ΜΠΑΚΑΛΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - - ΒΥΡΩΝΑΣ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 58, 16232   ΒΥΡΩΝΑΣ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Μπακ?λη? Κωνσταντ?νο? βρ?σκεται εδ? και 40 χρ?νια στο χ?ρο?των ελαστικ?ν και του βουλκανιζατ?ρ και αποτελε? εγγ?ηση για την εξυπηρ?τησ? σα?. ?ποια και αν ε?ναι η προτεραι?τητα σα?, οικονομ?α, ανθεκτικ?τητα ? επιδ?σει?, το κατ?στημα Μπακ?λη? θα σα? προτε?νει την πιο συμφ?ρουσα επιλογ?.
?
Η τερ?στια τεχνογνωσ?α που ?χουν αποκτ?σει, ε?ναι αυτ? που σε κ?νει να ακολουθε?? πιστ? τι? οδηγ?ε? των τεχνικ?ν. Π?ντα με τι? καλ?τερε? τιμ?? στι? πιο επ?νυμε? μ?ρκε? τη? αγορ?? σε ελαστικ?, ζ?ντε?, φρ?να και αναρτ?σει? κ?θε ε?δου? αλλ? και για κ?θε πορτοφ?λι.
?

Η επιχε?ρηση Μπακ?λη? Κωνσταντ?νο? συνεργ?ζεται με τι? μεγαλ?τερε? εταιρε?ε? κατασκευ?? ελαστικ?ν και θα δ?σει λ?ση σε κ?θε σα? αν?γκη. Στο κατ?στημα θα βρε?τε μια τερ?στια γκ?μα απ? ελαστικ? Continental, Toyo, Pirelli, Michelin, Maxxis, Uniroyal, Linglong κ.α., καθ?? και ζ?ντε? και αναρτ?σει?, για το αυτοκ?νητο σα?.
?
Παρ?λληλα, η εταιρε?α Μπακ?λη? Κωνσταντ?νο? διαθ?τει ελαφρ???μεταχειρισμ?να ελαστικ? κ ζ?ντε??για πιο οικονομικ?? λ?σει?. Μεταχειρισμ?να ελαστικ? ?λων των εταιρε?ων, σε πολ? καλ? κατ?σταση και σε ?λε? τι? διαστ?σει? ?στε να καλ?πτει κ?θε απα?τηση. Επιση?, διαθ?τει μεταχειρισμ?νε? ζ?ντε? των μεγαλ?τερων κατασκευαστ?ν σε σχ?δια και διαστ?σει? που θα δ?σουν ?λλη πνο? στην εμφ?νιση του αυτοκιν?του σα?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频