ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΣ - - ΓΕΡΑΚΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΣ

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 22 , 15344   ΓΕΡΑΚΑΣ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Εδ? και 10 χρ?νια, η ?Αuto Service Σμυρνι?? Νικ?λαο?? στο Γ?ρακα Αττικ??, αποτελε? ?να σ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των παντ?? τ?που, με μηχαν?ματα και διαγνωστικ? μον?δα τελευτα?α? τεχνολογ?α? που προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε?.Η μακρ?χρονη και επιτυχημ?νη παρουσ?α τη? ?Αuto Service Σμυρνι?? Νικ?λαο?? στην επισκευ? και συντ?ρηση αυτοκιν?των, συνεχ?ζεται απ? το 2006 στην περιοχ? του Γ?ρακα.
?
Απ? την πρ?τη κι?λα? επ?σκεψη ?ανο?γεται? το?προσωπικ? βιβλι?ριο service αυτοκιν?του?και καταγρ?φονται με κ?θε λεπτομ?ρεια ?σα ?χουν αναφερθε? κατ? την παραλαβ? του αυτοκιν?του. Στη συν?χεια διενεργε?ται τεχνικ?? ?λεγχο? για να αξιολογηθο?ν τα προβλ?ματα που εντοπ?στηκαν. Αφο? πρ?τα γ?νεται ενημ?ρωση για το κ?στο?, μ?νο μετ? την ?γκρισ? σα?, αρχ?ζουν οι απαιτο?μενε? εργασ?ε?.
?
Γνωρ?στε την ?Αuto Service Σμυρνι?? Νικ?λαο?? και θα απολα?σετε και εσε?? την εμπειρ?α τη? ξ?νοιαστη?, ασφαλο?? οδ?γηση?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Υγραεριοκ?νηση - LPG
  • Service
  • Φανοποιε?α
  • Αμορτισ?ρ
  • Ευθυγρ?μμιση
  • Φρ?να
  • Βελτι?σει?
  • Air Condition
  • Aποζημι?σει? απ? Ασφαλιστικ??

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频