σε ν?ε? εγκαταστ?σει? 500 τ.μ. ?εφαρμ?ζει τι? πιο σ?γχρονε? τεχνικ?? μεθ?δου?,?διαθ?τοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?σα φανοποιε?α?? και οτιδ?ποτε απαιτε?ται για την επισκευ? του αυτοκιν?του σα? ανεξ?ρτητα απ? το μ?γεθο? τη? ζημι??. Η ποιοτικ? εργασ?α, τα ?ριστα υλικ? και η εμπειρ?α σε συνδυασμ? με τι? ανταγωνιστικ?? τιμ??,?καθιστο?ν?το φανοποιε?ο?Αuto Paint Shop ?ω? την?καλ?τερη επιλογ??στον τομ?α τη? φανοποιε?α? και τη? βαφ??.

Επ?ση? υπ?ρχει συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? και η εταιρε?α?αναλαμβ?νει ?λε? τι? διαδικασ?ε? απ? την στιγμ? του ατυχ?ματο? μ?χρι και την αποζημ?ωση τη? ζημι??,?απαλλ?σσοντα? τον πελ?τη απ? το ?γχο? του π?ρα-δ?θε, εν? υπ?ρχει?δυνατ?τητα για?αυτοκ?νητο αντικατ?σταση??μ?χρι το π?ρα? των εργασι?ν.


?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Φανοποιε?α
  • Ολικ?? βαφ?? αυτοκιν?των (?λε? οι βαφ?? πραγματοποιο?νται σε φο?ρνο)
  • Τοπικ?? βαφ?? αυτοκιν?των (?λε? οι βαφ?? πραγματοποιο?νται σε φο?ρνο)
  • Επαναφορ? χρ?ματο? (επαναφορ? γυαλ?δα? & απ?χρωση?)
  • Επισκευ?? προφυλακτ?ρων
  • Γυ?λισμα χρ?ματο? αυτοκιν?των (εφαρμογ? ειδικ?? αλοιφ?? γυαλ?σματο?)
  • Γυ?λισμα φαναρι?ν (ξεθ?μπωμα)
  • Επαναφορ? γρατζουνι?ν, μικροζημι?ν, βαθουλωμ?των
  • Καλ?μπρα

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频